Druk nr 996 Z

14 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 lipca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Prawo lotnicze,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

Przewodniczący Komisji

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Jerzy Suchański


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

 

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 17:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Z dniem powołania do Komisji z członkiem Komisji zawiera się umowę o pracę. Odwołanie członka Komisji może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie. ",

b) w ust. 5-7 wyraz "wyznacza" zastępuje się wyrazem "powołuje",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Minister właściwy do spraw transportu może, na wniosek Komisji uchwalony bezwzględną większością głosów, odwołać przewodniczącego lub innego członka Komisji, z zastrzeżeniem ust. 11.",

d) w ust. 9 wyrazy "Cofniecie wyznaczenia" zastępuje się wyrazami "Odwołanie",

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje członka Komisji:

1) który przestał spełniać wymagania określone w ust. 10,

2) z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

3) w przypadku rezygnacji z członkostwa w Komisji. ",

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Odwołanie, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstępnym wyrazy "w art. 67b ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 67b ";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 9, art. 67d otrzymuje brzmienie:

"Art. 67d. 1. Koszty koordynacji w porcie lotniczym pokrywane są z opłat za koordynację wnoszonych do budżetu koordynatora.

2. Opłaty za koordynację, z zastrzeżeniem ust. 3, wnoszone są przez:

1) przewoźników lotniczych posiadających koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu, którzy w dwóch ostatnich sezonach rozkładowych wykonali co najmniej 52 loty handlowe do i z portu lotniczego - proporcjonalnie do liczby wykonanych przez nich lotów w wyżej wymienionym okresie, w łącznej wysokości 50% budżetu koordynatora;

2) zarządzającego lotniskiem - w wysokości 50% budżetu koordynatora.

3. W przypadku wyznaczenia koordynatora dla więcej niż jednego portu lotniczego opłaty, o których mowa w ust.1, wnoszone są przez :

1) przewoźników lotniczych posiadających koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu, którzy w dwóch ostatnich sezonach rozkładowych wykonywali loty handlowe do i z co najmniej jednego z portów lotniczych - proporcjonalnie do liczby lotów wykonanych przez nich w wyżej wymienionym okresie, przy czym do puli przypadającej na danego przewoźnika wlicza się tylko loty handlowe do i z danego portu lotniczego, o ile ich liczba wynosiła co najmniej 52 - w łącznej wysokości 50 % budżetu koordynatora;

2) zarządzających lotniskami - proporcjonalnie do liczby lotów handlowych wykonanych w danym porcie lotniczym, w dwóch ostatnich sezonach rozkładowych - w łącznej wysokości 50% budżetu koordynatora.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, mogą być wnoszone przez przewoźników innych, aniżeli określeni w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, na ich wniosek zaakceptowany przez Prezesa Urzędu. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Loty, o których mowa w ust. 2 i 3, obejmują start i lądowanie statku powietrznego w porcie lotniczym.

6. Koordynator przedstawia Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia, projekt budżetu koordynatora, opracowany po zasięgnięciu opinii podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 3. Zatwierdzenie oraz odmowa zatwierdzenia budżetu koordynatora następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Projekt budżetu, o którym mowa w ust. 6, przedstawia się do zatwierdzenia nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem roku obrotowego, a w przypadku nowo powołanego koordynatora - nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego powołania.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 14, w art. 135:

a) w ust. 3 w zdaniu wstępnym po wyrazie "incydenty" dodaje się wyraz "lotnicze",

b) w ust. 7 po wyrazie "wypadku" dodaje się wyraz "lotniczego",

c) w ust. 10 po wyrazie "wypadkowi" dodaje się wyraz "lotniczemu";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135a w ust. 4 wyraz "represjonować" zastępuję się wyrazem "dyskryminować";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

6)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "komputerowej" oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W bazie danych nie rejestruje się nazwisk ani adresów osób.",

b) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka KSPI poparta przez komisję

7)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b w ust. 2 wyrazy "państwa członkowskie" zastępuje się wyrazami "właściwe organy państw członkowskich";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

8)

w art. 1 w pkt 15, w art. 135b w ust. 4 wyrazy "w ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 9 i 15 należy głosować łącznie.

