Druk nr 974 Z

30 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 czerwca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 i 16.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 12 należy głosować łącznie.

1)

w art. 1 w pkt 1, trzykrotnie w pkt 3 oraz w pkt 10 po wyrazie "miejscach," dodaje się wyraz "lub" oraz skreśla się wyrazy "lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu";

Poprawka KUP poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 13 należy głosować łącznie.

2)

w art. 1 w pkt 1, trzykrotnie w pkt 3 oraz w pkt 10 wyrazy "kontaktowania się" zastępuje się wyrazami "świadomego kontaktowania się";

Poprawka KUP poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 4, § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub zakazy wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeka się w latach, od roku do lat 10.";

Poprawka KUP poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 10, w art. 84a w § 2 wyraz "biegłych" zastępuje się wyrazami "psychiatry oraz psychologa lub seksuologa";

Poprawka KUP poparta przez komisję

5)

w art. 1 skreśla się pkt 12;

Poprawka KUP poparta przez komisję

6)

w art. 1 skreśla się pkt 14;

Poprawka KUP poparta przez komisję

7)

w art. 1 skreśla się pkt 15;

Poprawka KUP poparta przez komisję

8)

w art. 1 skreśla się pkt 16;

Poprawka KUP poparta przez komisję

9)

w art. 1 w pkt 19, w art. 197:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub 2, działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.",

b) skreśla się § 4;

Poprawka KUP poparta przez komisję

10)

w art. 1:

a) w pkt 21, w art. 200 skreśla się § 2 oraz oznaczenie § 1,

b) dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu:

"Art. 200a. Kto w celu własnego zaspokojenia seksualnego w obecności małoletniego poniżej lat 15 dokonuje czynności seksualnej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.";";

Poprawka KUP poparta przez komisję

11)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w § 3 skreśla się wyrazy "w celu rozpowszechniania";

Poprawka mniejszości KUP poparta przez mniejszość komisji

12)

w art. 1 w pkt 24 oraz trzykrotnie w art. 3 w pkt 11 po wyrazie "miejscach," dodaje się wyraz "lub" oraz skreśla się wyrazy "lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu";

Poprawka KUP poparta przez komisję

13)

w art. 1 w pkt 24 oraz trzykrotnie w art. 3 w pkt 11 wyrazy "kontaktowania się" zastępuje się wyrazami "świadomego kontaktowania się";

Poprawka KUP poparta przez komisję

14)

w art. 3:

a) w pkt 1 wyrazy "a także popełnienia przestępstwa w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych" zastępuje się wyrazami "a także informacje dotyczące popełnienia przestępstwa określonego w art. 197-203 Kodeksu karnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych",

b) w pkt 3 po wyrazach "w tym skazani" dodaje się wyrazy "za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku ",

c) w pkt 4, 6, 7 i 8 po wyrazach "za przestępstwo" dodaje się wyrazy "określone w art. 197-203 Kodeksu karnego,";

Poprawka KUP poparta przez komisję

15)

w art. 3 w pkt 5 skreśla się lit. a i b;

Poprawka KUP poparta przez komisję

16)

w art. 4 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem przepisów art. 3 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.".

Poprawka KUP poparta przez komisję