Druk nr 980 A

27 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 czerwca 2005 r.

ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

Marszałek Senatu dnia 8 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 14 i 23 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Marian Żenkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2005 r. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w ust. 2 skreśla się wyraz "właściwych";

2)

w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "uczelnia" - osobę prawną utworzoną lub działającą w oparciu o przepisy niniejszej ustawy, prowadzącą działalność edukacyjną i posiadającą uprawnienia do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów wyższych;";

3)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo";

4)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "prawną lub osobę fizyczną" zastępuje się wyrazami
", o której mowa w pkt 3";

5)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "studia prowadzone" zastępuje się wyrazami "kształcenie prowadzone";

6)

w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) "jednolite studia magisterskie" - studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy zawodowej, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia;";

7)

w art. 2 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) "studia trzeciego stopnia" - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora;";

8)

w art. 2 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) "studia podyplomowe" - kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych;";

9)

w art. 2 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) "makrokierunek studiów" - obszar kształcenia stanowiący połączenie kierunków studiów;";

10)

w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) "studia międzykierunkowe" - studia wyższe prowadzone wspólnie na różnych kierunkach przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilku uczelni;";

11)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazach "zbiór reguł kształcenia" dodaje się wyrazy "na studiach wyższych" oraz skreśla się wyrazy "na poziomie wyższym";

12)

w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

13)

w art. 2 skreśla się ust. 3;

14)

w art. 3 w ust. 1 po wyrazie "przyrodniczych" dodaje się wyrazy "lub rolniczych";

15)

w art. 3 w ust. 1-5 skreśla się wyraz "podstawowe";

16)

art. 4 w ust. 3 wyrazy "odkrywania i przekazywania prawdy" zastępuje się wyrazami "odkrywania prawdy i przekazywania wiedzy";

17)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "dyplomów państwowych" zastępuje się wyrazami "państwowych dyplomów";

18)

w art. 7 skreśla się wyraz "wydzieloną" oraz po wyrazie "gospodarczą" dodaje się wyrazy "wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 12 i 13,";

19)

w art. 8 w ust. 3 po wyrazach "w ramach makrokierunku studiów" dodaje się wyrazy
", z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5";

20)

w art. 8 w ust. 4 po wyrazach "studiów międzykierunkowych" dodaje się wyrazy
", z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5";

21)

w art. 8 w ust. 5 wyrazy "kształcącej nauczycieli" zastępuje się wyrazami "prowadzącej kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela";

22)

w art. 8 w ust. 5 skreśla się wyrazy "języka obcego lub";

23)

w art. 9 w pkt 1 po wyrazie "magisterskie" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze istniejące kierunki studiów oraz kierując się wymaganiami rynku pracy";

24)

w art. 9 w pkt 2 oraz w pkt 3 w lit. f skreśla się wyraz "nominalny";

25)

w art. 9 w pkt 2 po wyrazie "praktyk" dodaje się wyrazy "oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, a także tryb tworzenia i warunki jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, uwzględniając zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych oraz dbając o jakość kształcenia";

26)

w art. 9 w pkt 3 w lit. g na końcu skreśla się średnik i dodaje się tiret w brzmieniu:

" - mając na uwadze zapotrzebowanie rynku pracy;";

27)

w art. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, a w szczególności liczbę nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zaliczanych do minimum kadrowego, z uwzględnieniem zasady, iż jeden nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum kadrowego kierunku studiów drugiego stopnia albo kierunku studiów jednolitych magisterskich oraz zasady, iż w przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku studia pierwszego i drugiego stopnia, do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia mogą być również wliczani nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunku studiów drugiego stopnia, a także proporcje liczby tych pracowników do liczby studentów na danym kierunku studiów;";

28)

w art. 9 w pkt 5 w lit. b wyrazy "przeważającej części zajęć dydaktycznych" zastępuje się wyrazami "dwóch trzecich zajęć dydaktycznych";

29)

w art. 12 w ust. 2 wyrazy "studia licencjackie lub inżynierskie" zastępuje się wyrazami "studia pierwszego stopnia";

30)

w art. 12 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, może zlecić uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 31 ust. 2.";

31)

w art. 14 w ust. 3:

a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie,",

b) w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy "uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego będzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej na podstawie art. 148 ust. 1, w wysokości adekwatnej do wykonywanych zadań,",

c) w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że zwrot kosztów podróży będzie dokonywany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i za granicą,",

d) skreśla się tiret;

32)

w art. 17 w ust. 5 skreśla się wyrazy "i stanowiących od tego dnia jej mienie";

33)

w art. 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

4. Pierwsza kadencja organów nowo utworzonej uczelni publicznej trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym uczelnia została utworzona.";

34)

w art. 19:

a) przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Z wnioskiem o utworzenie uczelni niepublicznej może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pozwolenie oraz uprawnienia, o których mowa w ust. 1, są wydawane po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej.";

