Druk nr 975

7 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 104. posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

USTAWA

z dnia 3 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 89, poz.. 555, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 101 w § 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki",

c) uchyla się pkt 5;

2) art. 102 otrzymuje brzmienie:

"Art. 102. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.".

 

Art. 2.

Do czynów popełnionych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729, Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027, Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935, Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 243, poz. 2426.