Druk nr 956A

6 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 maja 2005 r.

ustawie o kinematografii

Marszałek Senatu dnia 20 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniach 31 maja i 2 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Grzegorz Matuszak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o kinematografii

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 maja 2005 r. ustawy o kinematografii, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

art. 3 oznacza się jako art. 6, art. 4 oznacza się jako art. 2 oraz dotychczasowe art. 2, 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako art. 3, 4 i 5;

2)

w dotychczasowym art. 5 w ust. 1 wyrazy "będący filmem dokumentalnym lub animowanym" zastępuje się wyrazami "dokumentalny lub animowany";

3)

w dotychczasowym art. 5 w ust. 1 po wyrazie "formie," dodaje się wyrazy "a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych,";

4)

w dotychczasowym art. 6 w pkt 6 po wyrazie "organizuje" dodaje się wyraz ", prowadzi";

5)

w art. 7 ust. 1 wyraz "ustanawia" zastępuje się wyrazem "tworzy";

6)

w art. 7 skreśla się ust. 3;

7)

w art. 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe Instytutu.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister wskazuje biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.";

8)

w art. 14 w ust. 6 w pkt 4 wyrazy "przestępstwo popełnione z winy umyślnej" zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe";

9)

w art. 14 w ust. 9 po wyrazach "tryb przeprowadzania konkursu" dodaje się wyrazy ", a także skład, sposób powołania";

10)

w art. 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.";

11)

w art. 16 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "przestępstwo popełnione z winy umyślnej" zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe";

12)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "art. 19 ust. 1 - 5" dodaje się wyrazy ", 5a";

13)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "art. 19 ust. 1 - 5" dodaje się wyrazy "i 5b";

14)

w art. 18 w ust. 1:

a) w pkt 6 skreśla się wyrazy "oraz wpłaty, o których mowa w art. 45a ustawy określonej w art. 31.",

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przychody, o których mowa w art. 27a pkt 4 oraz 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach kultury (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr ..., poz. ...).";

15)

w art. 19 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Podmiot kontrolowany w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.) przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 - 5, dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułów, o których mowa w ust. 1 - 5. W takim przypadku podmiot kontrolujący może od kwoty należnej Instytutowi z tytułu, o którym mowa w ust. 1 - 5, odliczyć, w danym okresie rozliczeniowym, kwoty faktycznie wpłacone na rzecz Instytutu z tego tytułu, w tym samym okresie rozliczeniowym, przez podmiot kontrolowany w ramach grupy kapitałowej.";

16)

w art. 19 dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. Publiczny nadawca telewizyjny jest zobowiązany przeznaczyć na produkcję filmów nie mniej niż 1,5% rocznych wpływów z abonamentu za posiadanie odbiorników telewizyjnych. Z wykonania tego obowiązku nadawca przekazuje Dyrektorowi roczne sprawozdanie w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego. W przypadku, gdy kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie w całości wydatkowana na produkcję filmów, nadawca przekazuje Instytutowi różnicę wynikającą z rozliczenia w terminie 1 miesiąca po upływie pierwszego kwartału roku kalendarzowego.";

17)

w art. 19 w ust. 6 po wyrazach "ust. 1 - 5" dodaje się wyrazy "i 5a";

18)

w art. 19 w ust. 7 i 8 po wyrazach "ust. 1 - 5" dodaje się wyrazy ", 5a";

19)

w art. 19 w ust. 7 i 8 po wyrazach "ust. 1 - 5" dodaje się wyrazy "i 5b";

20)

w art. 21 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie "dotacje" dodaje się wyraz "celowe";

21)

w art. 22 w ust. 1 wyrazy "lub z państwa będącego stroną Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym" zastępuje się wyrazami "lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym";

22)

w art. 22 w ust. 1 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2";

23)

w art. 22 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osobie fizycznej skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;";

24)

w art. 22 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "za przestępstwa, o których" zastępuje się wyrazami "za przestępstwo, o którym";

25)

w art. 22 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dofinansowanie przedsięwzięcia udzielane jest w oparciu o następujące kryteria:

1) walory artystyczne i poznawcze;

2) znaczenie dla kultury narodowej oraz umacnianie tradycji polskiej i języka ojczystego;

3) wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej;

4) przewidywane skutki planowanego przedsięwzięcia;

5) warunki ekonomiczno-finansowe realizacji.";

26)

w art. 23 w ust. 2 wyrazy "filmów, których treść i forma mają charakter ambitny artystycznie i które mają ograniczone walory komercyjne lub debiutów reżyserskich (film trudny) oraz filmów niskobudżetowych" zastępuje się wyrazami "debiutów reżyserskich, filmów niskobudżetowych oraz filmów dokumentalnych";

