Druk nr 958 Z

16 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 czerwca 2005 r. nad ustawą

o finansach publicznych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53 i 54.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy Markowski dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 43 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o finansach publicznych

 

1)

w art. 15 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) saldo rozliczeń z budżetem Unii Europejskiej.";

Poprawka sen.
A. Bieli

2)

w art. 22:

 1. w ust. 4 i 8 wyrazy ", o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "dochodów własnych",
 2. w ust. 5 wyrazy ", o którym mowa w ust. 1," zastępuje się wyrazami "dochodów własnych";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

3)

w art. 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy dotacji inwestycyjnych oraz dotacji otrzymywanych w związku z realizacją projektu lub zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.";

Poprawka
KGFP poparta

przez komisję

4)

w art. 29 skreśla się ust. 9-11;

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

5)

w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.";

Poprawka
KGFP
poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 6 i 53 należy głosować łącznie.

 

6)

w art. 37:

 1. w ust. 1 wyrazy "obejmować lub nabywać obligacji" zastępuje się wyrazami "nabywać obligacji",
 2. w ust. 2 przed wyrazem "obligacji" dodaje się wyraz "nabycia";

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez komisję

7)

w art. 38 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) na rachunkach bankowych w Narodowym Banku Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego lub banku spółdzielczym.";

Poprawka sen.
A. Bieli

8)

w art. 45 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ma obywatelstwo polskie;";

Poprawka sen.
A. Bieli

9)

w art. 58 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ma obywatelstwo polskie;";

Poprawka sen.
A. Bieli

10)

w art. 85 w ust. 2 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy "w szczególności";

Poprawka sen.
A. Bieli

 

Uwaga:

Poprawki nr 11, 13, 15, 16, 17 i 21 należy głosować łącznie.

 

11)

w art. 97 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wpłaty do budżetu Unii Europejskiej;";

Poprawka sen.
A. Bieli

12)

w art. 99 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych;";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

13)

w art. 103 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty do budżetu Unii Europejskiej;";

Poprawka sen.
A. Bieli

14)

w art. 103 w ust. 2 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;";

 

Poprawka sen.
A. Bieli

15)

w art. 105 wyrazy "Środki własne" zastępuje się wyrazami "Wpłaty do budżetu";

Poprawka sen.
A. Bieli

16)

w art. 106:

 1. w ust. 1 wyrazy "środków własnych" zastępuje się wyrazami "do budżetu",
 2. w ust. 7 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
 3. "Wpłaty do budżetu Unii Europejskiej obejmują:",

 4. w ust. 8 wyrazy "Do środków własnych Unii Europejskiej są również zaliczane" zastępuje się wyrazami "Wpłaty do budżetu Unii Europejskiej obejmują również";

Poprawka sen.
A. Bieli

17)

w art. 124 w pkt 6 i w art. 158 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "środków własnych" zastępuje się wyrazami "wpłat do budżetu";

Poprawka sen.
A. Bieli

18)

w art. 131 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuz szy niz 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą - 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.";

Poprawka
KGFP poparta przez komisję

19)

w art. 132 w ust. 2 po wyrazie "przedstawienia" dodaje się wyrazy ", a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą - 60 dni od dnia jego przedstawienia";

Poprawka
KGFP poparta przez komisję

20)

w art. 138:

 1. w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 6;",
 2. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zlecanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu, następuje na podstawie uchwał Prezydium Senatu podejmowanych po rozpatrzeniu wniosków organizacji pozarządowych.";

Poprawka
KGFP poparta przez komisję

21)

w art. 143:

 1. w ust. 1 wyrazy "Wpłaty środków własnych Unii Europejskiej do jej budżetu" zastępuje się wyrazami "Wpłaty do budżetu Unii Europejskiej",
 2. w ust. 2 wyrazy "wpłata środków własnych, o których mowa w ust. 1, ulegnie" zastępuje się wyrazami "wpłaty, o których mowa w ust. 1, ulegną",
 3. w ust. 4 wyrazy "środków własnych" zastępuje się wyrazami "do budżetu";

 

Poprawka sen.
A. Bieli

 

Uwaga:

Poprawki nr 22 i 24 należy głosować łącznie.

 

22)

w art. 144:

 1. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 2. "1a. Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację zadań za granicą w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do 28 lutego następnego roku.",

 3. w ust. 2 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

23)

w art. 145 ust. 6 otrzymuje brzmienie

"6. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 2. zadań własnych, których obowiązek dotowania z budżetu państwa wynika z odrębnych ustaw.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

24)

w art. 146 w ust. 1 wyrazy "art. 144 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 144 ust. 1 i 1a";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
p
oparta przez komisję

25)

w art. 146:

 1. w ust. 1 po wyrazie "organ" dodaje się wyrazy "lub inny dysponent części budżetowej",
 2. w ust. 4 wyrazy "organ, o którym" zastępuje się wyrazami "organ lub inny dysponent części budżetowej, o których";

Poprawka
KGFP pop
arta przez komisję

26)

dodaje się art. 158a w brzmieniu:

"Art. 158a. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli roczną informację o wpłatach do budżetu Unii Europejskiej oraz środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w terminie do dnia 31 maja roku następującego po upływie roku budżetowego.";

Poprawka sen.

