Druk nr 978

8 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 104. posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 3 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Statut dzielnicy nadany przez Radę m. st. Warszawy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów. Do rad dzielnic stosuje się odpowiednio przepisy art. 14, 19, 20 oraz art. 21 ustawy, o której mowa w ust. 2.";

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Funkcji członka zarządu dzielnicy nie można łączyć z mandatem radnego tej samej dzielnicy.";

3) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dzielnica działa na podstawie odpowiednich przepisów niniejszej ustawy, statutu dzielnicy nadanego przez Radę m. st. Warszawy, będącego załącznikiem do statutu m. st. Warszawy oraz innych uchwał Rady m. st. Warszawy przekazujących dzielnicy zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.",

b) w ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) utrzymanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki z wyłączeniem placówek o znaczeniu ponad dzielnicowym w stosunku, do któ rych uchwałę o wyłączeniu podejmie Rada m. st. Warszawy,

3) zadania związane z ochroną zdrowia oraz prowadzenie żłobków,

4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym z wyłączeniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz innych w stosunku, do których podejmie uchwałę o wyłączeniu Rada m. st. Warszawy,",

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przekazanie zadania dzielnicy jest jednoznaczne z przekazaniem organom dzielnicy uprawnień stanowiących i wykonawczych przewidzianych prawem, związanych z wykonywaniem tego zadania.";

4) po art. 11 dodaje się art. 11a i 11b w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Zarząd dzielnicy wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu dzielnicy.

2. Regulamin organizacyjny urzędu dzielnicy nadaje zarząd dzielnicy.

Art. 11b. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza dzielnicy wykonuje rada dzielnicy lub w zakresie ustalonym przez radę dzielnicy w odrębnej uchwale przewodniczący rady dzielnicy, z tym że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalenia przez przewodniczącego rady wynagrodzenia burmistrza dzielnicy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu dzielnicy wykonuje burmistrz dzielnicy.";

5) w art. 12:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Zarząd dzielnicy jest dysponentem środków przewidzianych w załączniku budżetowym dla danej dzielnicy oraz dysponentem kont dzielnicy.

1b. Rada dzielnicy może dokonywać zmian w planach dochodów i wydatków w ramach rozdziałów dzielnicowego załącznika budżetowego.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m. st. Warszawy opinię na temat wszystkich uchwał określających wysokości wpływów określonych w ust. 3.

2b. W przypadku nie wyrażenia opinii w sprawach określonych w ust. 2 i 2a w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

2c. Rada dzielnicy może podjąć uchwałę o wydatkach, które nie wygasają w roku budżetowym dotyczących kwot zawartych w jej załączniku budżetowym. Przepisy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.";

6) w art. 20:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z przejęcia mienia przez m. st. Warszawę czynności prawne mające za przedmiot mienie komunalne są, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych, ważne, jeżeli m. st. Warszawa dokonując daną czynność złoży w formie przewidzianej dla tej czynności oświadczenie, że jest gminą właściwą dla dokonania tej czynności.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. M. st. Warszawa staje się następcą prawnym podmiotów, o któ rych mowa w ust. 1, także w odniesieniu do wykonywania uprawnień fundatora określonych w statutach fundacji, któ rych założycielami są te podmioty.";

7) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezydent m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2a, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży m. st. Warszawy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Burmistrz dzielnicy jest zwierzchnikiem służbowym pracowników jednostek organizacyjnych działających w zakresie kompetencji i zadań dzielnicy.".

 

Art. 2.

1. Prezes Rady Ministrów nadaje statut m. st. Warszawy, jeżeli Rada m. st. Warszawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie uchwali statutu m. st. Warszawy.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje statut m. st. Warszawy, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania m. st. Warszawy.

3. Prezes Rady Ministrów wydaje rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, w ciągu miesiąca od dnia upływu terminu do uchwalenia statutu m. st. Warszawy, o którym mowa w ust. 1.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały Rada m. st. Warszawy określającej statut m. st. Warszawy.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 1 pkt 2 stosuje się od pierwszego dnia po ostatnim dniu wyborów Prezydenta m. st. Warszawy następnej kadencji.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz