Druk nr 962

24 maja 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 103. posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 20 maja 2005 r.

o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5.1. Dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych:

1) pojazdami będącymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na warunkach i w trybie określonych odrębnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych względami obronności państwa lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze, w celu:

a) ratowania życia lub zdrowia,

b) usuwania skutków katastrof lub klęsk żywiołowych;

3) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.

2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie obowiązują wymagania umowy ADR dotyczące używania języków innych niż język polski.";

2) w art. 18 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu;";

3) art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24.1. Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada wykształcenie wyższe;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne;

4) posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, zwane dalej "świadectwem doradcy".

2. Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3;

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla kandydatów na doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, zwany dalej "kursem początkowym";

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

3. Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat, licząc od dnia zło¿ enia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy albo wydaje nowe świadectwo doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy;

3) jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy;

4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w roku poprzedzającym datę upływu ważności świadectwa doradcy.

5. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4, są przeprowadzane za opłatą, której koszt ponosi osoba zainteresowana.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa świadectwo doradcy, jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

7. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy, nie może być doradcą przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu świadectwa. Po upływie tego terminu osoba ta, o ile spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, może otrzymać świadectwo doradcy w trybie określonym w ust. 2.

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego prowadzi ewidencję doradców, w której umieszcza się dane dotyczące:

1) imienia i nazwiska;

2) daty i miejsca urodzenia;

3) w przypadku obywateli polskich numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

4) adresu zamieszkania;

5) datę i miejsce wydania oraz numer świadectwa doradcy.

9. Dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 5, są ogólnodostępne.";

4) art. 25 i 26 otrzymują brzmienie:

"Art. 25. Kurs początkowy prowadzą przedsiębiorcy, o których mowa w art. 12, i jednostki wojskowe, o których mowa w art. 14.

Art. 26. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wymagania określone w umowie ADR oraz zakres zadań doradcó w, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i zakres kursu początkowego dla kandydatów na doradców;

2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców;

3) wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla doradców oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

4) wzó r świadectwa doradcy.";

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Kierujący pojazdem przewożącym towary niebezpieczne, oprócz dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami i wiążącymi umowami międzynarodowymi, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie organów lub osób uprawnionych do przeprowadzania kontroli:

1) dokument przewozowy, zawierający dane określone w umowie ADR;

2) instrukcje pisemne na wypadek awarii dotyczące wszystkich przewożonych towarów niebezpiecznych, zgodne z zakresem, formą i językiem określonymi przez umowę ADR, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2;

3) zaświadczenie ADR.

2. Dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 i 3, nie są wymagane w przypadku gdy towary niebezpieczne są przewożone w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.";

6) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przedsiębiorca, członek władz osoby prawnej będącej przedsiębiorcą oraz osoba zarządzająca innym podmiotem wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, która nie wypełnia obowiązków określonych w art. 23 ust. 2, podlega karze grzywny.";

7) art. 38a otrzymuje brzmienie:

"Art. 38a. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:

1) butli, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w ust. 1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, które są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badania, o których mowa w ust. 3, przeprowadza właściwa władza określona w art. 6.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, któ re nie zostaną poddane ponownej ocenie zgodności w wymaganych terminach, nie podlegają przepisom rozdziału 3a.".

 

Art. 2.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703), w załączniku po lp. 1.6.5.6 dodaje się lp. 1.6.5.7 w brzmieniu:

"1.6.5.7

niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek

5000".

 

Art. 3.

W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) art. 58 otrzymuje brzmienie:

"Art. 58. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, właściciele lub użytkownicy:

1) butli, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 r.;

2) pozostałych ciśnieniowych urządzeń transportowych, wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 lipca 2005 r., obowiązani są poddać je ponownej ocenie zgodności w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

2. Zgodność ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w ust. 1, z wymaganiami ustala notyfikowana jednostka kontrolująca w wyniku przeprowadzonej procedury ponownej oceny zgodności.

3. Ponownej ocenie zgodności nie podlegają ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, któ re są napełniane i badane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Badania, o któ rych mowa w ust. 3, przeprowadza właściwa władza określona w art. 8.

5. Ciśnieniowe urządzenia transportowe, o których mowa w ust. 1, któ re nie zostaną poddane ponownej ocenie zgodności w wymaganych terminach, nie podlegają przepisom rozdziału 3.".

 

Art. 4. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 26 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 24 ust. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


1. Niniejszą ustawą zmienia się również ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych.