Druk nr 953 A

1 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach
obowiązkowych paliw

Marszałek Senatu dnia 20 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2, w art. 19b w ust. 1 wyrazy "oraz dysponowania nimi, w tym przemieszczania" zastępuje się wyrazami ", a także postanowienia zapewniające dysponowanie tymi zapasami, w tym przemieszczanie";

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 19d w ust. 6 w zdaniu wstępnym wyrazy "nie wyraża" zastępuje się wyrazami "odmawia wyrażenia",

3)

w art. 1 w pkt 2, w art. 19f w ust. 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) oznaczenie kontrolowanego;";

4)

w art. 1 w pkt 2, w art. 19g:

a) w ust. 3 wyraz "Minister" zastępuje się wyrazami "W przypadkach wymienionych w ust. 1 minister",

b) w ust. 4 po wyrazie "przypadkach" dodaje się wyrazy ", w sytuacjach określonych w ust. 1";

5)

w art. 1 w pkt 2, w art. 19j w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "półproduktów" dodaje się wyrazy "rafinacji ropy naftowej";

6)

w art. 2 po wyrazie "odpowiadającej" dodaje się wyrazy "co najmniej" oraz po wyrazie "importowi" dodaje się wyrazy "bez obowiązku systematycznego corocznego ich powiększania".