Druk nr 997

20 czerwca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 17 czerwca 2005 r.

o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Art. 1.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788) w części III załącznika do ustawy po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a. Opłata skarbowa od wydania Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z .... r. Nr ..., poz. ...)

60 zł"

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2005 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz