Druk nr 980 Z

1 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 29 czerwca 2005 r. nad ustawą

- Prawo o szkolnictwie wyższym,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 155, 157, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 229, 231, 232, 233, 238, 239, 242, 243, 244, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 267, 268, 269, 270, 272, 281, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 412, 413, 414, 419, 420 i 421.

Ponadto Komisja informuje, że:

Przewodniczący Komisji

Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Marian Żenkiewicz


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. T. Liszcz

II.

Wniosek o przyjęcie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w ust. 2 skreśla się wyraz "właściwych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

2)

w art. 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "uczelnia" - osobę prawną utworzoną lub działającą w oparciu o przepisy niniejszej ustawy, prowadzącą działalność edukacyjną i posiadającą uprawnienia do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów wyższych;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 4.

3)

w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) "uczelnia niepubliczna" - uczelnię stanowiącą własność założyciela utworzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną;";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego

4)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo";

Poprawka KNES poparta przez komisję

5)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "prawną lub osobę fizyczną" zastępuje się wyrazami ", o której mowa w pkt 3";

Poprawka KNES poparta przez komisję

6)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy "studia prowadzone" zastępuje się wyrazami "kształcenie prowadzone" oraz wyraz "ich" zastępuje się wyrazem "jego";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 8 należy głosować łącznie.

7)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny" zastępuje się wyrazami "tytuł licencjata lub inżyniera";

Poprawka mniejszości KNES oraz senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

8)

w art. 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt. 6a w brzmieniu:

"6a) tytuł akademicki" - tytuł magistra lub tytuł równorzędny;";

Poprawka mniejszości KNES oraz senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

9)

w art. 2 w ust. 1 pkt 8 otrzymują brzmienie:

"8) "studia drugiego stopnia" - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy i przygotowujące do twórczej pracy w określonym zakresie kształcenia, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego;";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

10)

w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) "jednolite studia magisterskie" - studia magisterskie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy zawodowej, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego; ich ukończenie umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

11)

w art. 2 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) "studia trzeciego stopnia" - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 12, 89, 110 i 112 należy głosować łącznie.

12)

w art. 2 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) "studia podyplomowe" - kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

13)

w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) "studia specjalne" - studia realizowane poza kierunkami studiów, prowadzące do uzyskania innych niż określone w ustawie tytułów zawodowych;";

Poprawka sen. L. Podkańskiego

14)

w art. 2 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) "makrokierunek studiów" - obszar kształcenia stanowiący połączenie kierunków studiów;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

15)

w art. 2 w ust. 1 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) "studia międzykierunkowe" - studia wyższe prowadzone wspólnie na różnych kierunkach przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilku uczelni;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 16, 36, 45 i 53 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 17, 37 i 38.

16)

w art. 2 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) "standardy kształcenia" - zbiór reguł kształcenia, prowadzonego w różnych formach na poziomie wyższym w ramach kierunków studiów, a także studiów łączących elementy różnych kierunków.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

17)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 po wyrazach "zbiór reguł kształcenia" dodaje się wyrazy "na studiach wyższych" oraz skreśla się wyrazy "na poziomie wyższym";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie.

18)

w art. 2 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) "uczelnia akademicka" - uczelnię prowadzącą studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

19)

w art. 2 w ust. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) "uczelnia zawodowa" - uczelnię prowadzącą studia pierwszego stopnia;";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

20)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 24 skreśla się wyraz "publiczną";

Poprawka senatorów: Z. Zychowicza, W. Mańkuta

21)

w art. 2 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 22, 155, 177, 335 i 336 należy głosować łącznie.

22)

w art. 2 skreśla się ust. 3;

Poprawka KNES poparta przez komisję

23)

w art. 3 w ust. 1 po wyrazie "przyrodniczych" dodaje się wyrazy "lub rolniczych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 24 wyklucza głosowanie poprawek nr 25 i 26.

24)

w art. 3 w ust. 1-5 skreśla się wyraz "podstawowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawki nr 26 .

25)

w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.";

Poprawka sen. K. Pawełka

26)

w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.";

Poprawka sen. K. Pawełka

27)

art. 4 w ust. 3 wyrazy "odkrywania i przekazywania prawdy" zastępuje się wyrazami "odkrywania prawdy i przekazywania wiedzy";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawkę nr 28 należy głosować łącznie z jej konsekwencjami zawartymi w poprawkach nr 152 i 180.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 29.

28)

w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a.Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 12 i 13.";

Poprawka sen. J. Bienia poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawkę nr 29 należy głosować łącznie z jej konsekwencjami zawartymi w poprawkach nr 152 i 180.

29)

w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom, i szerzenie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim.";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 30 wyklucza głosowanie poprawki nr 31.

30)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi tworzą samorządną społeczność akademicką.

2. Społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu uczelnią przez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych reprezentowane są grupy społeczności akademickiej, o których mowa w ust. 1.

3. Istotne decyzje organów uczelni dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po zasięgnięciu opinii tych grup lub ich przedstawicieli wybranych na zasadach określonych w statucie.

4. Organy uczelni mogą przekazywać wybieralnym przedstawicielom poszczególnych grup społeczności akademickiej prawo do podejmowania decyzji w określonych sprawach dotyczących danej grupy.";

Poprawka senatorów: K. Doktorowicz, Z. Zychowicza, Z. Romaszewskiego

31)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. W uczelni publicznej:

1) nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi tworzą samorządną społeczność akademicką;

2) społeczność akademicka uczestniczy w zarządzaniu uczelnią przez wybieralne organy jednoosobowe oraz organy kolegialne, w których reprezentowane są grupy społeczności akademickiej, o których mowa w pkt 1;

3) istotne decyzje organów uczelni dotyczące poszczególnych grup społeczności akademickiej są podejmowane po zasięgnięciu opinii tych grup lub ich przedstawicieli na zasadach określonych w statucie uczelni.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

32)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w tym liczby miejsc na studiach, z wyjątkiem studiów medycznych" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 3.";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

33)

w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "dyplomów państwowych" zastępuje się wyrazami "państwowych dyplomów";

Poprawka KNES poparta przez komisję

34)

w art. 6 w ust. 3 po wyrazach "w poszczególnych uczelniach" dodaje się wyraz "publicznych";

Poprawka mniejszości KNES oraz senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 35 i 211 należy głosować łącznie.

35)

w art. 7 skreśla się wyraz "wydzieloną" oraz po wyrazie "gospodarczą" dodaje się wyrazy "wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 12 i 13,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

36)

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uczelnia, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydaną po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej może prowadzić studia łączące elementy różnych kierunków. Przepisy ustawy dotyczące kierunku studiów stosuje się odpowiednio do tych studiów.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 37 i 38 należy głosować łącznie.

37)

w art. 8 w ust. 3 po wyrazach "w ramach makrokierunku studiów" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

38)

w art. 8 w ust. 4 po wyrazach "studiów międzykierunkowych" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 10 ust. 5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 39 i 46 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 40, 41 i 47.

Przyjęcie tych poprawek powoduje konieczność modyfikacji poprawki nr 43.

39)

w art. 8 skreśla się ust. 5;

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 40 i 47 należy głosować łącznie.

40)

w art. 8 w ust. 5 wyrazy "kształcącej nauczycieli" zastępuje się wyrazami "prowadzącej kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela";

Poprawka KNES poparta przez komisję

41)

w art. 8 w ust. 5 skreśla się wyrazy "języka obcego lub";

Poprawka KNES poparta przez komisję

42)

w art. 9 w pkt 1 po wyrazie "magisterskie" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze istniejące kierunki studiów oraz kierując się wymaganiami rynku pracy";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 43 i 321 należy głosować łącznie.

43)

w art. 9 w pkt 2 oraz w pkt 3 w lit. f skreśla się wyraz "nominalny";

Poprawka KNES poparta przez komisję

44)

w art. 9 w pkt 2 po wyrazie "praktyk" dodaje się wyrazy "oraz wymagania dla poszczególnych form studiów, a także tryb tworzenia i warunki jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, uwzględniając zakres treści programowych poszczególnych kierunków studiów wchodzących w skład makrokierunku lub studiów międzykierunkowych oraz dbając o jakość kształcenia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

45)

w art. 9 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zasady ustalania standardów kształcenia i realizacji studiów łączących elementy różnych kierunków.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

46)

w art. 9 skreśla się pkt 3;

Poprawka sen. K. Jurgiela

47)

w art. 9 w pkt 3:

a) w zdaniu wstępnym wyraz "nauczycieli" zastępuję się wyrazami "przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela",

b) w lit. g na końcu skreśla się średnik i dodaje się tiret w brzmieniu:

" - mając na uwadze zapotrzebowanie rynku pracy;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 48 wyklucza głosowanie poprawki nr 49.

48)

w art. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, a w szczególności liczbę nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zaliczanych do minimum kadrowego, z uwzględnieniem zasady, iż jeden nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum kadrowego kierunku studiów drugiego stopnia albo kierunku jednolitych studiów magisterskich, oraz zasady, iż w przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym kierunku studia pierwszego i drugiego stopnia, do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia mogą być również wliczani nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunku studiów drugiego stopnia, a także proporcje liczby tych pracowników do liczby studentów na danym kierunku studiów;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

49)

w art. 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym poziomie kształcenia, a w szczególności stosunek procentowy liczby zajęć studenta przewidzianych w planie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora oraz tytuł zawodowy magistra.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 50 i 176 należy głosować łącznie.

50)

w art. 9 w pkt 5 w lit. b wyrazy "przeważającej części zajęć dydaktycznych" zastępuje się wyrazami "dwóch trzecich zajęć dydaktycznych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 51 i 52 należy głosować łącznie.

51)

dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na wniosek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, może określić, w drodze rozporządzenia, standard kształcenia dla danego kierunku, inny niż określony na podstawie art. 9 pkt 2, uwzględniając kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów i wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów.

2. Standard określony na podstawie ust. 1 może być stosowany w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, spełniającej warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, jeżeli dana podstawowa jednostka organizacyjna posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz kierunek studiów, dla którego ma być zastosowany standard określony na podstawie ust. 1, odpowiada tym uprawnieniom.

3. Decyzję o stosowaniu standardu określonego na podstawie ust. 1 podejmuje senat uczelni, o czym niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Stosowanie do danego kierunku studiów prowadzonego przez podstawową jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 2, standardu określonego na podstawie ust. 1 wyłącza stosowanie do tego kierunku studiów prowadzonego przez tą samą podstawową jednostkę organizacyjną standardu kształcenia określonego na podstawie art. 9 pkt 2.";

Poprawka sen. M. Żenkiewicza poparta przez komisję

52)

w art. 10 skreśla się ust. 3;

Poprawka sen. M. Żenkiewicza poparta przez komisję

53)

w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni spełniającej wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 1-4, mogą prowadzić studia łączące elementy różnych kierunków na podstawie uchwały senatu uczelni, jeżeli mają uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunkach wchodzących w skład tych studiów. Uchwała senatu uczelni określa w szczególności plany studiów i programy nauczania, które muszą wynikać ze standardów kształcenia.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

54)

w art. 12 w ust. 2 wyrazy "studia licencjackie lub inżynierskie" zastępuje się wyrazami "studia pierwszego stopnia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 55 i 108 należy głosować łącznie.