35)

w art. 19 w ust. 2 wyrazy "które przeznacza się na jej" zastępuje się wyrazami "które założyciel jest obowiązany przeznaczyć na jej" oraz skreśla się wyrazy ", oraz termin ich przekazania uczelni niepublicznej";

36)

w art. 19 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie";

37)

w art. 19 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie "umyślne" dodaje się wyrazy "lub umyślne przestępstwo skarbowe";

38)

w art. 19 w ust. 6 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5";

39)

w art. 19 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "Państwowej Komisji Akredytacyjnej" zastępuje się wyrazami "kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną";

40)

w art. 19 w ust. 9 wyraz "prawa" zastępuje się wyrazami "niniejszej ustawy";

41)

w art. 19 w ust. 11 wyrazy "może odmówić" zastępuje się wyrazem "odmawia";

42)

po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. W związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pobierana jest opłata związana z kosztami postępowania opiniodawczego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.";

43)

w art. 20 po wyrazach "dydaktycznych uczelni" dodaje się wyrazy ", a także mając na uwadze, aby uczelnie były tworzone przez osoby właściwie do tego przygotowane i gwarantujące należyte wypełnianie obowiązków założyciela oraz uwzględniając zasadę, że pobierane opłaty powinny pokrywać rzeczywiste koszty ponoszone w związku z prowadzonym postępowaniem";

44)

w art. 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) założyciel nie przekazał środków majątkowych, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia wpisania uczelni do rejestru;";

45)

w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powołuje założyciel uczelni. Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym uczelnia została utworzona.";

46)

w art. 23 skreśla się wyrazy "przekształcenia uczelni niepublicznej oraz";

47)

w art. 24 w ust. 2 wyrazy "Uczelnia niepubliczna ulega likwidacji" zastępuje się wyrazami "Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji następuje" oraz po wyrazie "wygasło" dodaje się wyrazy "; dzień ten jest dniem otwarcia likwidacji";

48)

w art. 24 skreśla się ust. 3;

49)

w art. 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało przeniesione.";

50)

w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na wniosek jej założyciela, a w przypadku związku uczelni, na zgodny wniosek wszystkich założycieli uczelni tworzących związek.";

51)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nadanie i odmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, przedłużenie albo odmowa przedłużenia ważności terminu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, pozwolenie na połączenie uczelni niepublicznych, zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia statutu uczelni niepublicznej, wpis albo odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, zarządzenie wpisu w rejestrze, zawieszenie działalności albo nakaz likwidacji uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nakaz zaprzestania oraz usunięcia skutków działalności niezgodnej z przepisami ustawy, statutem lub pozwoleniem, następują w drodze decyzji administracyjnej.";

52)

w art. 29:

a) w ust. 3 wyrazy "i kształcenia w innych formach oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia kształcenia w innych formach" zastępuje się wyrazami ", studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń",

b) w ust. 4 wyrazy "w przypadku kształcenia w innych formach, prowadzonego" zastępuje się wyrazami "ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń, prowadzonych";

53)

w art. 29 w ust. 5 wyrazy "Publiczne uczelnie zawodowe" zastępuje się wyrazami "Uczelnie zawodowe";

54)

w art. 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa dane, o których mowa w ust. 1.";

55)

w art. 31 w ust. 3 wyrazy "umowy zawierane między rządem a właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych" zastępuje się wyrazami "umowę międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz ustawy regulujące stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi";

56)

w art. 31 skreśla się ust. 4;

57)

w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyraz "przestrzegania" oraz przed wyrazami "z treścią" dodaje się wyraz "również";

58)

w art. 32 skreśla się ust. 3;

59)

w art. 32 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania kontroli.";

60)

w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 15 października roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.";

61)

w art. 33:

a) w ust. 3 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art. 158 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 158 ust. 2 w związku z art. 192 ust. 2.",

b) skreśla się ust. 4;

62)

w art. 34 w ust. 3 wyraz "umowach" zastępuje się wyrazami "umowie, ustawach";

63)

w art. 35 w ust. 1 wyraz "ustawy" zastępuje się wyrazem "prawa";

64)

w art. 35 w ust. 4 skreśla się pkt 1;

65)

w art. 35 w ust. 4 skreśla się pkt 2;

66)

w art. 36 w ust. 4 po wyrazie "zawieszony" dodaje się wyrazy "w pełnieniu funkcji";

67)

w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich albo Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i wyznaczyć termin do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.";

68)

w art. 36 w ust. 6 wyrazy "ust. 1 i 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 3 i 5";

69)

skreśla się art. 38;

70)

w art. 39 w ust. 2 po wyrazie "przekazują" dodaje się wyrazy "nadzorowanym przez siebie uczelniom" oraz wyraz "uczelnie" zastępuje się wyrazem "nie";

71)

w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "formy kształcenia" zastępuje się wyrazami "studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia";

72)

w art. 40 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych za granicą.";

73)

w art. 41:

a) w ust. 1 wyrazy "oraz inne formy kształcenia" zastępuje się wyrazami ", studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia",

b) w ust. 5 wyrazy "inne formy kształcenia" zastępuje się wyrazami "studia podyplomowe, kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia";

