Druk nr 950 A

20 maja 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

Marszałek Senatu dnia 10 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Grzegorz Matuszak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2";

2)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 wyrazy "dotacje z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zastępuje się wyrazami "dotacje z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

3)

w art. 1 w pkt 2, skreśla się ust. 3;

4)

w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyrazy "bezpośrednio z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zastępuje się wyrazami "z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

5)

w art. 1 w pkt 5, skreśla się ust. 4;

6)

w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) po pkt 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowy tryb składania wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 oraz ich przekazywania i rozliczania, uwzględniając rządowe programy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.";";

7)

w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. Organizatorzy, o których mowa w art. 8 oraz w art. 9, mogą na podstawie umowy zawartej między sobą:

1) tworzyć lub łączyć prowadzone przez nich instytucje kultury,

2) prowadzić jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury.";";

8)

w art. 1 w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec instytucji kultury z tytułu odpłatnego nabycia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, własności budynków i innych urządzeń oraz lokali, stwierdzone decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek organizatora i podlega opłacie stałej w kwocie 30 zł.";";

9)

w art. 2 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazie "ust. 1c" dodaje się wyrazy "i 1d" oraz dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1c, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.".