Druk nr 995 A

28 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1, w ust. 1 wyrazy "w przypadku olejów opałowych 233 zł od 1000 litrów" zastępuje się wyrazami "na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu";

2)

w art. 1, w ust. 1 po wyrazach "do napędu" dodaje się wyrazy "pojazdów samochodowych";

3)

skreśla się art. 2;

4)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".