Druk nr 978 A

15 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Marszałek Senatu dnia 8 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "odpowiednich przepisów niniejszej ustawy,";

2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a:

a) w ust. 1a wyraz "budżetowym" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 1,",

b) w ust. 1b wyrazy "dzielnicowego załącznika budżetowego" zastępuje się wyrazami "jej załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy";

3)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2a-2c" zastępuje się wyrazami "ust. 2a i 2b",

b) skreśla się ust. 2c;

4)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"dodaje się ust. 6 w brzmieniu:".