55)

w art. 12 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, może zlecić uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego określone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonują odpowiednio ministrowie wskazani w art. 31 ust. 2.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

56)

w art. 14 w ust. 3:

a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "mając na uwadze zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie,",

b) w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy "uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego będzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej na podstawie art. 148 ust. 1, w wysokości adekwatnej do wykonywanych zadań,",

c) w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że zwrot kosztów podróży będzie dokonywany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i za granicą,",

d) skreśla się tiret;

Poprawka KNES poparta przez komisję

57)

w art. 15 w ust. 2 skreśla się wyraz "habilitowanego";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

58)

w art. 17 w ust. 5 skreśla się wyrazy "i stanowiących od tego dnia jej mienie";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 59 i 77 należy głosować łącznie.

59)

w art. 18 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

4. Pierwsza kadencja organów nowo utworzonej uczelni publicznej trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym uczelnia została utworzona.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 60 wyklucza głosowanie poprawki nr 61.

60)

w art. 19:

a) przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Z wnioskiem o utworzenie uczelni niepublicznej może wystąpić do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego osoba fizyczna albo osoba prawna niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pozwolenie oraz uprawnienia, o których mowa w ust. 1, są wydawane po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

61)

w art. 19 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Założycielem uczelni niepublicznej może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która utworzyła uczelnię.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

62)

w art. 19 w ust. 2 wyrazy "które przeznacza się na jej" zastępuje się wyrazami "które założyciel jest obowiązany przeznaczyć na jej" oraz skreśla się wyrazy ", oraz termin ich przekazania uczelni niepublicznej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

63)

w art. 19 w ust. 3 skreśla się wyrazy "i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 64 wyklucza głosowanie poprawek nr 65 i 73.

64)

w art. 19:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej może otrzymać osoba fizyczna, która:

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie występuje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

5) nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.",

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia przedłużenia pozwolenia, jeżeli założyciel będący osoba fizyczną przestał spełniać co najmniej jeden z warunków określonych w ust. 4, bądź w stosunku do założyciela będącego osobą prawną zaistniała co najmniej jedna z przesłanek określonych w ust. 5.";

Poprawka sen. T. Liszcz

65)

w art. 19 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie "umyślne" dodaje się wyrazy "lub umyślne przestępstwo skarbowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

66)

w art. 19 w ust. 6 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 67 wyklucza głosowanie poprawek nr 68 i 69.

67)

w art. 19 w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na czas nieokreślony, jeżeli wszystkie przeprowadzone przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny kształcenia poszczególnych kierunków studiów zakończone zostały wynikiem pozytywnym";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

68)

w art. 19 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "wszystkie prowadzone kierunki studiów uzyskały" zastępuje się wyrazami "co najmniej połowa prowadzonych kierunków studiów uzyskała";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

69)

w art. 19 w ust. 8 w pkt 1 wyrazy "Państwowej Komisji Akredytacyjnej" zastępuje się wyrazami "kształcenia wydaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 70 i 72 należy głosować łącznie.

70)

w art. 19 w ust. 9 wyrazy "może odmówić" zastępuje się wyrazem "odmawia";

Poprawka sen. T. Liszcz

71)

w art. 19 w ust. 9 wyraz "prawa" zastępuje się wyrazami "niniejszej ustawy";

Poprawka KNES poparta przez komisję

72)

w art. 19 skreśla się ust. 10;

Poprawka sen. T. Liszcz

73)

w art. 19 w ust. 11 wyrazy "może odmówić" zastępuje się wyrazem "odmawia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 74 i 75 należy głosować łącznie.

74)

po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. W związku z postępowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pobierana jest opłata związana z kosztami postępowania opiniodawczego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

75)

w art. 20 po wyrazach "dydaktycznych uczelni" dodaje się wyrazy ", a także mając na uwadze, aby uczelnie były tworzone przez osoby właściwie do tego przygotowane i gwarantujące należyte wypełnianie obowiązków założyciela oraz uwzględniając zasadę, że pobierane opłaty powinny pokrywać rzeczywiste koszty ponoszone w związku z prowadzonym postępowaniem";

Poprawka KNES poparta przez komisję

76)

w art. 21 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) założyciel nie przekazał środków majątkowych, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia wpisania uczelni do rejestru;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

77)

w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powołuje założyciel uczelni. Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, w którym uczelnia została utworzona.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przed łącznym głosowaniem poprawek nr 78, 119, 247 i 253 należy w pierwszej kolejności przegłosować poprawki nr 249 i 252, które wykluczają głosowanie poprawek nr 253 i 254.

78)

w art. 23 skreśla się wyrazy "przekształcenia uczelni niepublicznej oraz";

Poprawka KNES poparta przez komisję

79)

w art. 24 w ust. 2 wyrazy "Uczelnia niepubliczna ulega likwidacji" zastępuje się wyrazami "Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji następuje" oraz po wyrazie "wygasło" dodaje się wyrazy "; dzień ten jest dniem otwarcia likwidacji";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 80 i 382 należy głosować łącznie.

80)

w art. 24 skreśla się ust. 3;

Poprawka KNES poparta przez komisję

81)

w art. 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na którą, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostało przeniesione.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 82 i 189 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 188.

82)

w art. 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji, przenosi pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej na rzecz innej osoby fizycznej, która stała się spadkobiercą osoby fizycznej, której udzielono pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, jeżeli przejmuje ona wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu.";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

83)

w art. 25 w ust. 1 wyrazy "pracowników i studentów" zastępuje się wyrazami "studentów i pracowników";

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 84 wyklucza głosowanie poprawki nr 85.

84)

w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Majątek uczelni niepublicznej pozostały po zaspokojeniu wierzycieli staje się mieniem założyciela lub przeznaczony zostaje zgodnie z jego wolą na cele określone w statucie, za wyjątkiem majątku otrzymanego nieodpłatnie z jednostek samorządu terytorialnego lub sfinansowanego z budżetu państwa.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

85)

w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Majątek uczelni niepublicznej pozostały po zaspokojeniu wierzycieli staje się mieniem założyciela lub przeznaczony zostaje zgodnie z jego wolą na cele określone w statucie.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego

86)

w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na wniosek jej założyciela, a w przypadku związku uczelni, na zgodny wniosek wszystkich założycieli uczelni tworzących związek.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

87)

w art. 27:

a) skreśla się ust. 5,

b) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", oraz wysokość opłat za ich wydawanie";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

88)

art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nadanie i odmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, przedłużenie albo odmowa przedłużenia ważności terminu pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, pozwolenie na połączenie uczelni niepublicznych, zatwierdzenie albo odmowa zatwierdzenia statutu uczelni niepublicznej, wpis albo odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych do rejestru, zarządzenie wpisu w rejestrze, zawieszenie działalności albo nakaz likwidacji uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych, nakaz zaprzestania oraz usunięcia skutków działalności niezgodnej z przepisami ustawy, statutem lub pozwoleniem, następują w drodze decyzji administracyjnej.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

89)

w art. 29:

a) w ust. 3 wyrazy "i kształcenia w innych formach oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia kształcenia w innych formach" zastępuje się wyrazami ", studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń oraz zasady wydawania dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń",

b) w ust. 4 wyrazy "w przypadku kształcenia w innych formach, prowadzonego" zastępuje się wyrazami "ukończenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń, prowadzonych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

90)

w art. 29 w ust. 5 wyrazy "Publiczne uczelnie zawodowe" zastępuje się wyrazami "Uczelnie zawodowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 91 wyklucza głosowanie poprawki nr 92.

91)

art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w każdym roku akademickim ogłasza w dzienniku urzędowym wykaz uczelni i związków uczelni oraz ich uprawnienia do prowadzenia studiów z wyszczególnieniem kierunków i poziomów kształcenia, obwieszczenia o utworzeniu i likwidacji uczelni oraz informacje o zawieszeniu i cofnięciu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

2. Minister zapewnia bezpłatny dostęp do informacji wymienionych w ust. 1 w postaci zapisu elektronicznego.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

92)

w art. 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa dane, o których mowa w ust. 1.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 93 i 100 należy głosować łącznie.

93)

w art. 31 w ust. 3 wyrazy "umowy zawierane między rządem a właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych" zastępuje się wyrazami "umowę międzynarodową zawartą ze Stolicą Apostolską oraz ustawy regulujące stosunki między Rzeczpospolitą Polską a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 94 i 96 należy głosować łącznie.

94)

w art. 31 skreśla się ust. 4;

Poprawka KNES poparta przez komisję

95)

w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyraz "przestrzegania" oraz przed wyrazami "z treścią" dodaje się wyraz "również";

Poprawka KNES poparta przez komisję

96)

w art. 32 skreśla się ust. 3;

Poprawka KNES poparta przez komisję

97)

w art. 32 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania kontroli.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

98)

w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 15 października roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

99)

w art. 33:

a) w ust. 3 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego podjętymi na podstawie art. 158 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów podjętymi na podstawie art. 158 ust. 2 w związku z art. 192 ust. 2.",

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka KNES poparta przez komisję

100)

w art. 34 w ust. 3 wyraz "umowach" zastępuje się wyrazami "umowie, ustawach";

Poprawka KNES poparta przez komisję

101)

w art. 35 w ust. 1 wyraz "ustawy" zastępuje się wyrazem "prawa";

Poprawka KNES poparta przez komisję

102)

w art. 35 w ust. 4 skreśla się pkt 1;

Poprawka KNES poparta przez komisję

103)

w art. 35 w ust. 4 skreśla się pkt 2;

Poprawka KNES poparta przez komisję

104)

w art. 36 w ust. 4 po wyrazie "zawieszony" dodaje się wyrazy "w pełnieniu funkcji";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 105, 123 i 134 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 106.

105)

w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych albo Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych i wyznaczyć termin do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.";

Poprawka sen. Z.Kulaka

106)

w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku rażącego naruszenia prawa przez rektora, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może odwołać rektora po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiednio Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich albo Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i wyznaczyć termin do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

107)

w art. 36 w ust. 6 wyrazy "ust. 1 i 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 3 i 5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

108)

skreśla się art. 38;

Poprawka KNES poparta przez komisję

109)

w art. 39 w ust. 2 po wyrazie "przekazują" dodaje się wyrazy "nadzorowanym przez siebie uczelniom" oraz wyraz "uczelnie" zastępuje się wyrazem "nie";

Poprawka KNES poparta przez komisję

110)

w art. 40 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "formy kształcenia" zastępuje się wyrazami "studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

111)

w art. 40 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych za granicą.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

112)

w art. 41:

a) w ust. 1 wyrazy "oraz inne formy kształcenia" zastępuje się wyrazami ", studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia",

b) w ust. 5 wyrazy "inne formy kształcenia" zastępuje się wyrazami "studia podyplomowe, kursy dokształcające, staże naukowe i szkolenia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

113)

w art. 41 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.).";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 114 i 151 należy głosować łącznie.

114)

w art. 41 w ust. 3 w pkt 2 wyraz "partnerami" zastępuje się wyrazem "podmiotami";

Poprawka KNES poparta przez komisję

115)

w art. 41 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 5, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z późn. zm.).";

Poprawka KNES poparta przez komisję

116)

w art. 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 31 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów dla osób określonych w ust. 6.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

117)

w art. 42 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

118)

w art. 42 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- mając na uwadze zapewnienie możliwie szerokiego dostępu do kształcenia i prowadzenia badań naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady równego traktowania.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

119)

w art. 43 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyraz "przekształcenia,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 120 i 128 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 129.

120)

w art. 44 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora oraz co najmniej sześcioletni staż pracy po uzyskaniu doktoratu, na stanowisku nauczyciela akademickiego w kraju lub za granicą - w liczbie dwudziestu pięciu;",

b) skreśla się pkt 2;

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 121 wyklucza głosowanie poprawki nr 122.

121)

art. 45 otrzymuje brzminie:

"Art. 45. 1. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, dokonują elektorzy zgromadzeni na ogólnopolskich zebraniach wyborczych.

2. W wyborach elektorów wybierających członków Rady, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, czynne i bierne prawo wyborcze mają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Elektorów do wyboru członków Rady, o których mowa w ust. 1, wybiera się w proporcji jeden elektor na każdą grupę stu pięćdziesięciu nauczycieli akademickich, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W uczelniach artystycznych, wojskowych i służb państwowych wyboru elektorów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w proporcji jeden elektor na każdą grupę pięćdziesięciu nauczycieli akademickich, zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

5. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, dokonują elektorzy zgromadzeni na ogólnopolskim spotkaniu wyborczym, na okres dwóch lat. Elektorów wybierają doktoranci w proporcji jeden elektor na każdą grupę stu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w uczelni.

6. Uczelnie, w których zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3-5 nie może być dokonany wybór żadnego elektora w danej grupie, tworzą wspólne okręgi wyborcze, zgodnie z regulaminem wyborczym, o którym mowa w ust. 9.

7. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje nauczycielom akademickim pełniącym funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz prorektora i zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie jej kadencji zwolniony mandat obejmuje osoba, która w wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów.

9. Sposób i tryb wyboru elektorów oraz członków Rady określa uchwalony przez nią regulamin wyborczy.

10. Wyboru członków Rady, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3, dokonuje Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie określonym w jego regulaminie, na czas wskazany w tym regulaminie.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

122)

w art. 45 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Mandat członka Rady wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, utraty statusu legitymującego do pełnienia funkcji członka Rady oraz objęcia funkcji, o której mowa w ust. 7.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

123)

w art. 46 w ust. 2 wyrazy "Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich" zastępuje się wyrazami "Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Uczelni Niepublicznych";

Poprawka sen. Z.Kulaka

124)

w art. 46 w ust. 2 skreśla się raz dwukrotnie użyte wyrazy "Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

125)

w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Komisja liczy nie więcej niż sześćdziesięciu członków.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

126)

w art. 47 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

"4. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja wyraża w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od wpłynięcia wniosku. W przypadku niedotrzymania tego terminu minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego podejmuje decyzję bez tej opinii w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wpłynięcia wniosku.

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 3, wraz z uzasadnieniem i wynikającymi z tych ocen wnioskami, Komisja przedstawia w terminie czterech miesięcy od wszczęcia postępowania oceniającego.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

127)

w art. 47 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, zasady przeprowadzania przez Komisję wizytacji, w szczególności określa kryteria oceny przestrzegania standardów nauczania oraz kryteria zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego, niezbędnego do prowadzenia kierunku studiów.";

Poprawka mniejszości KNES

128)

w art. 48 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5.W skład zespołu wchodzi co najmniej pięciu członków Komisji, będących przedstawicielami grupy kierunków studiów, w tym co najmniej trzech posiadających stopień naukowy doktora i co najmniej sześcioletni staż na stanowisku nauczyciela akademkiego po uzyskaniu doktoratu w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej związanej z danym kierunkiem studiów.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

129)

w art. 48 w ust. 5 wyrazy " w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej związanej z danym kierunkiem studiów" zastępuje się wyrazami "w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych związanych z daną grupą kierunków studiów";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 130, 131 i 364 należy głosować łącznie.

130)

w art. 50:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są postanowieniami, o których mowa w art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Strona niezadowolona z uchwały prezydium podjętej w sprawach, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 3, może na to postanowienie złożyć zażalenie. Zażalenie kieruje się do Komisji w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały; art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

131)

w art. 50 w ust. 3 wyraz "Wniosek" zastępuje się wyrazem "Zażalenie" oraz wyraz "rozpatrywany" zastępuje się wyrazem "rozpatrywane";

Poprawka sen. M. Żenkiewicza poparta przez komisję

132)

w art. 50 w ust. 3 po wyrazach "prezydium Komisji" dodaje się wyrazy ", przy udziale przedstawicieli ocenianej uczelni,";

Poprawka KNES

Uwaga:

Poprawki nr 133 i 410 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 411 i 418.

133)

w art. 51:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obsługę administracyjną Komisji wykonują jednostki organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.",

b) skreśla się ust. 3 - 5;

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

134)

w art. 52:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, mogą utworzyć Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Niepubliczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących w niepublicznych uczelniach zawodowych, mogą utworzyć Konferencję Rektorów Uczelni Niepublicznych.";

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, o której mowa w ust. 2, posiada status członka zwykłego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na zasadach określonych w ust. 5.";

Poprawka sen. Z.Kulaka

135)

w art. 53 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyraz "zasięgają" zastępuje się wyrazami "mogą zasięgać";

Poprawka sen. K. Jurgiela

136)

w art. 53 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "studentów" dodaje się wyrazy "i doktorantów";

Poprawka KNES poparta przez komisję

137)

w art. 53 w ust. 2 w pkt 2 skreśla się wyrazy "i nauki";

Poprawka KNES poparta przez komisję

138)

w art. 53 w ust. 3 po wyrazie "wynosi" dodaje się wyrazy "nie dłużej niż";

Poprawka KNES poparta przez komisję

139)

w art. 54 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Statut uczelni publicznej niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie został określony termin późniejszy. Statut wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli w tym terminie minister nie odmówił zatwierdzenia statutu lub nie wezwał uczelni publicznej do usunięcia uchybień.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego odmawia zatwierdzenia statutu w razie stwierdzenia jego niezgodności z prawem. Przed podjęciem decyzji o odmowie zatwierdzenia statutu minister wzywa uczelnię publiczną do usunięcia niezgodności z prawem. Minister zatwierdza statut nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania statutu w prawidłowym brzmieniu.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 140 wyklucza głosowanie poprawki nr 141.

140)

w art. 56 skreśla się ust. 2;

Poprawka senatorów: Z. Kruszewskiego, K. Jurgiela

141)

w art. 56 w ust. 2 wyraz "przejmowania" zastępuje się wyrazem "przejęcia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

142)

w art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Statut uczelni niepublicznej wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej ten statut, chyba że w statucie został określony termin późniejszy, z zastrzeżeniem ust. 4.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

143)

w art. 57 wyrazy "zmiany statutu" zastępuje się wyrazami "zmiany w statucie";

Poprawka KNES poparta przez komisję

144)

w art. 58:

a) w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Jeżeli podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, jej kierownikiem jest dziekan.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

145)

w art. 58 w ust. 7 wyraz "innego" zastępuje się wyrazem "innych" oraz wyrazy ", organu jednoosobowego" zastępuje się wyrazami "i kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, organów jednoosobowych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 146 wyklucza głosowanie poprawek nr 147, 148, 149 i 150.

146)

art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59.1. Skład senatu uczelni określa statut.

2. W skład senatu uczelni publicznej wchodzą:

1) rektor jako przewodniczący,

2) kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni,

3) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów.

3. W uczelni publicznej nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego składu senatu.

4. Statut uczelni publicznej określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantów oraz studentów, z uwzględnieniem ust 3.

5. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w senacie uczelni publicznej lub najwyższym organie kolegialnym uczelni niepublicznej nie może być mniejszy niż 15%. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela z każdej z tych grup.

6. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestniczą, z głosem doradczym, prorektorzy, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w tej uczelni, po jednym z każdego związku.

7. W publicznej uczelni zawodowej w skład senatu wchodzą kanclerz oraz przedstawiciel wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z którą publiczna uczelnia zawodowa współdziała na podstawie zawartej umowy.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

147)

w art. 59 w ust. 3 wyrazy "niż 20%" zastępuje się wyrazami "niż 10%";

Poprawka senatorów: K. Doktorowicz, Z. Zychowicza

148)

w art. 59 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Udział przedstawicieli asystentów, adiunktów i wykładowców w senacie uczelni nie może być niższy niż 10%. Liczbę przedstawicieli asystentów, adiunktów i wykładowców ustala się proporcjonalnie do liczebności tych grup w uczelni";

Poprawka senatorów: K. Doktorowicz, Z. Zychowicza

149)

w art. 59 w ust. 4 po wyrazach "trzy piąte" dodaje się wyrazy ", a pozostali nauczyciele akademiccy stanowią nie mniej niż 15% statutowego składu senatu";

Poprawka senatorów: T. Liszcz, Z. Romaszewskiego, K. Jurgiela

150)

w art. 59 w ust. 7 wyrazy "kanclerz i kwestor" zastępuje się wyrazami "kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki głównej";

Poprawka senatorów: T. Liszcz, W. Łęckiego, A. Spychalskiego poparta przez komisję

151)

w art. 60 w ust. 1 w pkt 7 wyraz "partnerem" zastępuje się wyrazem "podmiotem";

Poprawka KNES poparta przez komisję

152)

w art. 60 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta, J. Bienia poparta przez komisję

153)

w art. 60 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "uczelni" dodaje się wyrazy "oraz ocena jego wykonania",

Poprawka senatorów: Z. Romaszewskiego, K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 154 wyklucza głosowanie poprawki nr 271.

154)

w art. 60 w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) ustalanie, na zasadach i w granicach określonych w ustawie, pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk i osób oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;";

Poprawka senatorów: Z. Romaszewskiego, K. Jurgiela

155)

w art. 60 skreśla się ust. 3;

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 156 wyklucza głosowanie poprawek nr 157, 158 i 159.

156)

art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65. 1. W skład rady podstawowej jednostki organizacyjnej wchodzi jej kierownik, który przewodniczy radzie, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych przez statut.

2. Statut określa tryb wyboru i procentowy udział w składzie rady podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi jednostki, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

3. Udział przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni nie może być mniejszy niż 15%. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela z każdej z tych grup.

4. Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady podstawowej jednostki organizacyjnej.

5. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestniczą, z głosem doradczym, zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w uczelni, po jednym z każdego związku.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

157)

w art. 65 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewodniczącym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej kierownik.";

Poprawka KNES oraz senatorów: Z. Zychowicza, W. Mańkuta poparta przez komisję

158)

w art. 65 w ust. 3 wyrazy "niż 20%" zastępuje się wyrazami "niż 10%";

Poprawka senatorów: Z. Zychowicza, W. Mańkuta

159)

w art. 65 dodaje się ust 3a w brzmieniu:

"3a. Udział przedstawicieli adiunktów, asystentów i wykładowców w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej nie może być mniejszy niż 10%. Liczbę przedstawicieli adiunktów, asystentów i wykładowców ustala się proporcjonalnie do liczebności tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej.";

Poprawka senatorów: Z. Zychowicza, W. Mańkuta

160)

w art. 66 w ust. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej z wyników jej działalności;";

Poprawka sen. K. Jurgiela

161)

w art. 66 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, które są obsadzane na podstawie mianowania.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

162)

w art. 68 w ust. 3 skreśla się wyrazy "w sprawach należących do ich kompetencji";

Poprawka KNES poparta przez komisję

163)

w art. 69 w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "elektorów" dodaje się wyrazy "oraz tryb wyboru jego członków";

Poprawka KNES poparta przez komisję

164)

w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rektorem uczelni niepublicznej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji rektora w niepublicznej uczelni akademickiej jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

165)

w art. 70 w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "i";

Poprawka KNES poparta przez komisję

166)

w art. 71 w ust. 2 skreśla się wyraz "odpowiednio";

Poprawka KNES poparta przez komisję

167)

w art. 74 w ust. 2 po wyrazie "zastępcy" dodaje się wyrazy "w uczelni akademickiej";

Poprawka sen. K. Jurgiela

168)

w art. 74 w ust. 5 wyrazy "art. 73 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 73 ust. 3";

Poprawka KNES poparta przez komisję

169)

w art. 76 w ust. 2:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy "co najmniej przez" zastępuje się wyrazami "przez co najmniej",

b) w zdaniu drugim wyraz "wszystkich" zastępuje się wyrazami "trzy czwarte";

Poprawka KNES poparta przez komisję

170)

w art. 76:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uchwała o odwołaniu rektora oraz prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu organu, właściwego do wyboru rektora.";

b) skreśla się ust. 4;

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga

Poprawki nr 171 i 174 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 172, 173 i 175.

171)

art. 79 otrzymuje brzmienie:

"Art. 79. 1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracją, gospodarką i finansami w zakresie określonym przez statut oraz rektora.

2. Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego uczelni.

3. Kanclerza i kwestora uczelni publicznej zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu.

4. Kanclerz i kwestor uczelni publicznej odpowiadają za swoją działalność przed rektorem.";

Poprawka sen. L. Podkańskiego

172)

w art. 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor za zgodą senatu.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

173)

w art. 79 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zastępców kanclerza uczelni publicznej w liczbie określonej przez statut uczelni powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza.";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego, J. Bienia

174)

skreśla się art. 80;

Poprawka sen. L. Podkańskiego

175)

art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. 1. Kwestor uczelni publicznej pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

2. Kwestora uczelni publicznej powołuje i odwołuje rektor na wniosek kanclerza.";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego, J. Bienia poparta przez komisję

176)

w art. 83 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "przeważającą część zajęć dydaktycznych" zastępuje się wyrazami "dwie trzecie zajęć dydaktycznych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

177)

w art. 83 skreśla się ust. 2;

Poprawka KNES poparta przez komisję

178)

w art. 83 w ust. 3 skreśla się wyrazy "o zadaniach innych niż dydaktyczne,";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego,

179)

w art. 83:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zagraniczne uczelnie mogą tworzyć uczelnie z siedzibą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej.",

b) dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Do uczelni utworzonych przez uczelnie zagraniczne mają zastosowanie przepisy dotyczące utworzenia i działania uczelni niepublicznej, z wyłączeniem art. 9 oraz art. 107 ust. 1 - 3.

6b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie uczelnie utworzone przez uczelnie zagraniczne muszą spełniać, aby prowadzić studia na określonym poziomie i kierunku kształcenia, biorąc pod uwagę tytuły naukowe i stopnie naukowe uzyskiwane za granicą oraz wymagania kadrowe i poziom nauczania obowiązujący w polskich uczelniach.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

180)

dodaje się art. 83a w brzmieniu:

"Art. 83a. 1. W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

3. Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony:

1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni;

2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

4. Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki.

5. Centrum transferu technologii utworzone:

1) w formie jednostki ogólnouczelnianej działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni;

2) w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

6. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są odpowiednio w ich regulaminach.

7. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, działających w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek.";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta, J. Bienia poparta przez komisję

181)

w art. 85 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie "uczelni" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 132 ust. 1";

Poprawka KNES poparta przez komisję

182)

w art. 85 w ust. 2 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "oraz";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego

183)

w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przeznacza się nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na wyposażenie uczelni tworzonej z połączenia kilku uczelni przeznacza się nieruchomości stanowiące własność łączonych uczelni; na jej wyposażenie mogą być również przeznaczone nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

184)

w art. 87 w ust. 5 wyrazy "po spłaceniu zobowiązań" zastępuje się wyrazami "po zaspokojeniu wierzycieli";

Poprawka KNES poparta przez komisję

185)

w art. 87 skreśla się ust. 6;

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 186 wyklucza głosowanie poprawki nr 187.

186)

w art. 88 w ust. 1 po wyrazach "art. 13," dodaje się wyrazy "oraz tworzenie bazy materialnej dla prowadzenia tej działalności,";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego

187)

w art. 88 w ust. 1 po wyrazach "art. 13," dodaje się wyrazy "oraz finansowanie kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu i badawczemu,";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

188)

w art. 88 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn podlega przejęcie mienia uczelni niepublicznej w drodze spadkobrania lub darowizny przez osoby, które kontynuować będą jej działalność.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

189)

po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

"Art. 88a. Mienie stanowiące własność osoby fizycznej, która stała się założycielem uczelni w trybie art. 24 ust. 5, nabyte w drodze spadku lub darowizny zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn w części, w jakiej przeznaczone zostało na działalność uczelni.";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

190)

w art. 90 w ust. 2 po wyrazie "budżetowy" dodaje się wyrazy ", skorygowany o kwotę wydatków innych realizowanych zadań";

Poprawka KNES

191)

w art. 91 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "stacjonarnych" dodaje się wyrazy "i niestacjonarnych";

Poprawka sen. A. Spychalskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 192 wyklucza głosowanie poprawek nr 193, 197 i 208.

192)

w art. 91 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) zadania uczelni morskiej, uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane z utrzymaniem morskich i powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich i powietrznych oraz szkoleniem wojskowym studentów;";

Poprawka sen. L. Podkańskiego

Uwaga:

Poprawki nr 193, 197 i 208 należy głosować łącznie.

193)

w art. 91 w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych;"

Poprawka KNES poparta przez komisję

194)

w art. 91 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z publicznych środków wspólnotowych w ramach kontraktów wojewódzkich, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 3206);";

Poprawka KNES poparta przez komisję

195)

w art. 91 w ust. 1 w pkt 10 wyraz "zdrowotną" zastępuje się wyrazem "leczniczą";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 196, 198 i 201 należy głosować łącznie.

196)

w art. 91 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) uczelni wojskowej dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 9, są udzielane z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem, że dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym zadań związanych z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich obejmuje żołnierzy zawodowych lub kandydatów na żołnierzy zawodowych;",

b) w pkt 2 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na bezpieczeństwo wewnętrzne",

c) w pkt 3 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 4, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na kulturę",

d) w pkt 4 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 5, 6 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 5, 6, 9 i 10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na gospodarkę morską",

e) w pkt 5 wyrazy "ust. 1 pkt 1, 6, 7 i 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1, 6-10" oraz skreśla się wyrazy ", ze środków przewidzianych w budżecie państwa na ochronę zdrowia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

197)

w art. 91 w ust. 3 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, dotacje o których mowa w ust. 1 pkt 5a są udzielane z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

198)

w art. 91 skreśla się ust. 4;

Poprawka KNES poparta przez komisję

199)

w art. 91 w ust. 6 w zdaniu wstępnym wyrazy "może otrzymać" zastępuje się wyrazem "otrzymuje";

Poprawka sen. K. Jurgiela

200)

w art. 91 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dotację przeznaczoną na pokrycie opłat wnoszonych przez studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w wysokości równej wysokości kosztów kształcenia studentów na odpowiednich kierunkach studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w uczelniach publicznych;";

Poprawka sen. K. Jurgiela

201)

w art. 91 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Przepisy ust. 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do związku uczelni.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

202)

w art. 92 w ust. 1:

a) skreśla się wyrazy ", a w przypadku dotacji na pomoc materialną również liczbę studentów i doktorantów będących w trudnej sytuacji materialnej",

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku dotacji na pomoc materialną uwzględnia się liczbę kształconych w uczelni studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz liczbę studentów i doktorantów będących w trudnej sytuacji materialnej.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

203)

w art. 92 w ust. 3 po wyrazie "uczelni" dodaje się wyraz "publicznej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

204)

w art. 93 w pkt 1 po wyrazie "uwzględnieniem" dodaje się wyrazy "standardów kształcenia oraz";

Poprawka sen. K. Jurgiela

205)

w art. 93:

a) w pkt 1 po wyrazie "nauki" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze rodzaj niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z kształceniem i badaniami na danym kierunku i danej dziedzinie naukowej oraz przygotowaniem doktoranta do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej",

b) w pkt 2 w lit. c skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- zapewniając, w ramach posiadanych środków budżetowych, możliwie najlepsze funkcjonowanie uczelni.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

206)

w art. 93 w pkt 2 w lit. a wyrazy "danych o" zastępuje się wyrazami "jakości kształcenia w uczelni oraz danych o";

Poprawka sen. K. Jurgiela

207)

w art. 93 w pkt 2:

a) w lit. b przed wyrazem "uprawnionych" dodaje się wyraz "studiów stacjonarnych",

b) w lit. c przed wyrazem "uprawnionych" dodaje się wyraz "studiów stacjonarnych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

208)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-5" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5a";

Poprawka KNES poparta przez komisję

209)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "oraz 7-10" zastępuje się wyrazami "oraz 7, 8 i 10";

Poprawka KNES poparta przez komisję

210)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy "diagnostyczne oraz terapeutyczne usługi medyczne" zastępuje się wyrazami "usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze";

Poprawka KNES poparta przez komisję

211)

w art. 95 w ust. 1 w pkt 7 skreśla się wyraz "wydzielonej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

212)

w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe uczelni publicznej i pochodzące z budżetu państwa lub z budżetu jednostek samorządu terytorialnego albo ich związków środki finansowe uczelni niepublicznej pozostają w dyspozycji tych uczelni.";

Poprawka KNES, sen. K. Jurgiela

213)

w art. 96 w ust. 2 wyraz "ponoszonych" zastępuje się wyrazami "planowanych do poniesienia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

214)

w art. 97 w ust. 1 wyrazy "i zaciągniętych zobowiązań" zastępuje się wyrazem ", zobowiązania";

Poprawka KNES poparta przez komisję

215)

w art. 99:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uczelni publicznej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyjątkiem budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, podlegają amortyzacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej są umarzane.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 216 wyklucza głosowanie poprawek nr 217, 217a oraz nr 218.

216)

w art. 100:

a) w ust. 1 wyraz "fundusz" zastępuje się wyrazami "odrębne fundusze",

b) w ust. 2 wyraz "Fundusz, o którym mowa" zastępuje się wyrazami "Fundusze, o których mowa",

c) w ust. 3-5 wyraz "Fundusz" zastępuje się wyrazem "Fundusze",

d) w ust. 6 wyraz "funduszu" zastępuje się wyrazem "funduszy";

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest konieczność dokonania odpowiednich zmian w art. 171 ust. 1 i w art. 195 ust. 2.

Poprawka sen. G. Matuszaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 217 wyklucza głosowanie poprawki nr 217a.

