Druk nr 950 Z

2 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 2 czerwca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 15.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Kazimierz Pawełek dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 15 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Grzegorz Matuszak


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

1)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 3 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 6 należy głosować łącznie.

 

2)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 wyrazy "dotacje z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zastępuje się wyrazami "dotacje z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 po wyrazie "inwestycyjne" dodaje się wyrazy ", jeżeli inwestycje te są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej";

Poprawka sen. K. Doktorowicz poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 4, 7 i 8 należy głosować łącznie.

 

4)

w art. 1 w pkt 2, skreśla się ust. 3;

Poprawka KKSP poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 4, w art. 7 w ust. 3 w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) senatorów.";

Poprawka sen. M.Szyszkowskiej

6)

w art. 1 w pkt 5, w ust. 3 wyrazy "bezpośrednio z budżetu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego" zastępuje się wyrazami "z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

7)

w art. 1 w pkt 5, skreśla się ust. 4;

Poprawka KKSP poparta przez komisję

8)

w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) po pkt 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, zakres zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowy tryb składania wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 i art. 9 ust. 3 oraz ich przekazywania i rozliczania, uwzględniając rządowe programy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań.";";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

9)

w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 21. 1. Organizatorzy, o których mowa w art. 8 oraz w art. 9, mogą na podstawie umowy zawartej między sobą:

1) tworzyć lub łączyć prowadzone przez nich instytucje kultury,

2) prowadzić jako wspólną instytucję kultury prowadzoną przez jednego z organizatorów instytucji kultury.";";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawki nr 11.

 

10)

w art. 1 w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec instytucji kultury z tytułu odpłatnego nabycia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, własności budynków i innych urządzeń oraz lokali, stwierdzone decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw, wygasają z dniem 1 lipca 2005 r.

2. Wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek organizatora i podlega opłacie stałej w kwocie 30 zł.";";

Poprawka sen. K. Doktorowicz poparta przez komisję

11)

w art. 1 w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec instytucji kultury z tytułu odpłatnego nabycia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, własności budynków i innych urządzeń oraz lokali, stwierdzone decyzjami wydanymi na podstawie tych ustaw, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek organizatora i podlega opłacie stałej w kwocie 30 zł.";";

Poprawka KKSP

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 12 wyklucza głosowanie poprawki nr 13.

 

12)

w art. 2 w pkt 2, ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Jednostki samorządu terytorialnego mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, na rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.";

Poprawka sen. K. Doktorowicz poparta przez komisję

13)

w art. 2 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazie "ust. 1c" dodaje się wyrazy "i 1d" oraz dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

"1d. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1c, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.";

Poprawka KKSP

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

 

14)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Osoby odznaczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury", zachowują związane z tym uprawnienia a ponadto przysługują im, wynikające z przepisów odrębnych, prawa przysługujące osobom odznaczonym odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", o której mowa w art. 6a ustawy wymienionej w art. 1.";

Poprawka sen. M.Szyszkowskiej

15)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Zachowują ważność odznaki honorowe "Zasłużony Działacz Kultury" nadane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.".

Poprawka sen. K. Pawełka poparta przez komisję