Druk nr 988

20 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach
2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145, poz. 1533) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia tworzenia przez gminy w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych";

3) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Finansowego wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, którego zakończenie przewiduje się do dnia 31 grudnia 2006 r.";

4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Źródłem finansowego wsparcia jest Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 146, poz. 1546).".

 

Art. 2.

Do przedsięwzięć, na które udzielono finansowego wsparcia na podstawie umów, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Włodzimierz Cimoszewicz