Druk nr 979 A

15 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 czerwca 2005 r.

ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

Marszałek Senatu dnia 8 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych", wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 4 skreśla się pkt 1;

2)

w art. 4 skreśla się pkt 2;

3)

w art. 6 w ust. 2 skreśla się pkt 3;

4)

w art. 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pięciu przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie onkologii.";

5)

w art. 6 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) proponowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w kolejnych trzech latach;";

6)

w art. 6 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opracowanie zakresu działań niezbędnych do realizacji Programu;";

7)

w art. 7 skreśla się ust. 3.