27)

w art. 23 w ust. 2 i 3 wyraz "wsparcia" zastępuje się wyrazami "dofinansowania przedsięwzięcia";

28)

w art. 23 skreśla się ust. 4 i 5;

29)

w art. 23 w ust. 6 wyrazy "w szczególności" zastępuje się wyrazem "również";

30)

w art. 23:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia jest zobowiązany, w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia, do zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia za zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.",

b) w ust. 7 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz zwrotu dofinansowania w przypadku sukcesu finansowego przedsięwzięcia";

31)

w art. 23 w ust. 7 w zdaniu wstępnym oraz w art. 26 w ust. 2 wyraz "określa" zastępuje się wyrazem "określi";

32)

w art. 23 w ust. 7 w pkt 1 wyrazy ", tryb i kryteria udzielania dofinansowania przedsięwzięcia" zastępuje się wyrazami "i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięcia";

33)

w art. 23 w ust. 7 w pkt 1 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy ", a także istotne elementy wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia;";

34)

w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Opinie ekspertów są sporządzane na piśmie i zawierają szczegółową analizę przedsięwzięcia pod kątem kryteriów, o których mowa w art. 22 ust. 3.";

35)

w art. 26:

a) w ust. 1:

- skreśla się zdanie pierwsze,

- w zdaniu drugim po wyrazie "kontroli" dodaje się wyrazy ", o których mowa w art. 23 ust. 6,",

b) w ust. 2 wyrazy "kontroli wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia i jego rozliczenia" zastępuje się wyrazami "przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 23 ust. 6";

36)

w art. 29 wyrazy "do których autorskie prawa majątkowe przysługują filmotece" zastępuje się wyrazami "do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe";

37)

w art. 31 w pkt 2, w art. 1 po wyrazie "przed" dodaje się wyraz "dniem";

38)

w art. 31 w pkt 10 wyrazy "art. 34 ust. 1 w zdaniu wstępnym i w ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 34 ust. 1 w zdaniu wstępnym";

39)

w art. 31 w pkt 11, w ust. 2 wyrazy "art. 33 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 33";

40)

w art. 31 w pkt 16, w art. 26a w pkt 1 po wyrazie "Filmowej" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem pkt 5,";

41)

w art. 31 w pkt 18, w art. 27a w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "przedsiębiorstw państwowych";

42)

w art. 31 w pkt 18, w art. 27a w pkt 1 po wyrazie "komercjalizacja" dodaje się wyraz "państwowej";

43)

w art. 31 w pkt 18, w art. 27a w pkt 4 wyraz "wpływami" zastępuje się wyrazami "przychodami";

44)

w art. 31 w pkt 18, w art. 27a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w szczególności dotyczących nowych pól eksploatacji.";

45)

w art. 31 w pkt 19 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2, 3 i 5";

46)

w art. 31 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewnia państwowej instytucji filmowej środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania.";";

47)

w art. 31 w pkt 22, w art. 45b w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;

48)

w art. 31 w pkt 22, w art. 45b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 27a ust. 2.";

49)

art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703) w art. 47e wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Wydatki Funduszu Promocji Kultury są przeznaczane, z zastrzeżeniem ust. 4a, wyłącznie na promowanie lub wspieranie:",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dysponent Funduszu Promocji Kultury przekazuje corocznie, w terminie do 30 marca następnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% przychodu, o którym mowa w ust. 3, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację zadań tego Instytutu.".";

50)

w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec państwowych instytucji filmowych z tytułu odpłatnego nabycia z dniem 5 grudnia 1990 r. własności budynkó w, innych urządzeń i lokali, niezaspokojone w całości lub części do dnia wejścia ustawy w życie - z tym dniem stają się nieodpłatnie mieniem Instytutu.";

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec samorządowych instytucji filmowych z tytułu odpłatnego nabycia z dniem 5 grudnia 1990 r. własności budynkó w, innych urządzeń i lokali, niezaspokojone w całości lub części do dnia wejścia ustawy w życie - z dniem przekształcenia samorządowej instytucji filmowej w samorządową instytucję kultury stają się nieodpłatnie mieniem tej samorządowej instytucji kultury.

4. Zmiana w księgach wieczystych wpisów dotyczących hipotek zabezpieczających wierzytelności, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek Dyrektora, a w odniesieniu do wierzytelności, o których mowa w ust. 3, na wniosek właściwego organu wykonawczego organizatora samorządowej instytucji kultury.";

51)

po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 31, zachowuje moc do czasu wydania rozporządzenia na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

52)

w art. 36 w ust. 2:

a) wyraz "Okres" zastępuje się wyrazem "Okresu",

b) wyrazy "nie wlicza się do liczby" zastępuje się wyrazami "nie zalicza się na poczet".