Druk nr 981 A

5 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1, w pkt 13 wyraz "wewnętrznymi" zastępuje się wyrazami "nazw dróg wewnętrznych";

2)

w art. 2, w ust. 1a wyrazy "Radę Gminy" zastępuje się wyrazami "radę gminy";

3)

w art. 2, w ust. 1a wyrazy "ulicy lub placowi wewnętrznemu" zastępuje się wyrazami "drodze wewnętrznej".