Druk nr 984 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o partnerstwie publiczno-prywatnym,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 25.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Zbyszko Piwoński dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt 13 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-)Zbyszko Piwoński

(-) Jerzy Markowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

1)

w art. 2 w ust. 2 wyraz "poniesie" zastępuje się wyrazem "ponosi" oraz wyraz "zapewni" zastępuje się wyrazem "zapewnia";

Poprawka
KGFP

poparta przez połączone komisje

2)

w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "w trybie i na zasadach określonych w ustawie,";

Poprawka
KSTAP,
KGFP
poparta przez połączone komisje

3)

w art. 5 w ust. 2 wyrazy "w celu współpracy z partnerem prywatnym przy wykonywaniu" zastępuje się wyrazami "w celu wykonania";

Poprawka
KSTAP,
KGFP
poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 5 należy głosować łącznie.

4)

w art. 14 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

5)

w art. 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2.  W przypadku gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi w całości zapłata sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

6)

w art. 16 wyrazy "3 lata" zastępuje się wyrazami "4 lata";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego

Uwaga:

Poprawki nr 7, 14, 16 i 18 należy głosować łącznie.

7)

w art. 25 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że przekazanie składnika majątkowego po zakończeniu wykonywania umowy nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

8)

w art. 27 w ust. 2 po wyrazach "Prawo zamówień publicznych," dodaje się wyrazy "na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 tej ustawy -";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

9)

w art. 27 w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Przepisu art. 67 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez połączone komisje

10)

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli realizowane przez dotychczasowego partnera prywatnego przedsięwzięcie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie, na podstawie odrębnych przepisów, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej, wstąpienie o którym mowa w ust. 1, staje się skuteczne z dniem uzyskania przez podmiot wstępujący wymaganego zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej dla określonego rodzaju działalności gospodarczej.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

11)

w art. 28 w pkt 2 wyraz "rozpowszechnianie" zastępuje się wyrazami "upowszechnianie przykładowych";

Poprawka
KGFP
poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 12 i 15 należy głosować łącznie.

12)

w art. 31 skreśla się pkt 2;

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 13, 19 i 20 należy głosować łącznie.

13)

w art. 31:

a) w pkt 3:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w ust. 1 dodaje się pkt 122 w brzmieniu:

"122) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 19.",",

- w lit. b, w ust. 19 wyrazy "pkt 121" zastępuje się wyrazami "pkt 122",

b) w pkt 5, w pkt 56 wyrazy "121" zastępuje się wyrazami "122";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

14)

w art. 31 w pkt 4, ust. 1j otrzymuje brzmienie:

"1j. Dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

15)

w art. 34:

a) w pkt 2:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 12 w ust. 4 dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:",

- skreśla się pkt 18,

- dotychczasowe pkt 19 i 20 oznacza się jako pkt 18 i 19,

b) w pkt 4 w lit. a, w pkt 1a wyrazy "wkładu, o któ rym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 18," zastępuje się wyrazami "wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 lit. b ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

16)

w art. 34 w pkt 2, w dotychczasowym pkt 19 wyrazy "innemu podmiotowi określonemu w tej umowie" zastępuje się wyrazami "innemu podmiotowi, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

17)

w art. 34 w pkt 3, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nieruchomości lub ich części przekazanych do używania przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli jest ono przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

18)

w art. 34 w pkt 4 w lit. b, ust. 1r otrzymuje brzmienie:

"1r. Dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

19)

w art. 34 w pkt 6 w lit. a, pkt 42 otrzymuje brzmienie:

"42) wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzeżeniem ust. 7.";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

20)

w art. 37, w art. 10 wyrazy "121" zastępuje się wyrazami "122";

Poprawka
sen. Z. Piwońskiego
poparta przez połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr 21, 23 i 25 należy głosować łącznie.

21)

skreśla się art. 38;

Poprawka
KSTAP
poparta przez połączone komisje

22)

w art. 43:

a) w pkt 1, w ust. 5 skreśla się wyraz "zadań",

b) w pkt 2, w ust. 3 wyrazy "Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego" zastępuje się wyrazami "Umowa, o której mowa w ust. 1,";

Poprawka
KSTAP,
KGFP
poparta przez połączone komisje

23)

dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odrębnych przepisów przez podmioty sektora finansów publicznych.";

2) w art. 99 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Ustawa budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym finansowanych z budżetu państwa, zawierający:

1) przedmiot i cel umowy;

2) strony umowy;

3) okres wykonywania umowy;

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu;

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.";

3) po art. 166 dodaje się art. 166a w brzmieniu:

"Art. 166a. Uchwała budżetowa zawiera, w formie załącznika, wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawierający:

1) przedmiot i cel umowy;

2) strony umowy;

3) okres wykonywania umowy;

4) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę wydatków budżetu;

5) łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych latach.".";

Poprawka
KSTAP
poparta przez połączone komisje

24)

dodaje się art. 44b w brzmieniu:

"Art. 44b. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi roczne sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do 30 czerwca po okresie sprawozdawczym.";

Poprawka sen.
A. Wielowieyskiego

25)

w art. 45 po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 44a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.".

Poprawka
KSTAP
poparta przez połączone komisje