Druk nr 962A

10 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Suchański


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 5 w ust. 1 uchyla się pkt 1;";

2)

w art. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zaświadczenie ADR, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane przez jednostkę prowadzącą kurs na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 5.";";

3)

w art. 1 w pkt 3, w art. 24:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 1,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ust. 1 pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 2 i 3";

4)

w art. 1 w pkt 3, w art. 24 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "wymagań, o których mowa" zastępuje się wyrazami "wymagania, o którym mowa";

5)

w art. 1 w pkt 3, w art. 24 w ust. 6 w pkt 1 i w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy "wymagania, o których mowa" zastępuje się wyrazami "wymaganie, o którym mowa";

6)

w art. 1 w pkt 3, w art. 24 w ust. 7 w zdaniu pierwszym po wyrazie "doradcy" dodaje się wyrazy "na podstawie ust. 6 pkt 2";

7)

w art. 1 w pkt 3, w art. 24 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej tego numeru - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;";

8)

w art. 1 w pkt 4, w art. 26:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy ", mając na uwadze wymagania określone w umowie ADR oraz zakres zadań doradców,",

b) w pkt 1 po wyrazie "doradców" dodaje się wyrazy ", uwzględniając odpowiednio konieczność zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania tego kursu oraz jego program ramowy i szczegółowy",

c) w pkt 2 po wyrazach "dla doradców" dodaje się wyrazy ", uwzględniając konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania do wykonywania zadań doradcy",

d) w pkt 3 po wyrazie "egzaminacyjnej" dodaje się wyrazy ", uwzględniając odpowiednio konieczność pokrycia kosztów przeprowadzenia tych egzaminów oraz liczbę egzaminowanych osób",

e) w pkt 4 po wyrazie "doradcy" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących doradcy";

9)

w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 28 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dokument przewozowy, zawierający dane określone w umowie ADR;";";

10)

w art. 1 w pkt 7, w art. 38a w ust. 4 wyrazy "przeprowadza właściwa władza określona w art. 6" zastępuje się wyrazami "przeprowadzają, w zakresie swojej właściwości, organy i jednostki określone w art. 6";

11)

w art. 3, w art. 58 w ust. 4 wyrazy "przeprowadza właściwa władza określona w art. 8" zastępuje się wyrazami "przeprowadzają, w zakresie swojej właściwości, organy i jednostki określone w art. 8";

12)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego przekażą, w zakresie swojej właściwości, Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego dane dotyczące doradców w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1.".