Druk nr 983 B

7 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Spraw Unii Europejskiej

(-) Zygmunt Cybulski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 po wyrazach "o których mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy ", w terminie 21 dni od dnia przekazania tych stanowisk";

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "na piśmie";

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Organy właściwe do wydania opinii mogą rozpatrywać informację o stanowisku Rady Ministrów na wspólnym posiedzeniu.";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 3 wyrazy "członek Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "przedstawiciel Rady Ministrów";

5)

w art. 1 w pkt 5 skreśla się lit. b.