Druk nr 978 Z

16 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 czerwca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3 i 4.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy

o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek
sen. K. Jurgiela

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "odpowiednich przepisów niniejszej ustawy,";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. a:

a) w ust. 1a wyraz "budżetowym" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 1,",

b) w ust. 1b wyrazy "dzielnicowego załącznika budżetowego" zastępuje się wyrazami "jej załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2a-2c" zastępuje się wyrazami "ust. 2a i 2b",

b) skreśla się ust. 2c;

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"dodaje się ust. 6 w brzmieniu:".

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję