Druk nr 976 B

16 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 czerwca 2005 r.

ustawie o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

 

Marszałek Senatu dnia 8 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Wiesław Pietrzak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawy o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w ust. 1 wyrazy "jeżeli udział ten jest określony jako podstawa do nabycia uprawnień kombatanckich" zastępuje się wyrazami "jeżeli udział ten jest działalnością kombatancką";

2)

w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nie stanowi przestępstwa posiadanie bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji określonej w art. 1 broni lub amunicji przez osoby, wobec których stosuje się ustawę, jeżeli osoby te podejmą działania na podstawie ust. 2 lub art. 3 ust. 1 lub ust. 2 - w terminach, któ re dla tych działań określone są w przepisach niniejszej ustawy.";

3)

w art. 2 w ust. 4 wyrazy "stanowi podstawę do nabycia uprawnień kombatanckich" zastępuje się wyrazami "jest działalnością kombatancką w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego".