Druk nr 981

20 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. 1)w art. 18 w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703), a także wznoszenia pomników,".

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy lub placowi wewnętrznemu wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których są one zlokalizowane.".

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759.