Druk nr 991 A

6 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Lewicki


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 3 po wyrazach "pieców przemysłowych" dodaje się wyrazy ", elektrowni wiatrowych";

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 w pkt 2 w lit. a oraz w pkt 3 lit. a i b wyrazy "studiów zawodowych" zastępuje się wyrazami "wyższych studiów zawodowych";

3)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret czwartym wyraz "odrębie" zastępuje się wyrazem "obrębie";

4)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 oraz art. 28 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3 zachowują moc do czasu wejścia w ¿ ycie nowych przepisó w wydanych odpowiednio na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy, o której mowa w art. 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".