Druk nr 963 Z

16 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 czerwca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 14e § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy art. 14a-14d stosuje się odpowiednio, z tym że termin, o którym mowa w art. 14b § 3, wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 8, w art. 20m w § 2 w pkt 1 skreśla się lit. a;

Poprawka
sen. J. Sztorca

3)

w art. 1 w pkt 17, § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2 i 3, § 3, § 4 pkt 2, art. 33a § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 33b stosuje się odpowiednio do zaległości, o których mowa w art. 52 § 1.";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 21 należy głosować łącznie.

4)

w art. 1 w pkt 19, w pkt 3 wyraz "wspólnika" zastępuje się wyrazem "wspólników";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

5)

w art. 1 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) w art. 51 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a, lub ratę podatku.";";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

6)

w art. 1 w pkt 29, w art. 63 w § 1 użyte dwukrotnie wyrazy "kwoty wynoszące" zastępuje się wyrazami "końcówki kwot wynoszące";

 

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez komisję

7)

w art. 1:

 1. w pkt 33 dodaje się lit. b1 w brzmieniu:
 2. "b1) uchyla się § 5,",

 3. dodaje się pkt 58a w brzmieniu:

"58a) w art. 118 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata.";";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

8)

w art. 1 w pkt 33 w lit. c, w § 6 w pkt 1 wyrazy "w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe" zastępuje się wyrazami "w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe";

Poprawka GFP oparta przez komisję

9)

w art. 1 w pkt 35, w art. 71 wyraz "Przepis" zastępuje się wyrazem "Przepisy";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

10)

w art. 1 w pkt 48 w lit. d w zdaniu wstępnym po wyrazach "§ 7" dodaje się wyrazy "i 8" oraz po § 7 dodaje się § 8 w brzmieniu:

"§ 8. Obowiązek określony w § 2 może być wykonany za pośrednictwem instytucji, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez komisję

11)

w art. 1 w pkt 48 w lit. d, w § 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy "art. 82";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

12)

w art. 1 w pkt 57, w art. 117 w § 1 wyraz "majątkowe" zastępuje się wyrazem "podatkowe";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

13)

w art. 1 w pkt 63, w art. 144a w § 1 po wyrazach "Doręczanie pism" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem zaświadczeń,";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez komisję

14)

w art. 1 w pkt 67, w § 3 po wyrazie "otrzyma" dodaje się wyrazy "w formie elektronicznej";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez komisję

15)

w art. 1 w pkt 71 w lit. a, w § 1 po wyrazach "organu podatkowego" dodaje się wyrazy "lub jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej" oraz po wyrazach "tego organu" dodaje się wyrazy "lub jednostki";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
komisję

16)

w art. 1 w pkt 79, w art. 224 w § 1 skreśla się wyrazy "i art. 224b";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 17, 23 i 28 należy głosować łącznie.

17)

w art. 1 skreśla się pkt 113-115, 119 i 120;

Poprawka KGFP oparta przez komisję

18)

w art. 3 w pkt 2, w art. 17a:

 1. w ust. 3 wyraz "uzupełniającego" zastępuje się wyrazem "korekty",
 2. w ust. 4 w pkt 1:

 • zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"wzór zeznania podatkowego, a także szczegółowy zakres zawartych w nim danych, uwzględniając w szczególności:",

 • w lit. c skreśla się wyrazy "i uzupełniającego zeznania podatkowego";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

19)

w art. 6 w pkt 2 w lit. a, w ust. 6a wyrazy "darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikające z odrębnych ustaw" zastępuje się wyrazami "darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 9, oraz darowizny odliczane na podstawie odrębnych ustaw";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

20)

w art. 7 w pkt 5 i 6:

 1. w lit. a wyraz "Państwa" zastępuje się wyrazem "Państwo",
 2. lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dodaje się lp. 25 w brzmieniu:

Poprawka KGFP oparta przez komisję

 

25

Konfederacja

Szwajcarska

spółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako:

"société anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societá anonima",

"société á responsibilité limitée"/"Gesellschaft mit beschränkter Haftung"/"societá a responsibilitá limitata",

"société en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/

"societá in accomandita per azioni"

 

 

 

";

 

21)

w art. 9 w pkt 1, w pkt 3 wyraz "wspólnika" zastępuje się wyrazem "wspólników";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

22)

dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) w art. 25a:

1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. W celu weryfikacji oświadczeń organ właściwy występuje, do dnia 30 czerwca każdego roku, do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie informacji dotyczących dochodów osób otrzymujących świadczenia rodzinne, w zakresie określonym w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1.

5. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje informacje nie później niż do dnia 31 lipca danego roku.";

2) uchyla się ust. 6.";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

23)

skreśla się art. 16, 18, 19 i 28;

Poprawka KGFP oparta przez komisję

24)

dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. Do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 70 § 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

 

Poprawka KGFP oparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 25, 26 i 27 należy głosować łącznie.

25)

w art. 27 w § 1 i 2 wyrazy "30 czerwca 2005 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2005 r.";

Poprawka KGFP oparta przez komis

26)

skreśla się art. 29;

Poprawka KGFP oparta przez komisję

27)

w art. 30 w zdaniu wstępnym wyrazy "1 lipca 2005 r." zastępuje się wyrazami "1 września 2005 r.";

Poprawka KGFP oparta przez komisję

28)

w art. 30:

 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 2. "1) art. 1 pkt 69, pkt 103, pkt 105, pkt 110, pkt 111 oraz pkt 112, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;",

 3. dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
 4. "1a) art. 7 pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i mają zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2005 r.;",

 5. skreśla się pkt 5;

Poprawka KGFP oparta przez komisję

29)

w art. 30 w pkt 4 po wyrazach "art. 1" dodaje się wyrazy "pkt 5 w zakresie dodawanego pkt 5,".

Poprawka KGFP oparta przez komisję