Druk nr 960 A

1 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 11, w art. 58a w ust. 1 wyraz "realizuje" zastępuje się wyrazami "zamierza realizować";

2)

w art. 1 w pkt 11, w art. 58a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku nieotrzymania przez pracownicze towarzystwo informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, pracownicze towarzystwo może rozpocząć realizację programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego po upływie tego terminu.";

3)

w art. 1 w pkt 15, w art. 76 w ust. 2 wyrazy "jego członków" zastępuje się wyrazami "członków funduszu";

4)

w art. 1 w pkt 15, w art. 76 w ust. 2 po wyrazach "zagranicznego organu" dodaje się wyraz "nadzoru";

5)

w art. 5 w pkt 21 w lit. b, w ust. 6 wyrazy "grupowe ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, środki zgromadzone w ramach tego ubezpieczenia" zastępuje się wyrazami "grupowe gromadzenie środków na cele emerytalne, o którym mowa w ust. 1, zgromadzone środki".