Druk nr 987

20 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 89:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wskaźnik waloryzacji jest równy co najmniej wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ostatnią waloryzację, do roku poprzedzającego termin waloryzacji, z uwzględnieniem realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Radę Ministrów propozycji wskaźnika waloryzacji, uzgodni, w drodze uchwały, wysokość wskaźnika waloryzacji, zwiększenie wskaźnika ponad wskaźnik cen, o których mowa w ust. 1 i 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Rada Ministrów przekazuje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycję wskaźnika waloryzacji nie później niż do dnia 31 października roku poprzedzającego waloryzację.";

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w trybie określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów w terminie 7 dni od zakończenia negocjacji w Komisji określi, w drodze rozporządzenia, zwiększenie wskaźnika waloryzacji, ponad wskaźniki cen, o których mowa w ust. 1 i 2.";

2) w art. 94 uchyla się ust. 2.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Włodzimierz Cimoszewicz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.