Druk nr 985 B

29 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uchyla się pkt 15,";

2)

w art. 1w pkt 2 skreśla się lit. c;

3)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret drugim, w lit. d wyrazy "z tytułu" zastępuje się wyrazami "należności z tytułu zwrotu";

4)

w art. 1 w pkt 10, w art. 18 w ust. 6:

a) w pkt 2 w lit. c skreśla się średnik oraz po lit. c dodaje się wyrazy "- zawierające elementy, o których mowa w art. 19 ust. 4;",

b) skreśla się pkt 3;

5)

w art. 1 w pkt 11:

a) w lit. a, w ust. 1a po wyrazie "rejestr" dodaje się wyrazy "instytucji szkoleniowych",

b) w lit. c, w ust. 8 po wyrazie "rejestru" dodaje się wyrazy "instytucji szkoleniowych";

6)

w art. 1 w pkt 26, w art. 46:

a) w ust. 5 wyrazy "Wysokość przeciętnego wynagrodzenia oraz liczba zatrudnianych pracowników, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane" zastępuje się wyrazami "Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowana",

b) w ust. 6 skreśla się pkt 3;

7)

w art. 1 w pkt 35, w art. 61c skreśla się ust. 7;

8)

w art. 1 w pkt 43 po lit. a dodaje się lit a1 w brzmieniu:

"a1 ) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.",";

9)

w art. 1 w pkt 44 w lit. b, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "refundację oraz jednorazowo przyznane środki, o których mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3";

10)

w art. 1 w pkt 44 w lit. b, w ust. 7 w pkt 1 skreśla się wyrazy "określone w art. 46 ust. 1,";

11)

w art. 1 w pkt 57 w lit. b przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Samodzielnym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, która:",";

12)

w art. 1 w pkt 74 w lit. b, w ust. 5 wyrazy "ust. 5" zastępuje się wyrazami "ust. 6";

13)

w art. 1 w pkt 76, w art. 150a w ust. 3 wyrazy "w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "do dnia 28 lutego 2006 r.".