"Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Problemy i wyzwania".

14 stycznia 2003 r. w Senacie odbyła się, zorganizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, pod honorowym patronatem marszałka Longina Pastusiaka, konferencja "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Problemy i wyzwania".

Otwierając konferencję, marszałek L. Pastusiak powiedział:

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i własnym z przyjemnością witam wszystkich zebranych na dzisiejszej konferencji pt.:"Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Problemy i wyzwania.", zorganizowanej przez senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu.

Zagadnienia edukacji dzieci i młodzieży, są - jeśli można tak powiedzieć - stare jak świat. Jan Zamoyski mówiąc: "Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie" wyartykułował wagę tej problematyki, a przede wszystkim odpowiedzialność dorosłych za rozwój i poziom edukacji. Edukacji rozumianej bardzo szeroko, a więc nie tylko w sensie zdobywania określonej wiedzy, ale uczenia określonych postaw i zachowań oraz zasad i norm moralnych, których wartość jest ponadczasowa.

Dzisiaj, na początku XXI wieku, w momencie naszego integrowania się z innymi krajami Europy, łączenia się w wielonarodową rodzinę, wszystkie podstawowe zasady edukacji są niezwykle żywotne.

Uczenie dzieci i młodzieży różnorodności wspólnej kultury europejskiej i jej szczególnych wartości humanistycznych wymaga jednocześnie propagowania naszej kultury narodowej, podkreślania specyfiki polskiej historii, a także naszych osiągnięć w dziedzinie kultury.

Często zdarza mi się wypowiadać na temat międzynarodowych uwarunkowań przyszłości Polski, jej pozycji w międzynarodowym układzie sił. Wówczas dokonuję zestawienia naszych atutów i słabości, naszych aktywów i pasywów, używając terminologii bankowej, dokonuję zestawienia na "ma" i "winien". I po stronie polskich atutów, aktywów, zawsze lokuję nasze kulturalne osiągnięcia, nasz wkład w dziedzictwo nie tylko europejskiej, ale i światowej kultury.

Ale na dłuższą metę pozycja kultury danego kraju nie może opierać się na wkładzie pojedynczych utalentowanych jednostek. Takich jednostek będzie więcej, jeżeli zapewnimy wysoki poziom i szeroki zasięg edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Promując idee zjednoczonej Europy, ucząc bogactwa i różnorodności kultury europejskiej oraz wspólnego dziedzictwa, uczmy także wzajemnego zrozumienia i tolerancji, przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń, których istnienie sprzyja zjawisku ksenofobii.

Mimo trudności ekonomicznych, z jakimi boryka się polskie szkolnictwo - w czym zapewne najlepiej zorientowana jest Pani Minister i przedstawiciele samorządów - należy zwrócić szczególną uwagę na upowszechnianie wśród młodzieży, poza ogólną wiedzą, także różnorodnych form kultury, poczynając od literatury, poprzez muzykę, plastykę, teatr i film (te zagadnienia są z kolei domeną obecnego dzisiaj na naszej konferencji Pana Ministra Kultury). Poza edukacją kulturalną nie należy też zapominać o wychowawczej roli sportu.

Wiemy, że telewizja jest wszechobecna. W zasadzie zdominowała ona wszelkie formy odbioru kultury, i to zarówno wśród młodych, jak i dorosłych.

Jedno czy dwa pokolenia wstecz, młodzi ludzie nie byli tak "bombardowani", osaczani różnorodnymi, często niezwykle atrakcyjnymi formami poznawania rzeczywistości. Nie było telewizji, komputerów, Internetu, telefonów komórkowych. Przecież wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu czy wręcz kilku lat, jest totalną rewolucją form przekazywania informacji. Nagle świat stał się jak gdyby mniejszy, niektórzy mówią, że jest "globalną wioską". O czymś, co wydarzyło się na drugim krańcu świata, dowiadujemy się w niesamowicie krótkim czasie.

