Druk nr 977 Z

30 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 czerwca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Genowefa Ferenc


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Uwaga:

Poprawki nr 1, 7 i 10 należy głosować łącznie.

1)

w tytule ustawy wyrazy ", ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych" zastępuje się wyrazami "oraz niektórych innych ustaw";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 9 w lit. c, w ust. 2a wyrazy "działu I i działu II zgodnie z załącznikiem" zastępuje się wyrazami "wykonujących działalność w zakresie działu I i działu II załącznika";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 16 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Równoczesne pełnienie funkcji dyrektora głównego oddziału lub jego zastępcy, przez tę samą osobę w głównych oddziałach zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie działu I i działu II załącznika do ustawy, nie może być uznane za naruszenie spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 3 pkt 4.",";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

4)

w art. 1 dodaje się pkt 31a w brzmieniu:

"31a) art. 213 otrzymuje brzmienie:

"Art. 213. 1. Organ nadzoru informuje Komisję Europejską oraz organy nadzoru innych państw członkowskich Unii Europejskiej o:

1) udzieleniu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej krajowemu zakładowi ubezpieczeń, będącemu podmiotem zależnym od podmiotu dominującego mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) bezpośrednim lub pośrednim nabyciu albo objęciu akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez podmiot mający siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli wskutek nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowy zakład ubezpieczeń staje się podmiotem zależnym od tego podmiotu.

2. Organ nadzoru wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przekazuje Komisji Europejskiej oraz organom nadzoru innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacje o strukturze kapitałowej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej.";";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

5)

w art. 1 dodaje się pkt 31b w brzmieniu:

"31b) w art. 214:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiadanych przez siebie informacjach o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń lub innego zakładu ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez podmiot mający siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w ilości powodującej, że ten zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem zależnym podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską odpowiedniej decyzji w warunkach, o których mowa w ust. 1, bądź w przypadku rozpoczęcia procedury, o której mowa w art. 5 Decyzji Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. nr 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji Europejskiej (Dz. Urz. L 184 z 17.07.1999 r., str. 23), organ nadzoru, stosownie do podjętej przez Komisję Europejską decyzji, zawiesza z urzędu prowadzone postępowania, ogranicza liczbę wydawanych zezwoleń bądź wydaje inne decyzje o treści wynikającej z decyzji podjętej przez Komisję Europejską w sprawach z zakresu:

1) udzielania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) nabywania albo obejmowania akcji lub praw z akcji w przypadkach, o których mowa w art. 35, przez podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub przez podmiot zależny od takiego podmiotu.";";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

6)

w art. 1 w pkt 34 skreśla się lit. b;

Poprawka KGFP poparta przez komisję

7)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W ustawie z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3;

2) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 1 pkt 26 lit. a tiret drugie, lit. c i d oraz pkt 31 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia;".";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

8)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Treść umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy wymienionej w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powinna być dostosowana do wymogów przepisu art. 13 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Do dnia dostosowania, do tych umów stosuje się przepis art. 13 ustawy wymienionej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.";

Poprawka senatorów: G. Ferenc, W. Mańkuta, J. Markowskiego poparta przez komisję

9)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 220 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 32 lit. b niniejszej ustawy.";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

10)

w art. 6 po wyrazach "z wyjątkiem" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako pkt 2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

"1) art. 1 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 26 marca 2006 r.,".

Poprawka KGFP poparta przez komisję