217)

w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów i stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być większa niż 3% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1.";

Poprawka sen. J. Popiołek poparta przez komisję

217a)

w art. 100 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów i stołówek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być większa niż 2% wysokości dotacji określonej w ust. 2 pkt 1.";

Poprawka sen. A. Koszady

218)

w art. 100 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, o której mowa w art. 91 ust. 1 pkt 6 i ust. 5, może być przeznaczony na pokrywanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, ponoszonych przez uczelnię.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

219)

w art. 101 w ust. 1 skreśla się wyraz "publiczna";

Poprawka KNES poparta przez komisję

220)

art. 102 otrzymuje brzmienie:

"Art. 102. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym:

1) sposób sporządzania planu rzeczowo-finansowego;

2) sposób tworzenia oraz zmian stanu funduszy;

3) sposób rozliczania kosztów;

4) warunki dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej szkół wyższych do postanowień ustawy

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego gospodarowania posiadanymi środkami publicznymi.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

221)

w art. 103 na końcu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Uczelnia nie jest przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem w rozumieniu innych ustaw.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

222)

w art. 105 skreśla się pkt 3;

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki jest konieczność dokonania odpowiednich zmian w art. 107 ust. 1.

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 223 i 225 należy głosować łącznie.

223)

w art. 105 w pkt 4 wyrazy "dyplomowani pracownicy biblioteczni" zastępuje się wyrazami "dyplomowani bibliotekarze";

Poprawka KNES poparta przez komisję

224)

w art. 106 w ust. 3 użyte dwukrotnie w różnym przypadku wyrazy "osoba niebędąca obywatelem polskim" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "cudzoziemiec";

Poprawka KNES poparta przez komisję

225)

w art. 110 w zdaniu wstępnym wyrazy "Dyplomowani pracownicy biblioteczni" zastępuje się wyrazami "Dyplomowani bibliotekarze";

Poprawka KNES poparta przez komisję

226)

w art. 111 w ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 112 ust. 3";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawkę nr 227 należy głosować łącznie z jej konsekwencją zawartą w poprawce nr 388.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 228 i 229.

227)

w art. 112:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "profesora nadzwyczajnego lub",

b) skreśla się ust. 2 i 5;

Poprawka sen. T. Liszcz

Uwaga:

Poprawkę nr 228 należy głosować łącznie z jej konsekwencją zawartą w poprawce nr 388.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 229.

228)

w art. 112 skreśla się ust. 2;

Poprawka mniejszości KNES oraz sen. K. Jurgiela

229)

w art. 112 w ust. 2 po wyrazach "jest uzyskanie" dodaje się wyraz "pozytywnej";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego poparta przez komisję

230)

w art. 113 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Statut uczelni niepublicznej może ustanowić inne niż określone w ustawie stanowiska pracownicze oraz kwalifikacje wymagane do ich objęcia, a także odmienne uregulowanie praw i obowiązków pracowników.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego

231)

w art. 114:

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "szczegółowe zasady," oraz wyraz "zasady funkcjonowania" zastępuje się wyrazami "sposób funkcjonowania",

b) w pkt 3 wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazem "warunki",

c) w pkt 4 po wyrazie "zawodowych" dodaje się wyrazy ", uwzględniając potrzebę umieszczenia wszystkich danych potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe",

d) w pkt 4 skreśla się kropkę i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając w szczególności sprawne funkcjonowanie systemu biblioteczno - informacyjnego uczelni.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

232)

w art. 115 w ust. 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

233)

w art. 115 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym wymiarze czasu pracy.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

234)

w art. 115 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Stosunek pracy z pracownikiem bibliotecznym oraz pracownikiem dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionym na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty nawiązuje się na podstawie mianowania.";

Poprawka sen. R. Matusiaka

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 235 wyklucza głosowanie poprawki nr 236.

235)

dodaje się art. 115a w brzmieniu:

"Art. 115 a. 1. Senat uczelni określa rodzaje i liczbę stanowisk, na których nauczyciele akademiccy są zatrudnieni na podstawie mianowania, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W uczelni publicznej nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania stanowią nie mniej niż połowę wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.";

Poprawka senatorów: Z. Romaszewskiego, K. Jurgiela

236)

dodaje się art. 115a w brzmieniu:

"Art. 115a. 1. Senat uczelni określa rodzaje stanowisk, na których nauczyciele akademiccy są zatrudniani na podstawie mianowania, ze wskazaniem, na które z nich mianuje się na czas nieokreślony, a na które na czas określony.

2. W uczelni publicznej nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania stanowią nie mniej niż połowę wszystkich nauczycieli akademickich.";

Poprawka sen. T. Liszcz

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 237 wyklucza głosowanie poprawek nr 238 i 239.

237)

art. 116 otrzymuje brzmienie:

"Art. 116. 1. Akt mianowania określa w szczególności:

2) organ dokonujący mianowania;

2) imię i nazwisko osoby mianowanej;

3) stanowisko, na które następuje mianowanie;

4) rodzaj mianowania (na czas nieokreślony albo na czas określony);

5) miejsce wykonywania pracy;

6) wynagrodzenie za pracę, ze wskazaniem jego składników;

7) datę mianowania;

8) termin rozpoczęcia pracy.

2. Akt mianowania sporządza się na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest złożenie przez niego na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.";

Poprawka sen. T. Liszcz

238)

w art. 116 w ust. 2 po wyrazie "złożenie" dodaje się wyrazy "na piśmie";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

239)

w art. 116 w ust. 2 wyrazy "czy uczelnia" zastępuje się wyrazami ", że uczelnia";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

240)

w art. 118 skreśla się ust. 1;

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 241 wyklucza głosowanie poprawki nr 242.

241)

w art. 118:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Mianowanie po raz pierwszy w uczelni następuje na podstawie wyniku otwartego konkursu przeprowadzanego przez uczelnię, która ma zatrudnić kandydata.",

b) dodaje się ust. 3a - 3c w brzmieniu:

"3a. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 3, rada podstawowej jednostki organizacyjnej powołuje komisję konkursową złożoną z co najmniej trzech członków rady oraz recenzenta nie będącego pracownikiem tej jednostki, wyznaczonego przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

3b. Konkurs unieważnia się, jeśli zgłosi się mniej niż trzech kandydatów spełniających formalne warunki konkursu.

3c. Warunki, które powinni spełniać kandydaci otwartego konkursu, oraz protokół zakończonego lub unieważnionego konkursu podaje się do wiadomości publicznej w informatorze publikowanym w postaci elektronicznej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

242)

w art. 118 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie "przeprowadzania" dodaje się wyraz "konkursu" oraz po wyrazie "kwalifikacyjne" skreśla się wyraz "konkursu";

Poprawka KNES poparta przez komisję

243)

w art. 119:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za wydanie legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, pobierane są opłaty związane z kosztami wydania dokumentu; wysokość tej opłaty nie może przekroczyć wysokości kosztów wytworzenia dokumentu. Opłaty stanowią przychód uczelni.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy ", a także możliwość pobierania za wydanie legitymacji opłaty w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu";

Poprawka KNES poparta przez komisję

244)

w art. 120:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia",

b) w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

245)

w art. 120 w ust. 2 wyrazy "z końcem semestru" zastępuje się wyrazami "z końcem roku akademickiego";

Poprawka sen. T. Liszcz

246)

w art. 121 w zdaniu wstępnym wyraz "Rektor" zastępuje się wyrazem "Uczelnia";

Poprawka sen. T. Liszcz

247)

w art. 121 w pkt 2 skreśla się wyrazy "albo przekształcenia jej struktury uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczyciela akademickiego";

Poprawka KNES poparta przez komisję

248)

w art. 121 w pkt 3 skreśla się wyraz "dwukrotnie" oraz wyrazy "negatywnej oceny, o której" zastępuje się wyrazami "dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 249 i 252 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 253 i 254.

249)

w art. 121:

a) w pkt 3 po wyrazach "ust. 1 i 2" dodaje się wyrazy ", na dotychczas zajmowanym stanowisku",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może zostać rozwiązany za wypowiedzeniem również z innych niż określone w ust. 1 ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni.";

Poprawka sen. T. Liszcz

250)

w art. 121 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, bez uzyskania zgody rektora, o której mowa w art. 126 ust. 1;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

251)

w art. 121 w pkt 4 wyrazy "art. 126 ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 126 ust. 6";

Poprawka KNES poparta przez komisję

252)

skreśla się art. 122;

Poprawka sen. T. Liszcz

253)

w art. 122 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2;

Poprawka KNES poparta przez komisję

254)

w art. 122 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka KNES poparta przez komisję

255)

w art. 123 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) niedostarczenia orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub kontrolne, w czasie jednego miesiąca od daty wydania orzeczenia;";

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 256 i 290 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 257 i 291.

256)

w art. 123 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dopuszczenia się:

a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym,

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej:

  • przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
  • rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
  • rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania,
  • innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych,
  • fałszowania badań lub wyników badań naukowych lub innego oszustwa naukowego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 257 i 291 należy głosować łącznie.

257)

w art. 123 w pkt 3 skreśla się wyrazy "lub innego oszustwa naukowego";

Poprawka sen. T. Liszcz

258)

w art. 123 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

259)

w art. 123 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) porzucenia pracy.";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego

260)

w art. 124 w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazie "karą" dodaje się wyraz "dyscyplinarną",

b) dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 261 i 294 należy głosować łącznie.

261)

w art. 124 w ust. 1 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 262 wyklucza głosowanie poprawki nr 263.

262)

w art. 124 w ust. 2 wyrazy "70. rok" zastępuje się wyrazami "65. rok";

Poprawka sen. K. Jurgiela

263)

w art. 124 w ust. 2 po wyrazach "rok życia" dodaje się wyrazy ", a zatrudnionego na innym stanowisku - z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 65. rok życia";

Poprawka sen. T. Liszcz

264)

w art. 124 w ust. 4 wyrazy "70. rok" zastępuje się wyrazami "65. rok";

Poprawka sen. K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 265 wyklucza głosowanie poprawki nr 266.

265)

skreśla się art. 125;

Poprawka sen. K. Jurgiela

266)

w art. 125 wyrazy "z końcem semestru" zastępuje się wyrazami "z końcem roku akademickiego";

Poprawka sen. T. Liszcz

267)

w art. 126 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", o którym mowa w ust. 1 i 2," oraz wyrazy "o tym fakcie" zastępuje się wyrazami "o fakcie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2";

Poprawka KNES poparta przez komisję

268)

w art. 126 w ust. 6 wyrazy "Nauczyciele akademiccy zawiadamiają" zastępuje się wyrazami "Nauczyciel akademicki zawiadamia";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez komisję

269)

w art. 126 skreśla się ust. 7;

Poprawka KNES poparta przez komisję

270)

w art. 126 w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych oraz sądach wojskowych;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

271)

w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, w granicach określonych ustawą, oraz sposób obliczania godzin dydaktycznych określa statut uczelni lub uchwała senatu.";

Poprawka sen. T. Liszcz

272)

w art. 127 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "do 240" zastępuje się wyrazami "do 210";

Poprawka senatorów: Z. Romaszewskiego, A. Wielowieyskiego poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 273 wyklucza głosowanie poprawki nr 275.

273)

w art. 130 w ust. 1 po wyrazach "Nauczycielowi akademickiemu" dodaje się wyrazy ", a także pracownikom bibliotecznym oraz pracownikom dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionym na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty,";

Poprawka sen. R. Matusiaka

274)

w art. 130 skreśla się ust. 4;

Poprawka sen. T. Liszcz

275)

w art. 130 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Przepisy ust. 1-6 dotyczą odpowiednio pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.";

Poprawka sen. Z. Romaszewskiego, K. Jurgiela

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 276 wyklucza głosowanie poprawek nr 277, 278 i 279 lit. b.

276)

w art. 131:

a) w ust. 2 wyrazy "sześciu miesięcy" zastępuje się wyrazami "dwunastu miesięcy",

b) w ust. 3 wyrazy "trzech miesięcy" zastępuje się wyrazami "sześciu miesięcy",

c) w ust. 5 wyrazy "sześciu miesięcy" zastępuje się wyrazami "dwunastu miesięcy";

Poprawka sen. Z. Romaszewskiego

277)

w art. 131 w ust. 2 wyrazy "sześciu miesięcy" zastępuje się wyrazami "jednego roku";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

278)

w 131 w ust. 3 wyrazy "trzech miesięcy" zastępuje się wyrazami "sześciu miesięcy";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 279 wyklucza głosowanie poprawki nr 280.

279)

w art. 131 w ust. 5:

a) wyrazy "pięciu lat" zastępuje się wyrazami "trzech lat",

b) wyrazy "sześciu miesięcy" zastępuje się wyrazami "dwunastu miesięcy";

Poprawka sen. K. Jurgiela

280)

w art. 131 w ust. 5 wyrazy "pięciu lat" zastępuje się wyrazami "trzech lat";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

281)

w art. 131 w ust. 6 po wyrazach "tego urlopu" dodaje się wyrazy ", uwzględniając w szczególności zachowanie przejrzystości procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczność odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

282)

w art. 131 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Przepisy ust. 1 i ust. 5 stosuje się odpowiednio do pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

283)

dodaje się art. 131a w brzmieniu:

"Art. 131a. 1. Nauczyciel akademicki, który po raz pierwszy podejmuje pracę w uczelni na podstawie mianowania na stanowisku asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, otrzymuje jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego należnego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli przed upływem trzech lat pracy stosunek pracy z nauczycielem akademickim ustanie w trybie określonym w art. 121, art. 122, art. 123 i art. 124 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach rektor uczelni może zwolnić nauczyciela akademickiego w całości lub części od obowiązku zwrotu zasiłku.

3. Prawo do zasiłku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku uprzedniego uzyskania równorzędnego zasiłku z innego tytułu.";

Poprawka KNES, sen. A. Wielowieyskiego poparta przez komisję

284)

dodaje się art. 131b w brzmieniu:

"Art. 131b. 1. Nauczyciel akademicki ma prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz innych form kształcenia zawodowego na koszt uczelni.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określa, w drodze rozporządzenia, zakres i formy pomocy przysługującej nauczycielowi akademickiemu podejmującemu studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia zawodowego, uwzględniając w szczególności tryb kierowania, wymiar urlopu oraz zakres innych świadczeń, przysługujących osobie kształcącej się.";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

285)

dodaje się art. 131c w brzmieniu:

"Art. 131c. Nauczycielom akademickim przysługują uprawnienia twórców w zakresie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz pomoc uczelni w razie ich naruszenia.";

Poprawka sen. A. Wielowieyskiego

286)

w art. 134 w ust. 1 wyrazy "zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych" zastępuje się wyrazami "świadczeń na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

287)

w art. 137 w ust. 2 wyrazy "udzieleniu kary dyscyplinarnej" zastępuje się wyrazami "wymierzającego karę dyscyplinarną";

Poprawka KNES poparta przez komisję

288)

w art. 139 w ust. 3 wyrazy "W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "W składach orzekających komisji, o których mowa w ust. 1";

Poprawka KNES poparta przez komisję

289)

w art. 141 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... . Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

290)

w art. 141:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;

5) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;

6) przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

7) powoływaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

8) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegającego na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.",

b) w ust. 4 wyrazy "plagiatu lub innego oszustwa naukowego" zastępuje się wyrazami "czynu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

291)

w art. 141 w ust. 2 i 4 skreśla się wyrazy "lub innego oszustwa naukowego";

Poprawka sen. T. Liszcz

292)

w art. 143 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 139 ust. 1 pkt 2, stronom służy odwołanie do sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, właściwego dla siedziby uczelni.";

Poprawka sen. T. Liszcz

293)

w art. 144 w ust. 2 wyrazy "w przypadku" zastępuje się wyrazami "z dniem";

Poprawka KNES poparta przez komisję

294)

w art. 145 w ust. 1 skreśla się zdanie trzecie;

Poprawka KNES poparta przez komisję

295)

w art. 146 w ust. 1 po wyrazie "wyjaśniającym" dodaje się wyrazy "i dyscyplinarnym";

Poprawka KNES poparta przez komisję

296)

w art. 146 w ust. 3 oraz w art. 152 w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy "ministrowie właściwi" zastępuje się wyrazami "ministrami właściwymi";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 297 wyklucza głosowanie poprawek nr 298 i 299.

297)

w art. 148 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. b po wyrazach "starszych dokumentalistów dyplomowanych" dodaje się wyrazy ", kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych, a także adiunktów bibliotecznych i adiunktów dokumentacji i informacji naukowej",

b) w lit. c wyrazy "adiunktów bibliotecznych, adiunktów dokumentacji i informacji naukowej" zastępuje się wyrazami "asystentów bibliotecznych, asystentów dokumentacji i informacji naukowej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 298 wyklucza głosowanie poprawki nr 299 lit. a.

298)

w art. 148 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b po wyrazach "starszych dokumentalistów dyplomowanych" dodaje się wyrazy ", kustoszy dyplomowanych i dokumentalistów dyplomowanych";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego

299)

w art. 148 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. b po wyrazach "starszych kustoszy dyplomowanych," dodaje się wyrazy "kustoszy dyplomowanych,";

b) w lit. c po wyrazach "adiunktów bibliotecznych," dodaje się wyrazy "asystentów bibliotecznych," oraz po wyrazach "informacji naukowej" dodaje się wyrazy ", asystentów dokumentacji i informacji naukowej";

Poprawka sen. T. Liszcz

300)

w art. 148 w ust. 1:

a) w pkt 1 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem zasady, że wysokość indywidualnych stawek poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników uczelni ustala rektor;",

b) w pkt 2 po wyrazach "miesięcznie z góry" dodaje się wyrazy "i inne składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego",

c) w pkt 3 po wyrazie "akademickimi" dodaje się wyrazy ", uwzględniając obecnie istniejące w uczelniach nazwy stanowisk pracy i tradycję akademicką",

d) w pkt 4 po wyrazie "funkcyjnego" dodaje się wyrazy ", uwzględniając długość okresu niepełnienia funkcji";

Poprawka KNES poparta przez komisję

301)

w art. 148 w ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 - 7 w brzmieniu:

"5) okresy pracy i inne okresy uprawniające do dodatku za staż pracy, o którym mowa w art. 151 ust. 3, z uwzględnieniem zasady, że zaliczeniu podlegają:

a) zakończone okresy zatrudnienia,

b) inne okresy uwzględniane na podstawie odrębnych przepisów jako okresy, od których zależą uprawnienia pracownicze,

c) okresy asystenckich studiów przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisów dotyczących zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych,

d) okresy pobytu za granicą wynikające ze skierowania udzielonego na podstawie przepisów o kierowaniu za granicę pracowników w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;

6) sposób obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków określanych stawką miesięczną wynikających z osobistego zaszeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebędącego nauczycielem akademickim, z uwzględnieniem zasady, że miesięczne stawki dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez liczbę 156, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia i dodatków określonych stawką miesięczną;

7) sposób ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy dla celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, uwzględniając zasady, iż:

a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych wynikające z pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem,

b) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin,

c) nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne,

- biorąc pod uwagę normy czasu pracy wynikające z przepisu ustawy.";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

302)

w art. 148 w ust. 2 wyraz "slużb" zastępuje się wyrazem "służb";

Poprawka KNES poparta przez komisję

303)

w art. 149 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, o którym mowa w ust. 1 traci moc, stosuje się przepisy art. 148 ust. 1.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

304)

w art. 150 w ust. 2 wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";

Poprawka KNES poparta przez komisję

305)

w art. 151 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do obliczania wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy stosuje się odpowiednio przepisy art. 150 ust. 1 i 2.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

306)

w art. 151 w ust. 2 po wyrazie "zakaźną" dodaje się wyrazy ", wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży, a także poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

307)

w art. 151 w ust. 2 po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy "i zasiłku chorobowego";

Poprawka KNES oraz sen. K. Jurgiela poparta przez komisję

308)

w art. 151 w ust. 3 wyrazy "Nauczycielowi akademickiemu" zastępuje się wyrazami "Pracownikowi uczelni";

Poprawka KNES poparta przez komisję

309)

w art. 152 w ust. 4 wyrazy "wynagrodzeń osobowych" zastępuje się wyrazami "środków na wynagrodzenia osobowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

310)

w art. 152:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.",

b) dodaje się ust 8 w brzmieniu:

"8. Uczelnia publiczna nalicza środki na nagrody rektora, o których mowa w ust. 7, w wysokości 1% planowanych przez uczelnie rocznych środków na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracowników. Zasady podziału i przyznawania nagród określa statut.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

311)

w art. 153 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "szczegółowe zasady" zastępuje się wyrazem "sposób";

Poprawka KNES poparta przez komisję

312)

w art. 153 w ust. 3 wyraz "ustawie" zastępuje się wyrazem "przepisach" oraz po wyrazie "pracowników" dodaje się wyraz "jednostek";

Poprawka KNES poparta przez komisję

313)

w art. 154 w ust. 3 wyraz "każdego" zastępuje się wyrazem "jednego", wyrazy "5% rocznej sumy brutto przeciętnej" zastępuje się wyrazami "10% rocznej sumy najniższej" oraz wyrazy "lit. b" zastępuje się wyrazami "lit. a";

Poprawka KNES poparta przez komisję

314)

art. 156 wyraz "lub" zastępuje się przecinkiem oraz wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 315 wyklucza głosowanie poprawki nr 316.

315)

w art. 158:

a) skreśla się ust. 3 i 4,

b) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-4" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 2";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

316)

w art. 158:

a) w ust. 3 po wyrazach "szkolnictwa wyższego" dodaje się wyrazy ", a w przypadku uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej oraz uczelni morskiej - odpowiednio przez ministra wskazanego w art. 31 ust. 2",

b) skreśla się ust. 4,

c) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-4" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 317 wyklucza głosowanie poprawki nr 318.

