Druk nr 963 A

2 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 25 maja 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 14e § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy art. 14a-14d stosuje się odpowiednio, z tym że termin, o którym mowa w art. 14b § 3, wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.";

2)

w art. 1 w pkt 17, § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się odpowiednio do zaległości, o których mowa w art. 52 § 1.";

3)

w art. 1 w pkt 19, w pkt 3 wyraz "wspólnika" zastępuje się wyrazem "wspólników";

4)

w art. 1 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) w art. 51 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku.";";

5)

w art. 1:

a) w pkt 33 dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1) uchyla się § 5,",

b) dodaje się pkt 58a w brzmieniu:

"58a) w art. 118 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.";";

6)

w art. 1 w pkt 33 w lit. c, w § 6 w pkt 1 wyrazy "w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe" zastępuje się wyrazami "w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe";

7)

w art. 1 w pkt 35, w art. 71 wyraz "Przepis" zastępuje się wyrazem "Przepisy";

8)

w art. 1 w pkt 48 w lit. d, w § 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 82";

9)

w art. 1 w pkt 57, w art. 117 w § 1 wyraz "majątkowe" zastępuje się wyrazem "podatkowe";

10)

w art. 1 skreśla się pkt 113-115, 119 i 120;

11)

w art. 3 w pkt 2, w art. 17a:

a) w ust. 3 wyraz "uzupełniającego" zastępuje się wyrazem "korekty",

b) w ust. 4 w pkt 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakres zawartych
w nim danych, uwzględniając w szczególności:",

- w lit. c skreśla się wyrazy "i uzupełniającego zeznania podatkowego";

12)

w art. 6 w pkt 2 w lit. a, w ust. 6a wyrazy "darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikające z odrębnych ustaw" zastępuje się wyrazami "darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 9, oraz darowizny odliczane na podstawie odrębnych ustaw";

13)

w art. 7 w pkt 5 i 6:

a) w lit. a wyraz "Państwa" zastępuje się wyrazem "Państwo",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dodaje się lp. 25 w brzmieniu:

25

Konfederacja

Szwajcarska

spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako:

"société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá anonima",

"société á responsibilité limitée"/"Gesellschaft mit beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá limitata",

"société en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/

"societá in accomandita per azioni"

14)

w art. 9 w pkt 1, w pkt 3 wyraz "wspólnika" zastępuje się wyrazem "wspólników";

15)

dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) w art. 25a:

1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W celu weryfikacji oświadczeń organ właściwy występuje, do dnia 30 czerwca każdego roku, do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie informacji dotyczących dochodów osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w zakresie określonym w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1.

5. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje informacje nie później niż do dnia 31 lipca danego roku.";

2) uchyla się ust. 6.";

16)

skreśla się art. 16, 18, 19 i 28;

17)

dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. Do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 70 § 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

18)

w art. 27 w § 1 i 2 wyrazy "30 czerwca 2005 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2005 r.";

19)

skreśla się art. 29;

20)

w art. 30 w zdaniu wstępnym wyrazy "1 lipca 2005 r." zastępuje się wyrazami "1 września 2005 r.";

21)

w art. 30:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 1 pkt 69, pkt 103, pkt 105, pkt 110, pkt 111 oraz pkt 112, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;",

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.;",

c) skreśla się pkt 5;

22)

w art. 30 w pkt 4 po wyrazach "art. 1" dodaje się wyrazy "pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5,".