Druk nr 996 A

6 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Marian Lewicki


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstępnym wyrazy "w art. 67b ust. 1" zastępuje się wyrazy "art. 67b ";

2)

w art. 1 w pkt 14, w art. 135:

a) w ust. 3 w zdaniu wstępnym po wyrazie "incydenty" dodaje się wyraz "lotnicze",

b) w ust. 7 po wyrazie "wypadku" dodaje się wyraz "lotniczego",

c) w ust. 10 po wyrazie "wypadkowi" dodaje się wyraz "lotniczemu";

3)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135a w ust. 4 wyraz "represjonować" zastępuję się wyrazem "dyskryminować";

4)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "komputerowej" oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W bazie danych nie rejestruje się nazwisk ani adresów osób.",

b) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;

5)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b w ust. 2 wyrazy "państwa członkowskie" zastępuje się wyrazami "właściwe organy państw członkowskich";

6)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b w ust. 4 wyrazy "w ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1";

7)

w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz mogą być zmieniane" oraz dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane przez ministra właściwego do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 18 ust. 3 oraz w art. 139 ustawy, o której mowa w art. 1, w jego dotychczasowym brzmieniu.";

8)

w art. 3:

a) w ust. 2 po wyrazie "Komisja" dodaje się wyrazy "Badania Wypadków Lotniczych";

b) w ust. 3 po wyrazach "Prezes Urzędu" dodaje się wyrazy "Lotnictwa Cywilnego" oraz po wyrazie "Komisja" dodaje się wyrazy "Badania Wypadków Lotniczych".