317)

skreśla się art. 159;

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

318)

w art. 159 w pkt 4 skreśla się wyrazy "warunki i";

Poprawka KNES poparta przez komisję

319)

w art. 160 w ust. 2 przed wyrazami "na studiach stacjonarnych" dodaje się wyrazy "na danym kierunku" oraz przed wyrazami "na studiach niestacjonarnych" dodaje się wyrazy "na tym kierunku";

Poprawka mniejszości KNES, sen. K. Jurgiela

320)

w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. W języku obcym mogą być również prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejętności w trakcie przyjęć na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmująca na studia cudzoziemców organizuje dla tych osób zajęcia z języka polskiego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

321)

w art. 162 w ust. 2 skreśla się wyraz "nominalnego";

Poprawka KNES poparta przez komisję

322)

w art. 162 w ust. 2 po wyrazach "tych osiągnięć" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

323)

w art. 164 w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Tytuł zawodowy nadawany jest w drodze decyzji.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

324)

w art. 164 skreśla się ust. 3;

Poprawka KNES poparta przez komisję

325)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach "drugiego stopnia" dodaje się wyrazy "oraz absolwentom jednolitych studiów magisterskich";

Poprawka KNES poparta przez komisję

326)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "uwzględniając istniejące tytuły zawodowe i poziom kształcenia;";

Poprawka KNES poparta przez komisję

327)

w art. 164 w ust. 4 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) warunki wydawania i wzory dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, również zagraniczne, w tym suplementu do dyplomów, świadectw, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając formę studiów, studiów podyplomowych lub kursów dokształcających oraz stopień studiów.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

328)

w art. 165:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, może być wydany dyplom jednej uczelni. Informację o udziale pozostałych uczelni i instytucji naukowych w realizacji programu studiów zawiera suplement do tego dyplomu.",

b) w ust. 4 wyrazy "lub certyfikatu, o których" zastępuje się wyrazami ", o którym";

Poprawka KNES poparta przez komisję

329)

w art. 166 w ust. 3 wyrazy "lub, gdy" zastępuje się wyrazami "lub gdy";

Poprawka KNES poparta przez komisję

330)

w art. 166 w ust. 8 skreśla się wyrazy "o nieprzyjęciu na studia,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

331)

w art. 168 w ust. 3 po wyrazie "przyjmującej" dodaje się wyrazy ", wyrażoną w drodze decyzji";

Poprawka KNES poparta przez komisję

332)

w art. 169 w ust. 2, w art. 210 w ust. 5 i w art. 215 w ust. 4 użyty w różnym przypadku wyraz "studenckie" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "studenta";

Poprawka KNES poparta przez komisję

333)

w art. 170 w ust. 1 w pkt 7 wyraz "mieszkaniowe" zastępuje się wyrazem "mieszkaniowego";

Poprawka KNES poparta przez komisję

334)

w art. 171 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy ", oraz środków, o których mowa w art. 100 ust. 5";

Poprawka senatorów: J. Suchańskiego, K. Szydłowskiego

335)

w art. 172 w ust. 1 wyrazy "W uczelni posiadającej podstawowe jednostki organizacyjne świadczenia" zastępuje się wyrazem "Świadczenia";

Poprawka KNES poparta przez komisję

336)

w art. 173 w ust. 1 wyrazy "W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz w" zastępuje się wyrazem "W";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 337 wyklucza głosowanie poprawki nr 338.

337)

w art. 176 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne ustalane przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyższa niż 250% tej kwoty.";

Poprawka senatorów: J. Suchańskiego, K. Szydłowskiego

338)

w art. 176 w ust. 3 po wyrazach "w art. 8 ust. 1" dodaje się wyrazy "pkt 2";

Poprawka KNES poparta przez komisję

339)

w art. 176 w ust. 4 w zdaniu wstępnym, w ust. 5 w zdaniu wstępnym i w ust. 7 po wyrazach "stypendium socjalne" dodaje się wyrazy ", stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

340)

w art. 176 w ust. 5 w zdaniu wstępnym wyrazy ", o której mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

341)

w art. 176 w ust. 6 w pkt 3 wyrazy "odrębnych przepisów" zastępuje się wyrazami "przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę";

Poprawka KNES poparta przez komisję

342)

w art. 176 w ust. 7 wyrazy "przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, określanego na podstawie" zastępuje się wyrazami "wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18";

Poprawka KNES poparta przez komisję

343)

art. 177 otrzymuje brzmienie:

"Art. 177. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

344)

w art. 178 w ust. 4 po wyrazie "nauce" dodaje się wyrazy "lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe" oraz wyrazy "uzyskał wysoką średnią ocen za ostatni rok" zastępuje się wyrazami "spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 i 2 na ostatnim roku";

Poprawka KNES poparta przez komisję

345)

w art. 179 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

346)

w art. 181 w ust. 2 wyrazy "art. 170 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7" zastępuje się wyrazami "art. 170 ust. 1 pkt 1-3, 6 i 7" oraz skreśla się wyrazy "stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i";

Poprawka KNES, sen. L. Podkańskiego poparta przez komisję

347)

w art. 181 w ust. 2 wyrazy "stypendium ministra" zastępuje się wyrazami "stypendia ministra";

Poprawka KNES poparta przez komisję

348)

w art. 181 w ust. 5 po wyrazach "stypendium socjalne" dodaje się wyrazy ", stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe";

Poprawka KNES poparta przez komisję

349)

art. 187 otrzymuje brzmienie:

"Art. 187. 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

1) stwierdzenia braku postępów w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Od decyzji, o których mowa w ust.1 i 2, przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

350)

w art. 188 wyrazy "stypendium stażowe" zastępuje się wyrazami ", ze środków własnych uczelni, stypendium na zasadach określonych w statucie";

Poprawka KNES poparta przez komisję

351)

w art. 189:

a) w ust. 1:

  • w zdaniu wstępnym wyraz "uwzględniając" zastępuje się wyrazami "w tym",
  • w pkt 9 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia i gromadzenia dokumentacji niezbędnej dla przebiegu studiów i kontroli procesu dydaktycznego.",

b) w ust. 4 w pkt 7 skreśla się kropkę na końcu i dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 352 i 368 należy głosować łącznie.

352)

dodaje się art. 189a w brzmieniu:

"Art. 189a. Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

353)

w art. 191 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

Uwaga:

Poprawki nr 354 i 391 należy głosować łącznie.

354)

w art. 191 w ust. 5 wyrazy "Przeważająca część" zastępuje się wyrazami "Więcej niż połowa";

Poprawka KNES poparta przez komisję

355)

w art. 192 w ust. 2 skreśla się wyrazy "do regulaminu studiów doktoranckich i samorządu studiów doktoranckich";

Poprawka KNES poparta przez komisję

356)

w art. 193:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Doktoranci mają także obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie uczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych pod nadzorem nauczyciela akademickiego. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych, w których bierze udział uczestnik studiów doktoranckich, nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.",

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Uczestnikowi studiów doktoranckich można powierzyć samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.";

Poprawka sen. K. Jurgiela

357)

w art. 195 w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-5 w brzmieniu:

"4) stypendium na wyżywienie;

5) stypendium mieszkaniowego;

6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

358)

w art. 195:

a) w ust. 3 po wyrazie "studentów" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 4",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Stypendium za wyniki w nauce:

1) na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

c) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

359)

w art. 196 w ust. 3 wyrazy "organ tworzący studia doktoranckie" zastępuje się wyrazem "rektor";

Poprawka KNES poparta przez komisję

360)

w art. 197:

a) w pkt 1 po wyrazie "macierzyńskiego" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego",

b) w pkt 2 po wyrazie "rekrutacji" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę wyłonienia najlepszych kandydatów",

c) w pkt 3 po wyrazie "doktoranckich" dodaje się wyrazy ", uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu studiów i wysokiej jakości kształcenia",

d) w pkt 4 po wyrazach "wydanie legitymacji" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że wysokość pobieranych opłat nie może przekroczyć wysokości kosztów wydania dokumentu",

e) w pkt 5 po wyrazach "rodzinie doktoranta" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że postępowanie ma prowadzić do wyłonienia doktorantów będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej",

f) w pkt 6 po wyrazie "rodziny" dodaje się wyrazy ", mając na uwadze potrzebę bezstronnej i miarodajnej oceny sytuacji materialnej doktoranta",

g) w pkt 7 po wyrazie "akademickich" dodaje się wyrazy ", biorąc pod uwagę tryb i okres odbywania studiów doktoranckich",

h) w pkt 8 po wyrazie "doktorantów" dodaje się wyrazy ", uwzględniając zasadę, że postępowanie ma prowadzić do wyłonienia doktorantów będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 361 i 365 należy głosować łącznie.

361)

w art. 198 w ust. 1 wyrazy "Wszyscy studenci" zastępuje się wyrazem "Studenci";

Poprawka KNES poparta przez komisję

362)

w art. 200 w ust. 1 oraz w art. 206 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", oprócz uprawnień wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

363)

w art. 203 w ust. 1 wyrazy "sprawach studenckich" zastępuje się wyrazami "sprawach studentów i doktorantów" oraz kropkę na końcu zastępuje się wyrazami "oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

364)

w art. 203 w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)";

Poprawka KNES poparta przez komisję

365)

w art. 204 w ust. 1 wyrazy "Wszyscy uczestnicy" zastępuje się wyrazem "Uczestnicy";

Poprawka KNES poparta przez komisję

366)

w art. 204 w ust. 2 wyrazy "art. 198 ust. 2-7 i art. 202" zastępuje się wyrazami "art. 198 ust. 2-8, art. 202 i art. 203";

Poprawka KNES poparta przez komisję

367)

w art. 206 w ust. 2 wyrazy "art. 201 i art. 202" zastępuje się wyrazami "art. 201-203";

Poprawka KNES poparta przez komisję

368)

w art. 208 skreśla się pkt 6;

Poprawka KNES poparta przez komisję

369)

w art. 210 w ust. 1 wyrazy "wnieść ją do komisji dyscyplinarnej" zastępuje się wyrazami "przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu";

Poprawka KNES poparta przez komisję

370)

art. 213 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie;

3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie odpowiadał warunkom określonym w art. 209 ust. 5, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

371)

art. 217 otrzymuje brzmienie:

"Art. 217. Od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu administracyjnego.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

372)

w art. 227 wyrazy "art. 12 w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "art. 12 w ust. 2 pkt 1";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 373 i 379 należy głosować łącznie.

373)

art. 231 otrzymuje brzmienie:

"Art. 231. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa (Dz.U. Nr 61, poz. 259) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.".";

Poprawka KNES oraz senatorów: K. Jurgiela, A. Kurskiej, J. Sagatowskiej, K. Jaworskiego poparta przez komisję

374)

w art. 232:

a) w pkt 1, w pkt 3 skreśla się wyraz "- Prawo",

b) w pkt 2:

- w pkt 39 skreśla się wyraz "- Prawo",

- w pkt 40 skreśla się wyraz "Prawo";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 375 wyklucza głosowanie poprawki nr 376.

375)

art. 234 otrzymuje brzmienie:

"Art. 234. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 6 w ust. 2, w art. 8 w ust. 1 w pkt 3a, w art. 44a w ust. 2a, w art. 44c w ust. 1 i 3, w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. e, w art. 53a w ust. 2, w art. 55 ust. 3, w art. 56 ust. 2, w art. 60 w ust. 6, w art. 66 w ust. 1 oraz w art. 67 w ust. 3a użyty dwukrotnie w różnej liczbie i przypadku wyrazy "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "publiczna",

b) w art. 36a w ust. 1 użyty czterokrotnie w różnej liczbie i przypadku wyrazy "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "publiczna";

c) w art. 43e w ust. 1 i 2 skreśla się dwukrotnie użyty w różnym przypadku wyraz "państwowa";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego

376)

art. 234 otrzymuje brzmienie:

"Art. 234. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w art. 6 w ust. 3, w art. 8 w ust. 1 w pkt 3a, w art. 43e w ust. 1 i 2, w art. 44a w ust. 2a, w art. 44c w ust. 1 i 3, w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. e, w art. 53a w ust. 2, w art. 55 ust. 3, w art. 56 ust. 2, w art. 60 w ust. 6, w art. 66 w ust. 1 oraz w art. 67 w ust. 3a użyty dwukrotnie w różnej liczbie i przypadku wyraz "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "publiczna",

b) w art. 36a w ust. 1 użyty czterokrotnie w różnej liczbie i przypadku wyraz "państwowa" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "publiczna".";

Poprawka KNES poparta przez komisję

377)

w art. 235 w pkt 1, w art. 15a po wyrazie "Uczelni" dodaje się wyrazy "w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

378)

skreśla się art. 236;

Poprawka KNES poparta przez komisję

379)

art. 238 otrzymuje brzmienie:

"Art. 238. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (Dz.U. Nr 103, poz. 650) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych, z wyjątkiem finansowania kosztów realizacji środków trwałych w budowie służących procesowi dydaktycznemu.".";

Poprawka KNES poparta przez komisję

380)

dodaje się art. 238a w brzmieniu:

"Art. 238a. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. Nr 108, poz. 685, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) studenci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia ... 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr ... poz. ...),".";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

381)

dodaje się art. 240a w brzmieniu:

"Art. 240a. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 113, poz. 1207, Nr 154, poz. 1801, z 2002 r., Nr 241, poz. 2073, z 2003r., Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) w art. 30 uchyla się ust. 4.".";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

382)

skreśla się art. 245;

Poprawka KNES poparta przez komisję

383)

w art. 246 w pkt 1, w ust. 5 wyrazy "art. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 1-3";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 384 i 389 należy głosować łącznie.

384)

w art. 246 w pkt 3, w art. 19 skreśla się ust. 2;

Poprawka KNES poparta przez komisję

385)

w art. 246 w pkt 4 lit. a oznacza się jako lit. b oraz lit. b oznacza się jako lit. a;

Poprawka KNES poparta przez komisję

386)

w art. 246 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów, a w przewodach habilitacyjnych powołuje się czterech recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub w innej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.",";

Poprawka KNES poparta przez komisję

387)

w art. 246 w pkt 5:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:",

b) skreśla się ust. 2 i oznaczenie art. 23;

Poprawka KNES poparta przez komisję

388)

w art. 246 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w art. 33 uchyla się ust. 2;".

Poprawka mniejszości KNES

389)

w art. 246 w pkt 11, w ust. 3 skreśla się wyrazy ", art. 19 ust. 2";

Poprawka KNES poparta przez komisję

390)

w art. 246 w pkt 12, w art. 37 w ust. 1 wyrazy "określone w niniejszej ustawie" zastępuje się wyrazami "w placówkach naukowych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

391)

w art. 246 w pkt 12, w art. 37 w ust. 6 wyrazy "Przeważająca część" zastępuje się wyrazami "Więcej niż połowa";

Poprawka KNES poparta przez komisję

392)

w art. 247:

a) w ust. 1 wyrazy "uczelnie państwowe i niepaństwowe" zastępuje się wyrazami "państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

393)

w art. 249 skreśla się wyrazy ", o których mowa w umowie z dnia 29 września 1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego wydziałów nauk kościelnych";

Poprawka KNES poparta przez komisję

394)

art. 250 otrzymuje brzmienie:

"Art. 250. 1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. nazwy uczelni zostaną dostosowane do wymagań określonych w art. 3.

2. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Rada Ministrów przedłoży projekt ustawy dostosowującej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymagań określonych w art. 3.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych utworzonych w drodze rozporządzenia albo uczelni publicznych niebędących uczelniami akademickimi do wymagań określonych w art. 3.

4. Do dnia 31 marca 2009 r. założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłoży ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wniosek dotyczący dostosowania nazwy uczelni do wymagań określonych w art. 3.

5. Nazwę uczelni niepublicznej, której uprawniony organ lub założyciel nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zmienia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Decyzję o zmianie nazwy wydaje się z urzędu.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

395)

w art. 251 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Z dniem wejścia w życie ustawy grunty oddane przez samorząd uczelni publicznej w użytkowanie wieczyste stają się jej własnością za zgodą rady gminy.";

Poprawka senatorów: W. Łęckiego, A. Spychalskiego,

Uwaga:

Poprawki nr 396 i 398 należy głosować łącznie.

396)

w art. 254 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszczęte i niezakończone postępowania w sprawach:

1) dotyczących:

a) pozwoleń na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną,

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów niezaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną

  • są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie;

2) dotyczących:

a) pozwoleń na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną,

b) uprawnień do prowadzenia kierunku studiów zaopiniowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną

  • są rozpatrywane na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych;

3) co do których postępowanie zostało zakończone wydaniem nieprawomocnej decyzji rozpatrywane są według przepisów dotychczasowych.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

397)

skreśla się art. 256;

Poprawka KNES poparta przez komisję

398)

w art. 257 skreśla się ust. 1;

Poprawka KNES poparta przez komisję

399)

w art. 258 wyraz "kancelarzami" zastępuje się wyrazem "kanclerzami";

Poprawka KNES poparta przez komisję

400)

w art. 259 w ust. 5 wyrazy "art. 189 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 188 ust. 5";

Poprawka KNES poparta przez komisję

401)

w art. 259 w ust. 7 po wyrazach "na stanowiskach:" dodaje się wyrazy "starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej,";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 402 wyklucza głosowanie poprawki nr 403.

402)

w art. 259 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesorów na podstawie obowiązujących dotychczas w szkołach wyższych statutów, pozostają zatrudnieni w tych uczelniach na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 111 ust. 2.";

Poprawka senatorów: A. Jaeschke, J. Markowskiego, K. Jurgiela

403)

w art. 259 w ust. 10 wyrazy "art. 112 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 111 ust. 2";

Poprawka KNES poparta przez komisję

404)

w art. 260 w ust. 1 wyrazy "art. 128 ust. 6" zastępuje się wyrazami "art. 126 ust. 6";

Poprawka KNES poparta przez komisję

405)

w art. 263 w ust. 3 wyrazy "art. 77 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 77";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 406 wyklucza głosowanie poprawki nr 407.

406)

w art. 265:

a) dodaje się ust. 3a - 3d w brzmieniu:

"3a. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 271, przekształconej zgodnie z art. 247 w uczelnię publiczną, pełnią swoją funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

3b. Organy, o których mowa w ust. 3a, mogą być wybrane na kolejną kadencję z zachowaniem art. 75 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d.

3c. Kadencja kolegialnych organów uczelni publicznej rozpoczynająca się w dniu 1 września 2006 r. trwa do dnia 31 sierpnia 2008 r.

3d. Osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego uczelni publicznej, której kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2006 r. może być ponownie wybrana na dwuletnią kadencję.",

b) skreśla się ust. 4 i 5;

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

407)

w art. 265:

a) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 271, przekształconej zgodnie z art. 247 w uczelnię publiczną, pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.

3b. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni państwowej, wybrane na podstawie przepisów ustaw wymienionych w art. 271, przekształconej zgodnie z art. 247 w uczelnię publiczną, mogą być wybrane na kolejną kadencję z zachowaniem art. 75 ust. 2.",

b) skreśla się ust. 4 i 5;

Poprawka KNES

408)

w art. 266 po wyrazie "stopnia" dodaje się wyraz "doktora";

Poprawka KNES poparta przez komisję

409)

w art. 266 wyrazy "obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "nadanym niniejszą ustawą";

Poprawka senatorów: J. Koniecznego, Z. Skrzypek-Mrowiec, K. Jurgiela, J. Szafrańca, H. Dzido, J. Smorawińskiego, S. Izdebskiego, L. Podkańskiego, H. Stokłosy, A. Kurskiej, K. Borkowskiego, W. Bułki, B. Mąsiora, W. Saługi, A. Bieli, A. Jaeschke, I. Kurzępy

410)

skreśla się art. 267;

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 411 i 418 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 416.

411)

w art. 267 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zatrudnieni w komórce organizacyjnej obsługującej Państwową Komisję Akredytacyjną stają się pracownikami Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej, o którym mowa w ust. 1.

4. Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 3, o skutkach prawnych w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 1 i 4-6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.";

Poprawka KNES

412)

art. 269 otrzymuje brzmienie:

"Art. 269. 1. Uprawnione organy uczelni spełniających wymagania określone w art. 54 ust. 2 lub art. 56 ust. 4 nadadzą statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2006 r.

2. Uprawnione organy uczelni publicznych niespełniających wymagań określonych w art. 54 ust. 2 lub art. 56 ust. 4 przedłożą właściwym ministrom do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

3. Założyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedłożą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego do zatwierdzenia, nie później niż do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadające przepisom niniejszej ustawy.

4. W przypadku, gdy uczelnia, nie wypełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 - 3, właściwy minister nada jej statut w drodze decyzji administracyjnej.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 413 i 420 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 415 i 416.

413)

w art. 270:

a) w ust. 1 wyrazy "zachowują moc art. 24 i art. 117a" zastępuje się wyrazami "zachowuje moc art. 24" oraz skreśla się wyrazy "i art. 66a",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowują moc art. 75 - 139 ustawy wymienionej w art. 271 pkt 2 oraz art. 49 - 70 ustawy wymienionej w art. 271 pkt 3."

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: art. 4 ust. 3a, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust 2 pkt 4, art. 4a ust. 2 pkt 5, art. 16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 143 ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 152i, art. 176 ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 27 ust. 6, art. 40 ust. 1, art. 42, art. 159, art. 164 ust. 4, art. 189 ust. 1, art. 184, art. 220, art. 224 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 i art. 102 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.",

d) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 414 i 419 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 416.

414)

w art. 270 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2006 r.";

Poprawka KNES poparta przez komisję

415)

w art. 270:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: art. 4 ust. 3a, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust 2 pkt 4, art. 4a ust. 2 pkt 5, art. 16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 82, art. 92a ust. 3, art. 121 ust. 4, art. 137, art. 143 ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 152i, art. 176 ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 27 ust. 6, art. 40 ust. 1, art. 42, art. 114, art. 119 ust. 2, art. 146 ust. 3, art. 152 ust. 5, art. 159, art. 164 ust. 4, art. 189 ust. 1, art. 184, art. 220, art. 224 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 i art. 102 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.",

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 271 pkt 3, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Poprawka KNES

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 416 wyklucza głosowanie poprawek nr 417 i 421.

416)

art. 272 otrzymuje brzmienie:

"Art. 272. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.".

Poprawka nie zawiera merytorycznych konsekwencji w art. 264, art. 265, art. 267 i art. 270.

Poprawka sen. T. Liszcz

417)

w art. 272 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z tym że:";

Poprawka nie zawiera merytorycznych konsekwencji w art. 265, art. 267, art. 270 i art. 272 pkt 1.

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

418)

w ust. 272 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) art. 267 ust. 4 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;";

Poprawka KNES

419)

w art. 272 w pkt 1 wyrazy "1 stycznia 2006 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2007 r.".

Poprawka KNES poparta przez komisję

420)

w art. 272 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) art. 104 - 155 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.;

Poprawka senatorów: J. Smorawińskiego, E. Wittbrodta poparta przez komisję

421)

w art. 272 w pkt 2 po wyrazach "ust. 3 i 4" dodaje się wyrazy "oraz art. 195".

Poprawka sen. G. Matuszaka poparta przez komisję