Druk nr 954

20 maja 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwalon± przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 103. posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o cudzoziemcach.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


 

USTAWA

z dnia 18 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842) art. 162 otrzymuje brzmienie:

“Art. 162. Minister wła¶ciwy do spraw wewnętrznych utworzy Krajowy System Informatyczny do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz