Druk nr 957 A

1 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 po wyrazach "po art. 10" dodaje się wyrazy "w rozdziale 2";

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 10d skreśla się ust. 2 - 5 oraz oznaczenie ust. 1;

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 6 w pkt 1 po wyrazach "kierownik tego zakładu" dodaje się wyrazy ", jeżeli jest lekarzem";

4)

w art. 1 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w art. 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pełna realizacja sieci, o których mowa w ust. 1 i 2, nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.".";

5)

skreśla się art. 2.