"Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego"

15 października 2002 r. w Senacie odbyło się seminarium "Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego", zorganizowane przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Temat seminarium nawiązywał do raportu o rozwoju społecznym "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego". Raport, którego jeden z wątków dotyczył edukacji, przygotowano dla UNDP - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Obradom współprzewodniczyli przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Marian Żenkiewicz oraz honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki.

Podczas seminarium zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, tworzącego się we współczesnym świecie, wyjaśniał prof. Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, redaktor naukowy raportu "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego".

"Społeczeństwo informacyjne nie będzie dzisiejszym społeczeństwem z większą liczbą komputerów, tylko nową jakością, przejawiającą się w różnych dziedzinach - gospodarce, pracy, życiu społecznym, kulturze i edukacji" - stwierdził.

W opinii prof. W. Cellarego, system edukacyjny w społeczeństwie informacyjnym powinien przygotować człowieka do pełnienia trzech ról - pracownika, konsumenta i obywatela. Podkreślał, że istotą zmian w takim społeczeństwie będzie konfrontacja z komputerem. "Należy przypuszczać, że w wielu zawodach komputer wyeliminuje człowieka w tak zwanych pracach umysłowych, które nie są nowe i standardowe, podobnie jak kiedyś siewniki zastąpiły siewców, a maszyny szwalnicze - szwaczki" - mówił.

"Człowiekowi pozostanie więc tworzenie nowej wiedzy i przekazywanie jej" - wyjaśniał prof. W. Cellary, podkreślając, że wiedza jest wartością podstawową w społeczeństwie informacyjnym. Jego zdaniem, ludzie bez wiedzy zostaną zmarginalizowani, a miejsce w gospodarce światowej znajdzie tylko gospodarka oparta na wiedzy.

Wymogom społeczeństwa informacyjnego sprostać będzie można dzięki edukacji przez całe życie. "Co 5-10 lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a przedtem się do tego gruntownie przygotować. I tu widać właśnie rolę edukacji" - podkreślił prof. W. Cellary.

Jak stwierdził, w społeczeństwie informacyjnym ludzie kształcić się będą nie dla przyjemności, a na potrzeby rynku pracy. "Komunikatywność i kreatywność powinny stać się celami kształcenia. Dziś uczymy się jak używać wiedzę. Ale od tego są komputery. Powinniśmy uczyć się tworzyć wiedzę - oto zadanie dla systemu szkolnictwa".

Podczas seminarium o warunkach edukacji w społeczeństwie informacyjnym mówił prof. Witold Abramowicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę utworzenia polskiej akademii elektronicznej (e-academii). "Musimy stworzyć bibliotekę narodową materiału dydaktycznego w sieci" - stwierdził. Drugim etapem tworzenia polskiej e-academii powinno być tworzenie kultury współpracy - zrozumienie roli lidera i roli multiplikatora wiedzy, który będzie umiał komunikować się i sprzedawać wiedzę studentowi.

Uczestnicy seminarium wysłuchali także wystąpienia prof. Ryszarda Tadeusiewicza, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który mówił o nowych technologiach informacyjnych jako źródłach nowych możliwości i wyzwań w aspekcie procesów kształcenia na uczelni wyższej.

Kolejne referaty poświęcone były roli nauczycieli w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i kształceniu w wyższych uczelniach pedagogicznych. Na ten temat mówili przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Pedagogicznych, rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Michał Śliwa oraz dr Barbara Kędzierska z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Wystąpienie przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prof. Mariana Harasimiuka poświęcone było polskim uniwersytetom w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

Na zakończenie seminarium podsumowania i sformułowania wniosków dokonali prof. J. Woźnicki i senator M. Żenkiewicz.