Druk nr 985 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

oraz

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 i 30.

Ponadto komisje informują, że:

- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Jerzy Markowski

(-) Krystyna Sienkiewicz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- uchyla się pkt 15,";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a po tiret dziesiątym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji;",";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1w pkt 2 skreśla się lit. c;

Poprawka
K
GFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 12 należy głosować łącznie.

 

4)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret drugim, w lit. d wyrazy "z tytułu" zastępuje się wyrazami "należności z tytułu zwrotu";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta pr
zez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 5 i 15 należy głosować łącznie.

 

5)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 2a wyrazy "kosztów zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne";

Poprawka sen.
E. Str
eker-Dembińskiej
poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 w pkt 10, w art. 18 w ust. 6:

a) w pkt 2 w lit. c skreśla się średnik oraz po lit. c dodaje się tiret w brzmieniu:

"- zawierające elementy, o których mowa w art. 19 ust. 4;",

b) skreśla się pkt 3;

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 w pkt 11:

a) w lit. a, w ust. 1a po wyrazie "Rejestr" dodaje się wyrazy "instytucji szkoleniowych",

b) w lit. c, w ust. 8 po wyrazie "rejestru" dodaje się wyrazy "instytucji szkoleniowych";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

8)

w art. 1 w pkt 26, w art. 46:

a) w ust. 5 wyrazy "Wysokość przeciętnego wynagrodzenia oraz liczba zatrudnianych pracowników, o których mowa w ust. 1, są przyjmowane" zastępuje się wyrazami "Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowana",

b) w ust. 6 skreśla się pkt 3;

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

9)

w art. 1 w pkt 35, w art. 61c skreśla się ust. 7;

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połą
czone komisje

10)

w art. 1 w pkt 43 po lit. a dodaje się lit a1 w brzmieniu:

"a1 ) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.",";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 43 w lit. b, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie:

1) w każdym miesiącu - w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku,

2) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów - w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

12)

w art. 1 w pkt 44 w lit. b, w ust. 7 w zdaniu wstępnym wyrazy "refundację oraz jednorazowo przyznane środki, o których mowa w art. 46 ust. 1" zastępuje się wyrazami "zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta
przez połączone komisje

13)

w art. 1 w pkt 44 w lit. b, w ust. 7 w pkt 1 skreśla się wyrazy "określone w art. 46 ust. 1,";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 w pkt 57 w lit. b przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

"- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Samodzielnym specjalistą do spraw rozwoju zawodowego może zostać osoba spełniająca łącznie warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, która:",";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisj
e

15)

w art. 1 w pkt 67 w lit. c, w pkt 4a wyraz "zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne";

Poprawka sen.
E. Streker-Dembińskiej
poparta przez połączone komisje

16)

Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 69, w art. 109a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Koszty szkoleń, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 9 i pkt 38, nie mogą przekroczyć rocznie dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę.";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

17)

w art. 1 w pkt 71 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie.",";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

18)

w art. 1 w pkt 71 w lit. b, w ust. 3a:

a) wyrazy "firmy pracodawcy" zastępuje się wyrazami "kontrolowanej jednostki",

b) wyrazy "u pracodawcy" zastępuje się wyrazami "w kontrolowanej jednostce",

c) wyrazy "okazania pracodawcy" zastępuje się wyrazami "okazania kontrolowanej jednostce";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

19)

w art. 1 w pkt 74 w lit. b, w ust. 5 wyrazy "ust. 5" zastępuje się wyrazami "ust. 6";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

20)

w art. 1 w pkt 76, w art. 150a:

a) w ust. 1 po wyrazach "spełniła warunki do jego nabycia" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 1a",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prawo do zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie, która do dnia 12 stycznia 2002 r. nie spełniła warunku posiadania okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, jeżeli w dniu 31 grudnia 2001 r. pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w wyniku zaliczenia okresu pobierania tego zasiłku do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uzyskałaby prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.",

c) w ust. 2 po wyrazach "1 stycznia 2002 r. "dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2a",

d) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Osobie, o której mowa w ust. 1a, prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie, o ile w dniu jego złożenia spełnia warunki do nabycia tego prawa określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2001 r.",

e) w ust. 3 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a";

Poprawka
senatorów:
K. Sienkiewicz,
Z. Gołąbka
poparta przez połączone komisje

21)

w art. 1 w pkt 76, w art. 150a w ust. 3 wyrazy ", w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się wyrazami "do dnia 28 lutego 2006 r.";

Poprawka
KGFP,
KPSZ
poparta przez połączone komisje

22)

w art. 9 w pkt 1 po wyrazach "w art. 8" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:

"b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

23)

w art. 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w art. 23:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpowiednio art. 25, 26, 28-33 i art. 35.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które wspiera finansowo.",

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, standardy dla poszczególnych rodzajów usług, kwalifikacje osób wykonujących te usługi oraz termin dostosowania do wymaganych standardów, uwzględniając zakres usług, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających z usług;";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

24)

w art. 9 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

25)

w art. 9 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

26)

Poprawka wycofana.

w art. 9 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

27)

Poprawka wycofana.

w art. 9 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w art. 121 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy.";";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz

 

Uwaga:

Poprawki nr 28 i 30 należy głosować łącznie.

 

28)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Art. 11. W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

1) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;";

2) w art. 4 uchyla się ust. 4;

3) w art. 8 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:";

4) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Organ właściwy wierzyciela oraz organ właściwy dłużnika mogą upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.";

5) w art. 10:

    1. po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją.

1b. Osobie, o której mowa w ust. 1a, zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.",

b) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;";

6) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

"Art. 10a. Organ właściwy wierzyciela może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do zaliczki, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do zaliczki albo osoba nienależnie pobrała zaliczkę.";

7) w art. 11 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

8) w art. 14 uchyla się ust. 2;

9) w art. 27:

a) w pkt 2 w lit. j:

- w pkt 23 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,",

- w pkt 24 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,",

b) w pkt 8:

- w lit. a, w ust. 1 uchyla się pkt 3,

- uchyla się lit. b,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.";";

    1. po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. Komornik w 2005 r. może przyjąć wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz wydać zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego według wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń, przed dniem 1 września 2005 r.".";

Poprawka
sen. M. Lubińskiego
poparta przez połączone komisje

29)

dodaje się art. 18a w brzmieniu;

"Art. 18a. Do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność wytwórczą w rolnictwie, przebyte po dniu 1 czerwca 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1697 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407), co najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie.";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
poparta przez połączone komisje

30)

w art. 21 w pkt 3 na końcu dodaje się średnik oraz dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) art. 11 pkt 1-3 i 5-9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.;

5) art. 11 pkt 4 i 10, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.".

Poprawka
sen. M. Lubińskiego
poparta przez połącz
one komisje