Druk nr 983 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5.

Zastępca Przewodniczącej Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Spraw Unii Europejskiej

(-) Andrzej Jaeschke

(-) Edmund Wittbrodt


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

1)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 po wyrazach "o których mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy ", w terminie 21 dni od dnia przekazania tych stanowisk";

Poprawka KSUE, KUP poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 skreśla się wyrazy "na piśmie";

Poprawka KSUE poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Organy właściwe do wydania opinii mogą rozpatrywać informację o stanowisku Rady Ministrów na wspólnym posiedzeniu.";

Poprawka KSUE poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 5 należy głosować łącznie.

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 3 wyrazy "członek Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "przedstawiciel Rady Ministrów";

Poprawka KSUE poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 w pkt 5 skreśla się lit. b.

Poprawka KSUE poparta przez połączone komisje