Czy tego chcemy, czy nie, postęp cywilizacyjny jest nieunikniony i jednocześnie niezwykle konieczny. Ważne jest, aby jego zdobycze wykorzystywać mądrze.

Tak więc nieraz krytykowana przez nas, dorosłych, telewizja nie zniknie nagle, a dzieci i młodzież nie powrócą do częstszego czytania książek. Kultura czytania książek powinna nadal istnieć, a przede wszystkim rozwijać się. Często bowiem treści i ich forma, przekazywane przez telewizję, pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie w aspekcie ich odbioru przez ludzi młodych.

Podobne uwagi można by mieć np. co do części lektur szkolnych czy przeciążenia podręczników szczegółowością faktów historycznych.

Kolejne pokolenia uczniów otrzymują skumulowaną, coraz bardziej obszerną wiedzę z zakresu literatury, historii itp. Od lat mówi się o tych zagadnieniach, ale wiadomo, iż jest to problem bardzo złożony. Jak bowiem zachować proporcje między niezbędnym kanonem wiedzy a pojemnością młodych umysłów?

Niezwykle istotnym problemem jest także brak powszechnej znajomości języków obcych wśród Polaków. Często to podkreślam i mówię, że jesteśmy, niestety, narodem "niemowów".

Nie wiadomo dokładnie, w czym tkwi przyczyna takiego stanu rzeczy. Czy mamy mniejsze uzdolnienia do nauki języków obcych, czy nieodpowiednie metody ich nauczania? Musimy o tym pamiętać i kłaść większy nacisk na naukę języków w szkole. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego o zasięgu europejskim jest dziś niezbędnym narzędziem pracy. Ta umiejętność będzie przecież jeszcze bardziej potrzebna w momencie naszego wejścia do Unii Europejskiej, nie tylko z uwagi na pracę, ale właśnie ze względu na pełniejsze możliwości uczestniczenia w kulturze europejskiej i światowej.

Atmosfera domu i szkoły to płaszczyzny, na których głównie kształtuje się osobowość młodego człowieka. Wielkość ich wpływu jest trudna do oceny, ale równie istotna.

Równie istotne jest oddziaływanie grup rówieśniczych, których wpływ na jednostkę może niestety mieć niekiedy charakter destrukcyjny.

W takich wypadkach szkoła może stanowić przeciwwagę i wręcz zbawiennie oddziaływać na tzw. "trudną" młodzież. Dlatego też tak ważne jest, aby kłaść większy nacisk na wychowawczą rolę sportu szkolnego. Wówczas sport i edukacja kulturalna mogą stanowić swoiste antidotum na różnego rodzaju patologie społeczne. Mogą stać się lekarstwem na agresję, nienawiść i nietolerancję. Edukacja kulturalna może pomóc tym młodym ludziom, dla których wejście w życie społeczne jest utrudnione ze względu na pochodzenie, braki w edukacji, trudniejszy dostęp do pomocy naukowych itp.

Można mieć nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości uda nam się pokonać te trudności.

Tak już jest, że kolejne dorastające pokolenia popadają w swoisty konflikt z dorosłymi. Młodzi lubią łamać stereotypy, chcą nieustannie "odkrywać Amerykę", nie chcą bierności i podporządkowania. I to jest wspaniałe! Bunt - to przywilej młodości. Jeśli będzie dobrze ukierunkowany, to może stać się motorem zmian, postępu, tworzenia nowej rzeczywistości i lepszej przyszłości. A przecież przyszłość należy do nich, właśnie do młodych. To oni są naszym kapitałem przyszłości. To oni będą żyli w zjednoczonej Europie. Bo przecież tak naprawdę Unia Europejska jest już nie dla nas, ale dla nich. Naszym zadaniem jest przygotowanie ich do życia w zintegrowanej Europie, ale także przygotowanie im odpowiednich warunków, aby żyło się w niej jak najlepiej. Aby jutro mogli osiągnąć to, co dziś jest niemożliwe!