74)

w art. 41 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.).";

75)

w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 wyraz "partnerami" zastępuje się wyrazem "podmiotami";

76)

w art. 41 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 5, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.).";

77)

w art. 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 31 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla osób określonych w ust. 6.";

78)

w art. 42 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.";

79)

w art. 42 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.";

80)

w art. 43 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyraz "przekształcenia,";

81)

w art. 45 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Mandat członka Rady wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, utraty statusu legitymującego do pełnienia funkcji członka Rady oraz objęcia funkcji, o której mowa w ust. 7.";

82)

w art. 46 w ust. 2 skreśla się raz dwukrotnie użyte wyrazy "Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej";

83)

w art. 48 w ust. 5 wyrazy " w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej związanej z danym kierunkiem studiów" zastępuje się wyrazami "w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych z daną grupą kierunków studiów";

84)

w art. 50:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są postanowieniami, o których mowa w art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strona niezadowolona z uchwały prezydium podjętej w sprawach, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 3, może na to postanowienie złożyć zażalenie. Zażalenie kieruje się do Komisji w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały; art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.";

85)

w art. 50 w ust. 3 po wyrazach "prezydium Komisji" dodaje się wyrazy ", przy udziale przedstawicieli ocenianej uczelni,";

86)

w art. 53 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "studentów" dodaje się wyrazy "i doktorantów";

87)

w art. 53 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i nauki";

88)

w art. 53 w ust. 3 po wyrazie "wynosi" dodaje się wyrazy "nie dłużej niż";

89)

w art. 54 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Statut uczelni publicznej niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie został określony termin późniejszy. Statut wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli w tym terminie minister nie odmówił zatwierdzenia statutu lub nie wezwał uczelni publicznej do usunięcia uchybień.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia zatwierdzenia statutu w razie stwierdzenia jego niezgodności z prawem. Przed podjęciem decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu minister wzywa uczelnię publiczną do usunięcia niezgodności z prawem. Minister zatwierdza statut nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania statutu w prawidłowym brzmieniu.";

90)

w art. 56 w ust. 2 wyraz "przejmowania" zastępuje się wyrazem "przejęcia";

91)

w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie został określony termin późniejszy, z zastrzeżeniem ust. 4.";

92)

w art. 57 wyrazy "zmiany statutu" zastępuje się wyrazami "zmiany w statucie";

93)

w art. 58:

a) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Jeżeli podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, jej kierownikiem jest dziekan.";

94)

w art. 58 w ust. 7 wyraz "innego" zastępuje się wyrazem "innych" oraz wyrazy ", organu jednoosobowego" zastępuje się wyrazami "i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, organów jednoosobowych";

95)

w art. 60 w ust. 1 w pkt 7 wyraz "partnerem" zastępuje się wyrazem "podmiotem";

96)

w art. 60 skreśla się ust. 3;

97)

w art. 65 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczącym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej kierownik.";

98)

w art. 68 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w sprawach należących do ich kompetencji";

99)

w art. 69 w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "elektorów" dodaje się wyrazy "oraz tryb wyboru jego członków";

100)

w art. 70 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "i";

101)

w art. 71 w ust. 2 skreśla się wyraz "odpowiednio";

102)

w art. 74 w ust. 5 wyrazy "art. 73 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 73 ust. 3";

103)

w art. 76 w ust. 2:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy "co najmniej przez" zastępuje się wyrazami "przez co najmniej",

b) w zdaniu drugim wyraz "wszystkich" zastępuje się wyrazami "trzy czwarte";

104)

w art. 83 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "przeważającą część zajęć dydaktycznych" zastępuje się wyrazami "dwie trzecie zajęć dydaktycznych";

105)

w art. 83 skreśla się ust. 2;

106)

w art. 83:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zagraniczne uczelnie mogą tworzyć uczelnie z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej.",

b) dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Do uczelni utworzonych przez uczelnie zagraniczne mają zastosowanie przepisy dotyczące utworzenia i działania uczelni niepublicznej, z wyłączeniem art. 9 oraz art. 107 ust. 1 - 3.

6b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie uczelnie utworzone przez uczelnie zagraniczne muszą spełniać, aby prowadzić studia na określonym poziomie i kierunku kształcenia, biorąc pod uwagę tytuły naukowe i stopnie naukowe uzyskiwane za granicą oraz wymagania kadrowe i poziom nauczania obowiązujący w polskich uczelniach.";

107)

w art. 85 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie "uczelni" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 132 ust. 1";

108)

w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przeznacza się nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na wyposażenie uczelni tworzonej z połączenia kilku uczelni przeznacza się nieruchomości stanowiące własność łączonych uczelni; na jej wyposażenie mogą być również przeznaczone nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.";

109)

w art. 87 w ust. 5 wyrazy "po spłaceniu zobowiązań" zastępuje się wyrazami "po zaspokojeniu wierzycieli";

110)

w art. 90 w ust. 2 po wyrazie "budżetowy" dodaje się wyrazy ", skorygowany o kwotę wydatków innych realizowanych zadań";

