Druk nr 984 A

28 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Zbyszko Piwoński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "w trybie i na zasadach określonych w ustawie,";

2)

w art. 5 w ust. 2 wyrazy "w celu współpracy z partnerem prywatnym przy wykonywaniu" zastępuje się wyrazami "w celu wykonania";

3)

w art. 27 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Przepisu art. 67 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.";

4)

skreśla się art. 38;

5)

w art. 43:

a) w pkt 1, w ust. 5 skreśla się wyraz "zadań",

b) w pkt 2, w ust. 3 wyrazy "Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego" zastępuje się wyrazami "Umowa, o której mowa w ust. 1,";

6)

dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. W ustawie z dnia ... 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odrębnych przepisów przez podmioty sektora finansów publicznych.";

2) w art. 99 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ustawa budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych z budżetu państwa, zawierający:

1) przedmiot i cel umowy;

2) strony umowy;

3) okres wykonywania umowy;

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu;

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.";

3) po art. 166 dodaje się art. 166a w brzmieniu:

"Art. 166a. Uchwała budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierający:

1) przedmiot i cel umowy;

2) strony umowy;

3) okres wykonywania umowy;

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu;

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.".";

7)

w art. 45 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 44a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.".