Jestem pod wrażeniem bogactwa programowego tej konferencji i cieszy mnie fakt, iż na to bogactwo programu składają się wystąpienia różnych instytucji regionalnych.

Jestem przekonany, iż wygłoszone referaty będą bodźcem do owocnej dyskusji. Radość moja jest tym większa, iż na sali jest również wielu wybitnych uczonych, przedstawicieli resortów nauki i kultury oraz wielu wychowawców.

Życzę owocnych obrad oraz zrealizowania w przyszłości wielu twórczych wniosków wynikających z dzisiejszej konferencji. Tak, aby było to z korzyścią dla naszych dzieci i młodzieży oraz dla całej Rzeczypospolitej.

"Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie" - niech te słowa Jana Zamoyskiego przyświecają dzisiejszej konferencji.

Uczestnikami konferencji byli senatorowie, członkowie rządu, naukowcy, pracownicy ośrodków kultury i szkół z całej Polski. Prezentowane były wyzwania i problemy edukacji kulturalnej w świetle integracji europejskiej. Przedstawiciele resortów kultury i edukacji zaprezentowali Patronat artystyczny - wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Kultury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wspólny program tych resortów będzie wprowadzać aktywne formy edukacji artystycznej (cykliczne zajęcia artystyczne). Oba ministerstwa będą dofinansowywać realizację programu w szkołach.

W pierwszej części konferencji przedstawiono referaty: prof. Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego - Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: problemy i wyzwania, prof. Tomasz Goban-Klas z Uniwersytetu Jagiellońskiego - www.kulturapolska edu czy com?, prof. Wiesław Godzic (UJ) - Czy media elektroniczne mogą być edukacyjne?, dr A. Weyssenhoff z Centrum Młodzieży, Kraków, EAICY - Edukacja kulturalna w działaniu placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji czasu wolnego dzieci i młodzieży w Polsce i w Europie.

W drugiej części konferencji, obejmującej komunikaty i dyskusję, dr Felicja Żuber przedstawła temat: Rola samorządów terytorialnych w edukacji kulturalnej, prof. Andrzej Mencwel z Instytutu Kultury Polskiej UW - Kształcenie kadr dla działalności w dziedzinie edukacji kulturalnej, Alina Magnuska z Narodowego Centrum Kultury - Wspólna propozycja programowa MK i MENIS projekt pod nazwą "Patronat artystyczny", Anna Zdaniukiewicz z Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie programu "Janko Muzykant", Mariola Donat z Młodzieżowego Dom Kultury w Zduńskiej Woli - Wychowanie integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych przez taniec, plastykę i muzykę, Grzegorz Oller z Młodzieżowego Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim - Małe ojczyzny a edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, Ryszard Rakowski z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci - Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Zdzisław Hofman z Polskiego Stowarzyszenia Animatorów i Pedagogów "Klanza" - Animacja społeczno-kulturalna środowiska pedagogicznego na przykładzie działalności Stowarzyszenia "Klanza", Jacek Strzemieczny z Centrum Edukacji Obywatelskiej - Prezentacja programu "Ślady przeszłości", Jerzy Fedorowicz - z Fundacji Teatru Ludowego w Nowej Hucie - Projekt autorski: "Edukacja teatralna jako forma terapii społecznej", Romana Ludwicka z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku - Wychowanie młodzieży przez teatr europejski, Hanna Serwińska z Pałac Młodzieży w Bydgoszczy - Integracyjna rola muzyki w XXI w. na przykładzie Bydgoskich Impresji Muzycznych, Tadeusz Eckert z LO Głubczyce - Wychowanie przez sztukę na przykładzie działalności artystycznej w LO w Głubczycach, Ryszard Jałoszyński z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim - Edukacyjna rola projektu "Dziedzictwo kulturowe na szlaku romańskim ", Stefan Starczewski z Fundacji Kultury - Problemy i potrzeby edukacji kulturalnej w pierwszej dekadzie XXl wieku.