111)

w art. 91 w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych;"

112)

w art. 91 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z publicznych środków wspólnotowych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 3206);";

113)

w art. 91 w ust. 1 w pkt 10 wyraz "zdrowotną" zastępuje się wyrazem "leczniczą";

114)

w art. 91 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczelni wojskowej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 9, są udzielane z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy zawodowych;",

b) w pkt 2 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na bezpieczeństwo wewnętrzne",

c) w pkt 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 4, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na kulturę",

d) w pkt 4 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na gospodarkę morską",

e) w pkt 5 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 6, 7 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 6-10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na ochronę zdrowia";

115)

w art. 91 w ust. 3 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, dotacje o których mowa w ust. 1 pkt 5a są udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu;";

116)

art. 91 skreśla się ust. 4;

117)

w art. 91 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do związku uczelni.";

118)

w art. 92 w ust. 1:

a) skreśla się wyrazy ", a w przypadku dotacji na pomoc materialną również liczbę studentów i doktorantów będących w trudnej sytuacji materialnej",

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku dotacji na pomoc materialną uwzględnia się liczbę kształconych w uczelni studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz liczbę studentów i doktorantów będących w trudnej sytuacji materialnej.";

119)

w art. 92 w ust. 3 po wyrazie "uczelni" dodaje się wyraz "publicznej";

120)

w art. 93:

a) w pkt 1 po wyrazie "nauki" dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem rodzaju niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z kształceniem i badaniami na danym kierunku i dziedzinie naukowej oraz przygotowaniem doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej",

b) w pkt 2 w lit. c skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- zapewniając, w ramach posiadanych środków budżetowych, możliwie najlepsze funkcjonowanie uczelni.";

121)

w art. 93 w pkt 2:

a) w lit. b przed wyrazem "uprawnionych" dodaje się wyraz "studiów stacjonarnych",

b) w lit. c przed wyrazem "uprawnionych" dodaje się wyraz "studiów stacjonarnych";

122)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5a";

123)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "oraz 7-10" zastępuje się wyrazami "oraz 7, 8 i 10";

124)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "diagnostyczne oraz terapeutyczne usługi medyczne" zastępuje się wyrazami "usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze";

125)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 7 skreśla się wyraz "wydzielonej";

126)

w art. 95 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe uczelni publicznej i pochodzące z budżetu państwa lub z budżetu jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków środki finansowe uczelni niepublicznej pozostają w dyspozycji tych uczelni.";

127)

w art. 96 w ust. 2 wyraz "ponoszonych" zastępuje się wyrazami "planowanych do poniesienia";

128)

w art. 97 w ust. 1 wyrazy "i zaciągniętych zobowiązań" zastępuje się wyrazami ", zobowiązania";

129)

w art. 99:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie

"2. W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.";

130)

w art. 100 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, o której mowa w art. 91 ust. 1 pkt 6 i ust. 5, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię.";

131)

w art. 101 w ust. 1 skreśla się wyraz "publiczna";

132)

art. 102 otrzymuje brzmienie:

"Art. 102. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym:

1) sposób sporządzania planu rzeczowo-finansowego;

2) sposób tworzenia oraz zmian stanu funduszy;

3) sposób rozliczania kosztów;

4) warunki dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych do postanowień ustawy

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego gospodarowania posiadanymi środkami publicznymi.";

133)

w art. 105 w pkt 4 wyrazy "dyplomowani pracownicy biblioteczni" zastępuje się wyrazami "dyplomowani bibliotekarze";

134)

w art. 106 w ust. 3 użyte dwukrotnie w różnym przypadku wyrazy "osoba niebędąca obywatelem polskim" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazem "cudzoziemiec";

135)

w art. 110 w zdaniu wstępnym wyrazy "Dyplomowani pracownicy biblioteczni" zastępuje się wyrazami "Dyplomowani bibliotekarze";

136)

w art. 111 w ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 112 ust. 3";

137)

w art. 114:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "szczegółowe zasady," oraz wyraz "zasady funkcjonowania" zastępuje się wyrazami "sposób funkcjonowania",

b) w pkt 3 wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazami "warunki",

c) w pkt 4 po wyrazie "zawodowych" dodaje się wyrazy ", uwzględniając potrzebę umieszczenia wszystkich danych potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe",

d) w pkt 4 skreśla się kropkę i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając w szczególności sprawne funkcjonowanie systemu biblioteczno - informacyjnego uczelni.";

138)

w art. 118 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie "przeprowadzania" dodaje się wyraz "konkursu" oraz po wyrazie "kwalifikacyjne" skreśla się wyraz "konkursu";

139)

w art. 119:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za wydanie legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, pobierane są opłaty związane z kosztami wydania dokumentu; wysokość tej opłaty nie może przekroczyć wysokości kosztów wytworzenia dokumentu. Opłaty stanowią przychód uczelni.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a także możliwość pobierania za wydanie legitymacji opłaty w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentów";

140)

w art. 120:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia",

b) ust. 2 po wyrazach "z końcem semestru" dodaje się wyrazy ", z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia";

141)

w art. 121 w pkt 2 skreśla się wyrazy "albo przekształcenia jej struktury uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczyciela akademickiego";

142)

w art. 121 w pkt 3 skreśla się wyraz "dwukrotnie" oraz wyrazy "negatywnej oceny, o której" zastępuje się wyrazami "dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których";

143)

w art. 121 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, bez uzyskania zgody rektora, o której mowa w art. 126 ust. 1;";

144)

w art. 121 w pkt 4 wyrazy "art. 126 ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 126 ust. 6";

145)

w art. 122 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2;

146)

w art. 122 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

147)

w art. 123 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dopuszczenia się:

a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:

- przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

- rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,

- rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania,

- innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych,

- fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego.";

148)

w art. 124 w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazie "karą" dodaje się wyraz "dyscyplinarną",

b) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;";

149)

w art. 124 w ust. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;";

150)

w art. 126 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", o którym mowa w ust. 1 i 2," oraz wyrazy "o tym fakcie" zastępuje się wyrazami "o fakcie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2";

151)

w art. 126 skreśla się ust. 7;

152)

w art. 126 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych oraz sądach wojskowych;";

153)

w art. 131 w ust. 6 po wyrazach "tego urlopu" dodaje się wyrazy ", uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia";

154)

dodaje się art. 131a w brzmieniu:

"Art. 131a. 1. Nauczyciel akademicki, który po raz pierwszy podejmuje pracę w uczelni na podstawie mianowania na stanowisku asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, otrzymuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego należnego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli przed upływem trzech lat pracy stosunek pracy z nauczycielem akademickim ustanie w trybie określonym w art. 121, art. 122, art. 123 i art. 124 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może zwolnić nauczyciela akademickiego w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku.

3. Prawo do zasiłku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku uprzedniego uzyskania równorzędnego zasiłku z innego tytułu.";

155)

w art. 134 w ust. 1 wyrazy "zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych" zastępuje się wyrazami "świadczeń na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych";

156)

w art. 137 w ust. 2 wyrazy "udzieleniu kary dyscyplinarnej" zastępuje się wyrazami "wymierzającego karę dyscyplinarną";

157)

w art. 139 w ust. 3 wyrazy "W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "W składach orzekających komisji, o których mowa w ust. 1";

158)

w art. 141 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.";

159)

w art. 141 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;

5) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;

6) przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

7) powoływaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

8) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegającego na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.";

160)

w art. 144 w ust. 2 wyrazy "w przypadku" zastępuje się wyrazami "z dniem";

161)

w art. 145 w ust. 1 skreśla się zdanie trzecie;

162)

w art. 146 w ust. 1 po wyrazie "wyjaśniającym" dodaje się wyrazy "i dyscyplinarnym";

163)

w art. 146 w ust. 3 oraz w art. 152 w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy "ministrowie właściwi" zastępuje się wyrazami "ministrami właściwymi";

164)

w art. 148 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. b po wyrazach "starszych dokumentalistów dyplomowanych" dodaje się wyrazy ", kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej",

b) w lit. c wyrazy "adiunktów bibliotecznych, adiunktów dokumentacji i informacji naukowej" zastępuje się wyrazami "asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej";

165)

w art. 148 w ust. 1:

a) w pkt 1 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor;",

b) w pkt 2 po wyrazach "miesięcznie z góry" dodaje się wyrazy "i inne składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego",

c) w pkt 3 po wyrazie "akademickimi" dodaje się wyrazy ", uwzględniając obecnie istniejące w uczelniach nazwy stanowisk pracy i tradycję akademicką",

d) w pkt 4 po wyrazie "funkcyjnego" dodaje się wyrazy ", uwzględniając długość okresu niepełnienia funkcji";

166)

w art. 148 w ust. 2 wyraz "slużb" zastępuje się wyrazem "służb";

167)

w art. 150 w ust. 2 wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";

168)

w art. 151 w ust. 2 po wyrazie "zakaźną" dodaje się wyrazy ", wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, a także poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,";

169)

w art. 151 w ust. 2 po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy "i zasiłku chorobowego";

170)

w art. 151 w ust. 3 wyrazy "Nauczycielowi akademickiemu" zastępuje się wyrazami "Pracownikowi uczelni";

171)

w art. 152 w ust. 4 wyrazy "wynagrodzeń osobowych" zastępuje się wyrazami "środków na wynagrodzenia osobowe";

172)

w art. 152:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.",

b) dodaje się ust 8 w brzmieniu:

"8. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, o których mowa w ust. 7, w wysokości 1% planowanych przez uczelnie rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Zasady podziału i przyznawania nagród określa statut.";

173)

w art. 153 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";

174)

w art. 153 w ust. 3 wyraz "ustawie" zastępuje się wyrazem "przepisach" oraz po wyrazie "pracowników" dodaje się wyraz "jednostek";

175)

w art. 154 w ust. 3 wyraz "każdego" zastępuje się wyrazem "jednego", wyrazy "5% rocznej sumy brutto przeciętnej" zastępuje się wyrazami "10% rocznej sumy najniższej" oraz wyrazy "lit. b" zastępuje "lit. a";

176)

art. 156 wyraz "lub" zastępuje się przecinkiem oraz wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

177)

w art. 158:

a) w ust. 3 po wyrazach "szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy ", a w przypadku uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz uczelni morskiej - odpowiednio przez ministra wskazanego w art. 31 ust. 2",

b) skreśla się ust. 4,

c) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-4" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3";

178)

w art. 159 w pkt 4 skreśla się wyrazy "warunki i";

179)

w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.";

180)

w art. 162 w ust. 2 skreśla się wyraz "nominalnego";

181)

w art. 162 w ust. 2 po wyrazach "tych osiągnięć" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia";

182)

w art. 164 w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Tytuł zawodowy nadawany jest w drodze decyzji.";

183)

w art. 164 skreśla się ust. 3;

184)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach "drugiego stopnia" dodaje się wyrazy "oraz absolwentom jednolitych studiów magisterskich";

185)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "uwzględniając istniejące tytuły zawodowe i poziom kształcenia;";

186)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) warunki wydawania i wzory dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne, w tym suplementu do dyplomów, świadectw, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając formę studiów, studiów podyplomowych lub kursów dokształcających oraz stopień studiów.";

187)

w art. 165:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informację o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu.",

b) w ust. 4 wyrazy "lub certyfikatu, o których" zastępuje się wyrazami ", o którym";

188)

w art. 166 w ust. 3 wyrazy "lub, gdy" zastępuje się wyrazami "lub gdy";

189)

w art. 166 w ust. 8 skreśla się wyrazy "o nieprzyjęciu na studia,";

190)

w art. 168 w ust. 3 po wyrazie "przyjmującej" dodaje się wyrazy ", wyrażoną w drodze decyzji";

191)

w art. 169 w ust. 2, w art. 210 w ust. 5 i w art. 215 w ust. 4 wyraz "studenckich" zastępuje się wyrazem "studenta";

192)

w art. 170 w ust. 1 w pkt 7 wyraz "mieszkaniowe" zastępuje się wyrazem "mieszkaniowego";

193)

w art. 172 w ust. 1 wyrazy "W uczelni posiadającej podstawowe jednostki organizacyjne świadczenia" zastępuje się wyrazem "Świadczenia";

194)

w art. 173 w ust. 1 wyrazy "W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz w" zastępuje się wyrazem "W";

195)

w art. 176 w ust. 3 po wyrazach "w art. 8 ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 2";

196)

w art. 176 w ust. 4 w zdaniu wstępnym, w ust. 5 w zdaniu wstępnym i w ust. 7 po wyrazach "stypendium socjalne" dodaje się wyrazy ", stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe";

197)

w art. 176 w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy ", o której mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych";

198)

w art. 176 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę";

199)

w art. 176 w ust. 7 wyrazy "przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, określanego na podstawie" zastępuje się wyrazami "wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18";

200)

art. 177 otrzymuje brzmienie:

"Art. 177. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.";

201)

w art. 178 w ust. 4 po wyrazie "nauce" dodaje się wyrazy "lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe" oraz wyrazy "uzyskał wysoką średnią ocen za ostatni rok" zastępuje się wyrazami "spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 i 2 na ostatnim roku";

202)

w art. 179 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.";

203)

w art. 181 w ust. 2 wyrazy "art. 170 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 170 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 7" oraz skreśla się wyrazy "stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie i";

204)

w art. 181 w ust. 2 wyrazy "stypendium ministra" zastępuje się wyrazami "stypendia ministra";

205)

w art. 181 w ust. 5 po wyrazach "stypendium socjalne" dodaje się wyrazy ", stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe";

206)

w art. 187 otrzymuje brzmienie:

"Art. 187. 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

1) stwierdzenia braku postępów w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Od decyzji, o których mowa w ust.1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.";

207)

w art. 188 wyrazy "stypendium stażowe" zastępuje się wyrazami ", ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych w statucie";

208)

w art. 189:

a) w ust. 1:

- w zdaniu wstępnym wyraz "uwzględniając" zastępuje się wyrazami "w tym",

- w pkt 9 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia i gromadzenia dokumentacji niezbędnej dla przebiegu studiów i kontroli procesu dydaktycznego.",

b) w ust. 4 w pkt 7 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia.";

209)

dodaje się art. 189a w brzmieniu:

"Art. 189a. Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.";

210)

w art. 191 w ust. 5 wyrazy "Przeważająca część" zastępuje się wyrazami "Więcej niż połowa";

211)

w art. 192 w ust. 2 skreśla się wyrazy "do regulaminu studiów doktoranckich i samorządu studiów doktoranckich";

212)

w art. 195 w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

"4) stypendium na wyżywienie;

5) stypendium mieszkaniowego;

6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.";

