Druk nr 987 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Uwaga:

Poprawki nr 1, 2, 3, 4 i 6 należy głosować łącznie.

1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela";

Poprawka
senatorów:
K. Sienkiewicz,
J. Markowskiego
poparta przez komisję

2)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;";";

Poprawka
senatorów:
K. Sienkiewicz,
J. Markowskiego
poparta przez komisję

3)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;";";

Poprawka
senatorów:
K. Sienkiewicz,
J. Markowskiego
popart
a przez komisję

4)

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;";";

Poprawka
senatorów:
K. Sienk
iewicz,
J. Markowskiego
poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 1:

a) w lit. b, ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Zwiększenie wskaźnika waloryzacji ponad wskaźnik cen, o którym mowa w art. 88 ust. 1, jest przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Radę Ministrów propozycji zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, uzgodni zwiększenie wskaźnika ponad wskaźnik cen, zwiększenie wskaźnika podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

b) w lit. c, w ust. 4a wyraz "wskaźnika" zastępuje się wyrazami "zwiększenia wskaźnika";

Poprawka
KZPS
poparta przez komisję

6)

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) w art. 88 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do emerytury, o której mowa w ust. 1, bez względu na wiek, w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego.".".

Poprawka
senatorów:
K. Sienkiewicz,
J. Markowskiego
poparta przez komisję