Druk nr 958 A

14 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o finansach publicznych

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 1 i 14 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o finansach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.";

2)

w art. 29 skreśla się ust. 9-11;

3)

w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.";

4)

w art. 131 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy ni¿ 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.";

5)

w art. 132 w ust. 2 po wyrazie "przedstawienia" dodaje się wyrazy ", a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą - 60 dni od dnia jego przedstawienia";

6)

w art. 138:

a) w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 6;",

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu, następuje na podstawie uchwał Prezydium Senatu podejmowanych po rozpatrzeniu wniosków organizacji pozarządowych.";

7)

w art. 146:

a) w ust. 1 po wyrazie "organ" dodaje się wyrazy "lub inny dysponent części budżetowej",

b) w ust. 4 wyrazy "organ, o którym" zastępuje się wyrazami "organ lub inny dysponent części budżetowej, o których";

8)

w art. 199 w ust. 2 skreśla się wyraz "udzielenia";

9)

w art. 228 w pkt 1 skreśla się lit a;

10)

w art. 233 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy "art. 131 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 131 ust. 2".


WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

- w art. 241 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2.