Druk nr 959 A

2 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ochrony Środowiska

(-) January Bień


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 6, w art. 8 w ust. 4 wyrazy "wystawienie lub potwierdzenie międzynarodowych świadectw" zastępuje się wyrazami "wystawienie lub potwierdzenie świadectw, o których mowa w ust. 1 i 2,";

2)

w art. 1 w pkt 8, w art. 13f w ust. 1 wyrazy "wymagania określone w ust. 3" zastępuje się wyrazami "wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4";

3)

w art. 1 w pkt 11, w art. 36a w pkt 9 w lit. a i b skreśla się wyrazy "w sposób";

4)

w art. 9 wyrazy "art. 10 ust. 9 i art. 14 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 9, art. 14 ust. 4 i art. 18 ust. 2";

5)

do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu:

"Załącznik do ustawy

 

OPŁATY ZA PRZEPROWADZANIE INSPEKCJI I WYSTAWIANIE LUB POTWIERDZANIE MIĘDZYNARODOWYCH ŚWIADECTW

1. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości:

1.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 6.500 j.t.

1.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 6.700 j.t.

1.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 7.700 j.t.

1.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 10.000 j.t.

1.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 8.400 j.t.

2. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości:

2.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 2.900 j.t.

2.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 3.000 j.t.

2.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 3.400 j.t.

2.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 4.300 j.t.

2.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 3.800 j.t.

3. Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości:

3.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 2.500 j.t.

3.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 2.600 j.t.

3.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 2.900 j.t.

3.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 3.700 j.t.

3.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 2.800 j.t.

4. Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości:

4.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 800 j.t.

4.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 900 j.t.

4.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 1.000 j.t.

4.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 1.300 j.t.

4.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 1.000 j.t.

5. Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu olejami" w wysokości:

5.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 650 j.t.

5.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 700 j.t.

5.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 750 j.t.

5.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 950 j.t.

5.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 700 j.t.

6. Za inspekcje zbiornikowców do przewozu produktów ropopochodnych w wysokości obliczonej według zasad określonych w punktach 1.1 do 1.5, podwyższone o 40%.

7. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości:

7.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 6.500 j.t.

7.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 6.800 j.t.

7.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 8.000 j.t.

7.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 11.000 j.t.

7.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 9.000 j.t.

8. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości:

8.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 3.100 j.t.

8.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 3.200 j.t.

8.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 3.750 j.t.

8.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 5.000 j.t.

8.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 3.900 j.t.

9. Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości:

9.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 2.500 j.t.

9.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 2.600 j.t.

9.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 3.000 j.t.

9.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 4.000 j.t.

9.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 3.000 j.t.

10. Za inspekcję pośrednią i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości:

10.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 850 j.t.

10.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 900 j.t.

10.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 1.000 j.t.

10.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 1.400 j.t.

10.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 1.000 j.t.

11. Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki przewożące luzem szkodliwe substancje ciekłe" w wysokości:

11.1. Statki o pojemności brutto do 500 - 650 j.t.

11.2. Statki o pojemności brutto powyżej 500 do 2.000 - 700 j.t.

11.3. Statki o pojemności brutto powyżej 2.000 do 10.000 - 750 j.t.

11.4. Statki o pojemności brutto powyżej 10.000 do 30.000 - 1.000 j.t.

11.5. Statki o pojemności brutto powyżej 30.000 - za każde następne 20.000 dodatkowo 750 j.t.

12. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru:

(2 x N x 90 ) + 500 j.t.,

gdzie

N - oznacza łączną liczbę członków załogi, pasażerów oraz personelu specjalnego.

13. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru:

(1,2 x N x 90) + 500 j.t.

14. Za inspekcję i odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru:

(N x 90) + 500 j.t. - maksymalna opłata 5.500 j.t.

15. Za inspekcję roczną i potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu ściekami" w wysokości obliczonej według wzoru:

(0,25 x N x 90) + 150 j.t. - maksymalna opłata 1.650 j.t.

16. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w wysokości:

16.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1.000 kW - 6.600 j.t.

16.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1.000 do 3.000 kW - 6.850 j.t.

16.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3.000 do 10.000 kW - 7.700 j.t.

16.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10.000 do 20.000 kW - 8.900 j.t.

