Spotkanie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii

17 marca 2004 r. składający oficjalną wizytę w Polsce przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Artur Baghdasaryan został przyjęty przez Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka.

W rozmowie z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii marszałek Senatu RP zauważył, że zarówno diaspora ormiańska tak jak diaspora polska są znaczące pod względem ich liczebności na świecie. Poinformował, że władze polskie mają konstytucyjny obowiązek opiekowania się Polakami poza granicami kraju i udzielania im pomocy w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym. Senat RP wypełnia w tym zakresie tradycyjną rolę, która skupia się decydowaniu o podziale środków finansowych przeznaczanych na pomoc dla instytucji polonijnych, np. szkół, organizacji i wydawnictw, oraz na pomoc socjalną. Środki te pochodzą z budżetu Senatu. Pomoc udzielana jest głównie Polakom zamieszkałym na Wschodzie, między innymi w Armenii. Marszałek Senatu RP podziękował przewodniczącemu A. Baghdasaryanowi za dogodne warunki, jakie władze Armenii stworzyły Polakom zamieszkałym w tym kraju dla utrzymywania ich tożsamości narodowej.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii poinformował, że zamiarem władz Armenii jest nadanie jednej ze szkół imienia Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowienie w niej języka polskiego językiem wykładowym. Przewodniczący A. Baghdasaryan zwrócił się do marszałka L. Pastusiaka z prośbą o objęcie patronatu nad tą inicjatywą. Poprosił go również o uczestniczenie w ceremonii nadania imienia szkoły i zaprosił go do złożenia wizyty w Armenii.

Przewodniczący A. Baghdasaryan poruszył również kwestię współpracy pomiędzy armeńskimi i polskimi uczelniami. Innym zagadnieniem poruszonym przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego była sprawa realizacji bazy traktatowej pomiędzy Polską i Armenią, w szczególności w zakresie współpracy regionalnej. Przewodniczący poinformował o rozwijaniu przez Armenię stosunków samorządowych z Francją i Rosją. Jedną z inicjatyw mającą wspomóc tę działalność ma być zorganizowanie rosyjsko-armeńskiej konferencji, której celem miałoby być stworzenie możliwości zapoznania się przedstawicieli regionów z tych krajów. Przewodniczący A. Baghdasaryan wyraził wolę zainicjowania kontaktów samorządów armeńskich z regionami w Polsce, między innymi na zasadzie tworzenia partnerstwa tzw. miast bliźniaczych. Marszałek L. Pastusiak potwierdził, że współpraca regionalna znajduje poparcie i szczególne zainteresowanie Senatu RP. Przypomniał, że to Senat RP I kadencji był inicjatorem ustawy o samorządzie terytorialnym i zadeklarował gotowość podzielenia się przez przedstawicieli Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP doświadczeniami z wprowadzania i reformowania samorządu w Polsce. Przychylnie odniósł się również do idei wsparcia polsko-armeńskiego partnerstwa pomiędzy regionami i zadeklarował, że jest gotów znaleźć miasto w swoim okręgu wyborczym, które, jako partner, nawiązałoby współpracę z jednym z miast w Armenii.

Uczestniczący w spotkaniu senator Mieczysław Janowski poinformował o funkcjonowaniu w Polsce Związku Miast Polskich, którego jest członkiem, a także Związku Powiatów i Związku Województw. Pytając o istnienie podobnych organizacji w Armenii zasugerował, że współpraca pomiędzy takimi instytucjami mogłaby znacznie ułatwić promocję kontaktów samorządowych. W odpowiedzi Przewodniczący A. Baghdasaryan powiedział, że Związek Miast w Armenii jest dopiero w trakcie tworzenia. Chociaż funkcjonowanie takiej instytucji niewątpliwie wspomogłoby proces nawiązywania kontaktów, to, w jego opinii, rozbudowana struktura nie jest koniecznością dla osiągnięcia tego celu. Poinformował również o podejmowanej aktualnie reformie administracyjnej w Armenii. Odbywa się ona we współpracy z Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i aktywnym wsparciu ze strony Senatu francuskiego.

Marszałek L. Pastusiak, jako członek Zarządu Światowego Ruchu Parlamentarzystów (Parliamentarians for Global Action, PGA) przedstawił działalność tej organizacji skupiającej ponad 1300 parlamentarzystów z ponad 110 izb. Zachęcał parlamentarzystów z Armenii do włączenia się w prace tego forum. Przypomniał o zainteresowaniu PGA sytuacją pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i działaniami na rzecz zapewnienia w regionie pokoju i stabilności. Ruch PGA podejmował starania o nawiązanie kontaktów między Armenią i Azerbejdżanem. Uzyskano fundusze z jednego z Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych na projekt ochrony wód, który miał stanowić początek dialogu pomiędzy tymi dwoma krajami.

Przewodniczący A. Baghdasaryan i marszałek L. Pastusiak zgodzili się co do ważnej roli, jaką odgrywa dyplomacja parlamentarna. Uznali, że dialog parlamentarzystów stwarza możliwość bardziej elastycznego prowadzenia rozmów i szukania kompromisów także w sprawach o charakterze międzynarodowym. Obopólnie wyrazili jednak ubolewanie nad tym, że ta forma współpracy międzynarodowej nie zawsze jest doceniana przez rządy.