Druk nr 995 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 14 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 

1)

w art. 1, w ust. 1 wyrazy "w przypadku olejów opałowych 233 zł od 1000 litrów" zastępuje się wyrazami "na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

2)

w art. 1, w ust. 1 po wyrazach "do napędu" dodaje się wyrazy "pojazdów samochodowych";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

3)

w art. 1 po wyrazach "w art. 65" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają, warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wynosi:

1) dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe - 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu;

2) dla ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe - 1800 zł od 1000 kilogramów gotowego wyrobu.";

Poprawka sen. J. Markowskiego poparta przez komisję

4)

skreśla się art. 2;

Poprawka KGFP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6 .

 

5)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

Poprawka sen. J. Markowskiego poparta przez komisję

6)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Poprawka KGFP