213)

w art. 195:

a) w ust. 3 po wyrazie "studentów" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Stypendium za wyniki w nauce:

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.";

214)

w art. 196 w ust. 3 wyrazy "organ tworzący studia doktoranckie" zastępuje się wyrazem "rektor";

215)

w art. 197:

a) w pkt 1 po wyrazie "macierzyńskiego" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego",

b) w pkt 2 po wyrazie "rekrutacji" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę wyłonienia najlepszych kandydatów",

c) w pkt 3 po wyrazie "doktoranckich" dodaje się wyrazy ", uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia",

d) w pkt 4 po wyrazach "wydanie legitymacji" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że wysokość pobieranych opłat nie może przekroczyć wysokości kosztów wydania dokumentu",

e) w pkt 5 po wyrazach "rodzinie doktoranta" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że postępowanie ma prowadzić do wyłonienia doktorantów w najtrudniejszej sytuacji materialnej",

f) w pkt 6 po wyrazie "rodziny" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę bezstronnej i miarodajnej oceny sytuacji materialnej doktoranta",

g) w pkt 7 po wyrazie "akademickich" dodaje się wyrazy ", biorąc pod uwagę tryb i okres odbywania studiów doktoranckich",

h) w pkt 8 po wyrazie "doktorantów" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że postępowanie ma prowadzić do wyłonienia doktorantów będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej";

216)

w art. 198 w ust. 1 wyrazy "Wszyscy studenci" zastępuje się wyrazem "Studenci";

217)

w art. 200 w ust. 1 oraz w art. 206 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", oprócz uprawnień wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,";

218)

w art. 203 w ust. 1 wyrazy "sprawach studenckich" zastępuje się wyrazami "sprawach studentów i doktorantów" oraz kropkę na końcu zastępuje się wyrazami "oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.";

219)

w art. 203 w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)";

220)

w art. 204 w ust. 1 wyrazy "Wszyscy uczestnicy" zastępuje się wyrazami "Uczestnicy";

221)

w art. 204 w ust. 2 wyrazy "art. 198 ust. 2-7 i 202" zastępuje się wyrazami "art. 198 ust. 2-8, art. 202 i art. 203";

222)

w art. 206 w ust. 2 wyrazy "art. 201 i art. 202" zastępuje się wyrazami "art. 201-203";

223)

w art. 208 skreśla się pkt 6;

224)

w art. 210 w ust. 1 wyrazy "wnieść ją do komisji dyscyplinarnej" zastępuje się wyrazami "przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu";

225)

art. 213 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie;

3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym w art. 209 ust. 5, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.";

226)

art. 217 otrzymuje brzmienie:

"Art. 217. Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego.";

227)

w art. 227 wyrazy "art. 12 w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 12 w ust. 2 pkt 1";

228)

art. 231 otrzymuje brzmienie:

"Art. 231. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz.U. Nr 61, poz. 259) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.".";

229)

w art. 232:

a) w pkt 1, w pkt 3 skreśla się wyraz "- Prawo",

b) w pkt 2:

- w pkt 39 skreśla się wyraz "- Prawo",

- w pkt 40 skreśla się wyraz "Prawo";

230)

art. 234 otrzymuje brzmienie:

"Art. 234. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 6 w ust. 3, w art. 8 w ust. 1 w pkt 3a, w art. 43e w ust. 1 i 2, w art. 44a w ust. 2a, w art. 44c w ust. 1 i 3, w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. e, w art. 53a w ust. 2, w art. 55 ust. 3, w art. 56 ust. 2, w art. 60 w ust. 6, w art. 66 w ust. 1 oraz w art. 67 w ust. 3a użyty dwukrotnie w różnej liczbie i przypadku wyraz "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej formie i przypadku wyrazem "publiczna",

b) w art. 36a w ust. 1 użyty czterokrotnie w różnej liczbie i przypadku wyraz "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "publiczna";

231)

w art. 235 w pkt 1, w art. 15a po wyrazie "Uczelni" dodaje się wyrazy "w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,";

232)

skreśla się art. 236;

233)

art. 238 otrzymuje brzmienie:

"Art. 238. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (Dz.U. Nr 103, poz. 650) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.".";

234)

skreśla się art. 245;

235)

w art. 246 w pkt 1, w ust. 5 wyrazy "art. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3";

236)

w art. 246 w pkt 3, w art. 19 skreśla się ust. 2;

237)

w art. 246 w pkt 4 lit. a oznacza się jako lit. b oraz lit. b oznacza się jako lit. a;

238)

w art. 246 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

" a1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów, a w przewodach habilitacyjnych powołuje się czterech recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub w innej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.";

239)

w art. 246 w pkt 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:",

b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie art. 23";

240)

w art. 246 w pkt 11, w ust. 3 skreśla się wyrazy ", art. 19 ust. 2";

241)

w art. 246 w pkt 12, w art. 37 w ust. 1 wyrazy "określone w niniejszej ustawie" zastępuje się wyrazami "w placówkach naukowych";

242)

w art. 246 w pkt 12, w art. 37 w ust. 6 wyrazy "Przeważająca część" zastępuje się wyrazami "Więcej niż połowa";

243)

w art. 247:

a) w ust. 1 wyrazy "uczelnie państwowe i niepaństwowe" zastępuje się wyrazami "państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.";

244)

w art. 249 skreśla się wyrazy ", o których mowa w umowie z dnia 29 września 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statutu prawnego wydziałów nauk kościelnych";

245)

art. 250 otrzymuje brzmienie:

"Art. 250. 1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych w art. 3.

2. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przedłoży projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań określonych w art. 3.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych utworzonych w drodze rozporządzenia albo uczelni publicznych niebędących uczelniami akademickimi do wymagań określonych w art. 3.

4. Do dnia 31 marca 2009 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań określonych w art. 3.

5. Nazwę uczelni niepublicznej, której uprawniony organ lub założyciel nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zmienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Decyzję o zmianie nazwy wydaje się z urzędu.";

246)

w art. 254 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach:

1) dotyczących:

a) pozwoleń na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną,

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną

- są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;

2) dotyczących:

a) pozwoleń na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną,

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną

- są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych;

3) co do których postępowanie zostało zakończone wydaniem nieprawomocnej decyzji rozpatrywane są według przepisów dotychczasowych.";

247)

skreśla się art. 256;

248)

w art. 257 skreśla się ust. 1;

249)

w art. 258 wyraz "kancelarzami" zastępuje się wyrazem "kanclerzami";

250)

w art. 259 w ust. 5 wyrazy "art. 189 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 188 ust. 5";

251)

w art. 259 w ust. 7 po wyrazach "na stanowiskach:" dodaje się wyrazy "starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej,";

252)

w art. 259 w ust. 10 wyrazy "art. 112 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 111 ust. 2";

253)

w art. 260 w ust. 1 wyrazy "art. 128 ust. 6" zastępuje się wyrazami "art. 126 ust. 6";

254)

w art. 263 w ust. 3 wyrazy "art. 77 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 77";

255)

w art. 265:

a) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 271, przekształconej zgodnie z art. 247 w uczelnię publiczną, pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

3b. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 271, przekształconej zgodnie z art. 247 w uczelnię publiczną, mogą być wybrane na kolejną kadencję z zachowaniem art. 75 ust. 2.",

b) skreśla się ust. 4 i 5;

256)

w art. 266 po wyrazie "stopnia" dodaje się wyraz "doktora";

257)

w art. 267 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zatrudnieni w komórce organizacyjnej obsługującej Państwową Komisję Akredytacyjną stają się pracownikami Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w ust. 1.

4. Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 3, o skutkach prawnych w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 1 i 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.";

258)

art. 269 otrzymuje brzmienie:

"Art. 269. 1. Uprawnione organy uczelni spełniających wymagania określone w art. 54 ust. 2 lub art. 56 ust. 4 nadadzą statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2006 r.

2. Uprawnione organy uczelni publicznych niespełniających wymagań określonych w art. 54 ust. 2 lub art. 56 ust. 4 przedłożą właściwym ministrom do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

3. Założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłożą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

4. W przypadku, gdy uczelnia, nie wypełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 - 3, właściwy minister nada jej statut w drodze decyzji administracyjnej.";

259)

w art. 270 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2006 r.";

260)

w art. 270:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: art. 4 ust. 3a, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust 2 pkt 4, art. 4a ust. 2 pkt 5, art. 16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 82, art. 92a ust. 3, art. 121 ust. 4, art. 137, art. 143 ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 152i, art. 176 ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 27 ust. 6, art. 40 ust. 1, art. 42, art. 114, art. 119 ust. 2, art. 146 ust. 3, art. 152 ust. 5, art. 159, art. 164 ust. 4, art. 189 ust. 1, art. 184, art. 220, art. 224 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 i art. 102 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.",

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

261)

w ust. 272 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) art. 267 ust. 4 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;";

262)

w art. 272 w pkt 1 wyrazy "1 stycznia 2006 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2007 r.".


WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny" zastępuje się wyrazami "tytuł licencjata lub inżyniera";

2)

w art. 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt. 6a w brzmieniu:

"6a) tytuł akademicki" - tytuł magistra lub tytuł równorzędny;";

3)

w art. 6 w ust. 3 po wyrazach "w poszczególnych uczelniach" dodaje się wyraz "publicznych";

4)

w art. 47 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, zasady przeprowadzania przez Komisję wizytacji, w szczególności określa kryteria oceny przestrzegania standardów nauczania oraz kryteria zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego, niezbędnego do prowadzenia kierunku studiów.";

5)

w art. 112 skreśla się ust. 2;

6)

w art. 160 w ust. 2 przed wyrazami "na studiach stacjonarnych" dodaje się wyrazy
"na danym kierunku" oraz przed wyrazami "na studiach niestacjonarnych" dodaje się wyrazy "na tym kierunku";

7)

w art. 246 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w art. 33 uchyla się ust. 2;";