 

9)

w art. 1 w pkt 20, w art. 191 po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

"6a. Procedurę konkursową, o której mowa w ust. 6, przeprowadza się z poszanowaniem nabytych wcześniej przez przewoźników lotniczych praw do wykonywania przewozów na tej trasie.

6b. Upoważnienie lub wyznaczenie, które zostało udzielone w wyniku konkursu, o którym mowa w ust. 6, może być cofnięte w razie stwierdzenia, że przewoźnik lotniczy:

1) nie rozpoczął wykonywania przewozów lotniczych do końca sezonu rozkładowego następującego po sezonie, w którym upoważnienie zostało mu przyznane,

2) przerwał wykonywanie przewozów lotniczych, do których został upoważniony i nie wznowił ich w czasie dwóch następujących po sobie sezonach rozkładowych

- chyba że udowodni, iż niewykonywanie przewozów lotniczych było następstwem okoliczności, na które nie miał wpływu.

6c. Upoważnienie lub wyznaczenie, które zostało udzielone w wyniku konkursu, o którym mowa ust. 6, może być cofnięte na pisemny wniosek przewoźnika lotniczego złożony do Prezesa Urzędu, informujący o rezygnacji z korzystania z przyznanych przewoźnikowi praw przewozowych.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

10)

w art. 1 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

"23a) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art. 209. 1. Przewoźnicy lotniczy i użytkownicy statków powietrznych ubezpieczają odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych zgodnie z rozporządzeniem nr 785/2004/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku niehandlowej eksploatacji statków powietrznych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 2 700 kg, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem, wynosi równowartość 100 000 SDR.

3. Przedsiębiorcy wykonujący obsługę naziemną oraz zarządzający lotniskami użytku publicznego ubezpieczają odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez nich działalnością lotniczą.";";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

11)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Do czasu wprowadzenia koordynacji lub organizacji rozkładów lotów i powołania koordynatora lub organizatora rozkładów lotów zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 1, w portach lotniczych, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wykonywane były czynności z zakresu koordynacji lub organizacji rozkładów lotów, zadania określone w niniejszej ustawie dla koordynatora lub organizatora rozkładów lotów wykonuje osoba wyznaczona przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2006 r.

2. Do osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy określające zadania koordynatora lub organizatora rozkładów lotów, z wyłączeniem art. 67b ust. 2, art. 67c ust. 2 - 4 i art. 67e ust. 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

12)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Przepisy art. 67d ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się od dnia powołania koordynatora lub organizatora rozkładów lotów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Kosztami koordynacji lub organizacji rozkładów lotów objęte są loty wykonywane przez przewoźników lotniczych od dnia wejścia niniejszej ustawy w życie.

3. W przypadku gdy okres od wejścia w życie niniejszej ustawy do powołania koordynatora lub organizatora rozkładów lotów jest krótszy niż dwa sezony rozkładowe, opłaty za koordynację lub organizację rozkładów lotów naliczane są proporcjonalnie do liczby lotów w tym okresie.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

13)

w art. 3 w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz mogą być zmieniane" oraz dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, mogą być zmieniane przez ministra właściwego do spraw transportu, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 18 ust. 3 oraz w art. 139 ustawy, o której mowa w art. 1, w ich dotychczasowym brzmieniu.";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

14)

w art. 3:

a) w ust. 2 i 3 wyraz "Komisja" zastępuje się wyrazami "Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych";

b) w ust. 3 po wyrazach "Prezes Urzędu" dodaje się wyrazy "Lotnictwa Cywilnego";

Poprawka KSPI poparta przez komisję

15)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W odniesieniu do przewoźników lotniczych będących przedsiębiorcami zagranicznymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólnot Europejskich, przepisy art. 191 ust. 6 - 6c stosuje się od dnia 26 marca 2006 r.".

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję