Druk nr 965 S

15 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

oraz

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

o projekcie rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
(druk nr 965)

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2005 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych projekt rezolucji w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 29 czerwca oraz 12 i 15 lipca 2005 r. - zgodnie z art. 80 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu projektu rezolucji w pierwszym czytaniu wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni.

 

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Spraw Zagranicznych

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Zbigniew Kulak

(-) Andrzej Jaeschke


p r o j e k t

REZOLUCJA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej,

zwraca się do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki o zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej udających się do USA w celach turystycznych na okres do 90 dni.

Rezolucja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


Uzasadnienie

Począwszy od kwietnia 1991 r., kiedy Polska w jednostronnym geście dobrej woli zniosła obowiązek wizowy dla obywateli amerykańskich, utrzymuje się nierównowaga stanu prawnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w odniesieniu do ruchu osobowego. Decyzja władz polskich sprzed piętnastu lat nie była jedynie wyrazem wdzięczności za pomoc i wsparcie USA dla przemian demokratycznych w Polsce i innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, była ona także wyrazem wizji, zgodnie z którą dążyć należy do wprowadzenia bezwizowego ruchu osobowego między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

W interesie Polski i Stanów Zjednoczonych, których tradycyjne związki opierają się na przywiązaniu do ideałów wolności i zasad demokratycznych, jest budowanie podstaw współpracy, która obejmować będzie jak najszersze kręgi społeczeństwa.

Stany Zjednoczone są ojczyzną dla ponad 9 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Stworzenie możliwości swobodnego podróżowania członkom ich rodzin, mieszkającym w Polsce, byłoby istotnym czynnikiem ułatwiającym podtrzymywanie kulturowych, rodzinnych oraz emocjonalnych więzi Polonii z Macierzą.

Polska zdaje sobie sprawę z ograniczeń i restrykcji, będących konsekwencją tragicznych zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 r. Obywatele polscy nigdy jednak nie byli zaangażowani w jakąkolwiek formę działalności terrorystycznej; nigdy też nie stanowili zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Polska - kraj udanej transformacji ustrojowej i ekonomicznej oraz stałego wzrostu gospodarczego - dokonała wysiłku z powodzeniem przeprowadzonej integracji w ramach Unii Europejskiej, także w odniesieniu do projektu znoszenia ograniczeń w swobodzie podróżowania. Obywatele większości państw obecnej UE posiadają prawo podróżowania do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych na zasadzie bezwizowej. Polska uznaje za zasadne dokonanie ujednolicenia przepisów imigracyjnych dla wszystkich państw UE w odniesieniu do kwestii wymiany osobowej ze Stanami Zjednoczonymi. Krok ten stanowiłby również realizację podjętej przez polski Rząd w 1991 r. wizji likwidowania barier pomiędzy zaprzyjaźnionymi narodami.

Dlatego zwracamy się do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki o uchylenie obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej udających się w celach turystycznych na okres do 90 dni.