16.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20.000 do 30.000 kW - 10.000 j.t.

16.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30.000 kW - za każde następne 5.000 kW dodatkowo 6.600 j.t.

17. Za inspekcję wstępną statku eksploatowanego i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w wysokości:

17.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1.000 kW - 2.950 j.t.

17.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1.000 do 3.000 kW - 3.000 j.t.

17.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3.000 do 10.000 kW - 3.400 j.t.

17.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10.000 do 20.000 kW - 3.850 j.t.

17.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20.000 do 30.000 kW - 4.300 j.t.

17.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30.000 kW - za każde następne 5.000 kW dodatkowo 2.600 j.t.

18. Za inspekcję i za odnowienie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w wysokości:

18.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1.000 kW - 2.500 j.t.

18.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1.000 do 3.000 kW - 2.600 j.t.

18.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3.000 do 10.000 kW - 2.900 j.t.

18.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10.000 do 20.000 kW - 3.300 j.t.

18.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20.000 do 30.000 kW - 3.700 j.t.

18.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30.000 kW - za każde następne 5.000 kW dodatkowo 2.200 j.t.

19. Za inspekcję pośrednią i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w wysokości:

19.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1.000 kW - 850 j.t.

19.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1.000 do 3.000 kW - 900 j.t.

19.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3.000 do 10.000 kW - 1.000 j.t.

19.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10.000 do 20.000 kW - 1.100 j.t.

19.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20.000 do 30.000 kW - 1.300 j.t.

19.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30.000 kW - za każde następne 5.000 kW dodatkowo 750 j.t.

20. Za inspekcję roczną i za potwierdzenie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowy certyfikat o zapobieganiu zanieczyszczeniu powietrza przez statki" w wysokości:

20.1. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych do 1.000 kW - 650 j.t.

20.2. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 1.000 do 3.000 kW - 700 j.t.

20.3. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 3.000 do 10.000 kW - 750 j.t.

20.4. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 10.000 do 20.000 kW - 850 j.t.

20.5. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych od 20.000 do 30.000 kW - 950 j.t.

20.6. Statki o łącznej mocy silników głównych i pomocniczych powyżej 30.000 kW - za każde następne 5.000 kW dodatkowo 550 j.t.

21. Za inspekcję wstępną przed oddaniem statku do eksploatacji i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego" w wysokości:

21.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1.500 - 950 j.t.

21.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1.500 do 3.000 - 1.050 j.t.

21.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3.000 do 6.000 - 1.150 j.t.

21.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6.000 do 12.000 - 1.300 j.t.

21.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12.000 do 24.000 - 1.500 j.t.

21.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24.000 - 1.750 j.t.

22. Za inspekcję wstępną w przypadku pierwszego zastosowania systemu przeciwporostowego na statku i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego" w wysokości:

22.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1.500 - 950 j.t.

22.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1.500 do 3.000 - 1.050 j.t.

22.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3.000 do 6.000 - 1.150 j.t.

22.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6.000 do 12.000 - 1.300 j.t.

22.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12.000 do 24.000 - 1500 j.t.

22.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24.000 - 1.750 j.t.

23. Za inspekcje odnowieniowe w przypadku zmiany systemu przeciwporostowego lub jego wymiany i wydanie międzynarodowego świadectwa pod nazwą "Międzynarodowe świadectwo systemu przeciwporostowego" w wysokości:

23.1. Statki o pojemności brutto powyżej 400 do 1.500 - 950 j.t.

23.2. Statki o pojemności brutto powyżej 1.500 do 3.000 - 1.050 j.t.

23.3. Statki o pojemności brutto powyżej 3.000 do 6.000 - 1.150 j.t.

23.4. Statki o pojemności brutto powyżej 6.000 do 12.000 - 1.300 j.t.

23.5. Statki o pojemności brutto powyżej 12.000 do 24.000 - 1.500 j.t.

23.6. Statki o pojemności brutto powyżej 24.000 - 1.750 j.t.

24. Za inspekcję dodatkową, ogólną lub częściową, pobiera się opłaty w wysokości 180 j.t. za każdą zużytą godzinę.

25. Jednostka taryfowa (j.t.) - wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 SDR - Specjalnych Praw Ciągnienia liczona według średniego kursu walutowego z poprzedniego tygodnia podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.".