Druk nr 961A

9 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

 

 

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) wyrazy "zwanego dalej "kierownikiem", są obsadzane w drodze konkursu, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią" zastępuje się wyrazami "są obsadzane w drodze konkursu",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

1) Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

2) Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

4) Głównego Geodety Kraju;

5) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

7) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

8) Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych;

9) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

10) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

11) Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

12) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

13) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

14) Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;

15) Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

16) Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

17) Prezesa Urzędu Patentowego;

18) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

19) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

20) Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych;

21) Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

22) Prezesa Głównego Urzędu Miar;

23) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

24) Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

25) Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

26) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

27) Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

28) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych;

29) Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców;

30) Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

31) Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

32) Głównego Lekarza Weterynarii;

33) Prezesa Agencji Rynku Rolnego;

34) Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

  • zwanego dalej "kierownikiem".";

2)

w art. 3 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:

"2a. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

2b. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o konkursie organ sprawujący nadzór niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w tym ogłoszeniu.

2c. Lista, o której mowa w ust. 2b, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.";

3)

w art. 13 w pkt 1, w art. 14, w art. 15, w art. 16, w art. 17 w pkt 1, w art. 18 w pkt 2, w art. 19, w art. 20, w art. 21, w art. 24 w pkt 2 w lit. c, w art. 25 w pkt 2, w art. 26 w pkt 2, w art. 27 w pkt 2 w lit. a, w art. 28 w pkt 1 w lit. a, w art. 29, w art. 30, w art. 32, w art. 34 w pkt 1, w art. 35, w art. 36, w art. 37 w pkt 1, w art. 38, w art. 39, w art. 41, w art. 42, w art. 43, w art. 44, w art. 45 i w art. 46 w pkt 1 wyrazy "swego następcy" zastępuje się wyrazami "jego następcy";

4)

w art. 25 w pkt 2, w ust. 2a po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa URE.";

5)

w art. 26 w pkt 1 po wyrazach "w ust. 2" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji.";

6)

w art. 28 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b po wyrazach "Rady Nadzorczej" dodaje się wyraz "Zakładu";

7)

w art. 31 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu. Prezes Urzędu pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.";";

8)

w art. 34 w pkt 1, w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa.";

9)

w art. 40 w pkt 1 po wyrazach "w art. 9" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.";";

10)

w art. 40 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odwołanie Rzecznika przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji;

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.";

4) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Odwołanie członka Rady Ubezpieczonych przed upływem kadencji Rzecznika może nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji;

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.".";

11)

w art. 43, w art. 153 w ust. 1 po wyrazie "powoływany" dodaje się wyrazy "i odwoływany";

12)

w art. 43 po wyrazach "poz. 177, z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) w art. 155:

    1. w ust. 2 uchyla się zdanie drugie,
    2. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wiceprezesem Urzędu może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wyższe wykształcenie;

3) posiada wiedzę o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) korzysta z pełni praw publicznych;

6) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.".";

13)

w art. 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes URTiP może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku orzeczenia o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa.".";

14)

w art. 46 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) uchyla się ust. 7.".