Druk nr 991 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 i 22.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Lewicki


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 3 po wyrazach "pieców przemysłowych" dodaje się wyrazy ", elektrowni wiatrowych";

Poprawka
KSPI
poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy "studiów zawodowych" zastępuje się wyrazami "wyższych studiów zawodowych";

Poprawka
KSPI
poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 3, 4, 6 i 7 należy głosować łącznie.

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

 

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit a, w ust. 3 w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy "lub ukończenia studió w zawodowych, w rozumieniu przepisó w o wyz szych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 w pkt 3 w lit. b, skreśla się wyrazy ", w odniesieniu do absolwentó w studió w magisterskich, lub odbycia trzyletniej praktyki na budowie, w odniesieniu do absolwentó w studió w zawodowych";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia,

b) odbycia 5-letniej praktyki budowlanej.";

Poprawka senatorów:
A. Koszady,
J. Bargieła,
G. Lipowskiego

6)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 w pkt 4 w lit. a przed wyrazami "ukończenia studiów magisterskich" dodaje się wyrazy "ukończenia wyższych studió w zawodowych, w rozumieniu przepisó w o wyz szych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez komisję

7)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez komisję

8)

w art. 1 w pkt 4, w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
G. Lipowskiego
poparta przez komisję

9)

w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 25 w pkt 2 wyrazy "i niedopuszczonych" zastępuje się wyrazami "oraz nie dopuszczonych";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie poprawek nr 10a, 11 i 12.

 

10)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;";

Poprawka
senatorów:.
W. Łęckiego,
K. Szydłowskiego
poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 10a wyklucza głosowanie poprawek nr 11 i 12.

 

10a)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 20 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch;";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12.

 

11)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się wyraz ", ganków";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
G. Lipowskiego

12)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 wyrazy "ganków i wiat" zastępuje się wyrazami "wiat i altan"

Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec

13)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a w tiret czwartym wyraz "odrębie" zastępuje się wyrazem "obrębie";

Poprawka
KSPI
poparta przez komisję

14)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b w tiret trzecim, w pkt 4 wyraz "ociepleniu" zastępuje się wyrazem "dociepleniu";

Poprawka senatorów:
J. Suchańskiego,
Z. Skrzypek-Mrowiec,
G. Lipowskiego
poparta przez komisję

15)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b w tiret czwartym, w pkt 6 po wyrazach "urządzeń reklamowych," dodaje się wyrazy "z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz";

Poprawka sen.
Z. Skrzypek-Mrowiec
poparta przez komisję

16)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b w tiret jedenastym, w pkt 16 wyraz "wolnostojących" zastępuje się wyrazami "wolno stojących";

Poprawka
senatorów:
W. Łęckiego,
G. Lipowskiego
poparta przez komisję

17)

w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 31 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "opieką" zastępuje się wyrazem "ochroną";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

18)

w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "ochrony środowiska" dodaje się wyrazy "oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

19)

w art. 1 skreśla się pkt 17;

Poprawka senatorów:
W. Łęckiego,
K. Szydłowskiego,
G. Lipowskiego

20)

w art. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w art. 71a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty - przyjmowanej dla sposobu użytkowania obiektu lub jego części przed wprowadzeniem zmiany - podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.";";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

21)

pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) w art. 88a:

  1. w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. b,
  2. w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestrów, aktualizacje danych oraz skreślenie z centralnego rejestru, stanowiące podstawę ich dokonania.";";

Poprawka sen.
G. Lipowskiego

22)

art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1 oraz art. 28 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3 zachowują moc do czasu wejścia w z ycie nowych przepisó w wydanych odpowiednio na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy, o której mowa w art. 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Poprawka
KSPI
poparta przez komisję