A. Bieli

27)

w art. 160 skreśla się ust. 4;

Poprawka sen.
A. Bieli

28)

w art. 164 wyrazy "w dowolnie wybranym banku" zastępuje się wyrazami "w Banku Gospodarstwa Krajowego";

Poprawka sen.

A. Bieli

 

Uwaga:

Poprawki nr 29 i 39 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 30.

 

29)

w art. 165 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.";

 

Poprawka sen.
J. Koniecznego

30)

w art. 165 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Uchwała budżetowa zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

31)

w art. 170 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu programu, projektu lub zadania współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

32)

w art. 172 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "budżetu" zastępuje się wyrazami "projektu uchwały budżetowej";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

33)

w art. 175 w ust. 1 wyrazy "sfinansowana pomoc" zastępuje się wyrazami "udzielona pomoc finansowa";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

34)

w art. 175 w ust. 2 wyrazy "przekazania środków na realizację pomocy" zastępuje się wyrazami "udzielenia dotacji";

Poprawka sen.

J. Koniecznego

35)

w art. 176 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
po
parta przez komisję

36)

w art. 176 w ust. 3 po wyrazach "Tryb postępowania o udzielenie dotacji" dodaje się wyrazy "na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2";

 

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

37)

w art. 181 w ust. 1 wyrazy "informację, o której mowa" zastępuje się wyrazami "prognozę i informację, o których mowa";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

38)

w art. 183 w ust. 3 skreśla się wyraz "obowiązkowych";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta
przez komisję

39)

w art. 184 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych;";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

40)

w art. 188 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) przekazania jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek, i termin zapłaty upływa w roku następnym.";

Poprawka sen.
J. Koniecznego

41)

w art. 189 w ust. 1 po wyrazach "art. 138" dodaje się wyrazy "i 139";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 42 wyklucza głosowanie poprawek nr 43 i 44.

 

42)

w art. 195:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 2. "1. Obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki.",

 3. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Obsługę bankową budżetu jednostki samorządu terytorialnego może wykonywać Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, bank spółdzielczy albo inny bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.";

Poprawka sen.
A. Bieli

43)

w art. 195 w ust. 1 po wyrazach "zamówieniach publicznych" przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy "w tym samym trybie dokonuje się wyboru banków obsługujących jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego;";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

44)

w art. 195 w ust. 1 skreśla się wyrazy "przez organ stanowiący danej jednostki";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

45)

w art. 195 skreśla się ust 2;

Poprawka sen.
J. M
arkowskiego
poparta przez komisję

46)

w art. 195 w ust. 5 wyrazy "zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie może" zastępuje się wyrazami "nie można";

 

47)

w art. 198 w ust. 1 wyrazy "oraz informacje, o których mowa w art. 197 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej" zastępuje się wyrazami "w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informacje, o których mowa w art. 197 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia";

 

48)

w art. 199:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu:

  1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
  2. sprawozdanie, o którym mowa w art. 197 pkt 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.",

 1. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, regionalnej izbie obrachunkowej.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez komisję

49)

w art. 199 w ust. 2 skreśla się wyraz "udzielenia";

Poprawka
KGFP
poparta
przez komisję

50)

w art. 201:

 1. w ust. 2 po wyrazach "Narodowy Bank Polski" dodaje się wyrazy "lub Bank Gospodarstwa Krajowego",
 2. w ust. 3 wyrazy "jest obowiązany" zastępuje się wyrazami "i Bank Gospodarstwa Krajowego są obowiązane";

Poprawka sen.
A. Bieli

51)

art. 210 otrzymuje brzmienie:

"Art. 210. 1. Jednostka sektora finansów publicznych, która otrzyma z budżetu państwa środki na prefinansowanie, jest obowiązana do otwarcia w Narodowym Banku Polskim lub w Banku Gospodarstwa Krajowego rachunku bankowego do obsługi finansowej realizowanego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzyma z budżetu państwa środki na prefinansowanie, może otworzyć odrębny rachunek bankowy do obsługi finansowej realizowanego projektu w banku prowadzącym obsługę budżetu tej jednostki.";

Poprawka sen.
A. Bieli

52)

w art. 228 w pkt 1 skreśla się lit a;

Poprawka
KGFP poparta przez komisję

53)

w art. 228:

 1. w pk1 1 w lit. b, w ust. 6a wyrazy "obejmować lub nabywać obligacje" zastępuje się wyrazami "nabywać obligacje",
 2. w pkt 2, w pkt 4 wyrazy "oraz nabywania lub obejmowania obligacji, akcji i udziałów spółek" zastępuje się wyrazami ", nabywania obligacji oraz obejmowania lub nabywania akcji i udziałów w spółkach";

Poprawka sen.
A. Bieli
popart
a przez komisję

54)

w art. 233 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy "art. 131 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 131 ust. 2";

Poprawka
KGFP poparta przez komisję

55)

w art. 241 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2.

Poprawka mniejszości KGFP