Druk nr 997 A

12 lipca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 czerwca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Marszałek Senatu dnia 21 czerwca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Spraw Zagranicznych

(-) Zbigniew Kulak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1, w pkt 6a wyrazy "60 zł" zastępuje się wyrazami "30 zł".