Ostatnia zmiana pliku: 18 lipca 2005 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 950 do 999

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

999

2005-06-23

Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 r.

1,3 MB

85

998

2005-06-17

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o wniosku oskarżyciela prywatnego w sprawie wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Józefa Sztorca

32 kB

85

997

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

20 kB

85

997A

2005-07-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

34 kB

85

996

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

91 kB

85

996A

2005-07-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

34 kB

85

996Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

58 kB

85

995

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

19 kB

85

995A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

31 kB

85

995Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

31 kB

85

994

2005-06-20

Ustawa o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r.

30 kB

85

994A

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r.

29 kB

85

994B

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o ratyfikacji Konwencji powołującej Europejski Instytut Uniwersytecki, sporządzonej we Florencji dnia 19 kwietnia 1972 r.

29 kB

85

993

2005-06-20

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

31 kB

85

993A

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia
13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

30 kB

85

993B

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli

31 kB

85

992

2005-06-20

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

30 kB

85

992A

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

29 kB

85

992B

2005-07-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

31 kB

85

991

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

55 kB

85

991A

2005-07-06

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

32 kB

85

991Z

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

76 kB

85

990

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o produktach biobójczych

93 kB

85

990A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o produktach biobójczych

50 kB

85

990Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o produktach biobójczych

72 kB

85

989

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

98 kB

85

989A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

39 kB

85

988

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

22 kB

85

988A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

29 kB

85

988B

2005-07-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

30 kB

85

988Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych

39 kB

85

987

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

58 kB

85

987A

2005-06-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

32 kB

85

987Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

59 kB

85

986

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

58 kB

85

986A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

31 kB

85

985

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

0,25 MB

85

985A

2005-06-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34 kB

85

985B

2005-06-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

34 kB

85

985Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,1 MB

85

984

2005-06-20

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

0,13 MB

85

984A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

35 kB

85

984B

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

31 kB

85

984Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym

67 kB

85

983

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

56 kB

85

983A

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

31 kB

85

983B

2005-07-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej o ustawie o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

31 kB

85

983Z

2005-07-14

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

41 kB

85

982

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

48 kB

85

982A

2005-06-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

31 kB

85

981

2005-06-20

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych.

53 KB

85

981A

2005-07-05

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych

31 KB

85

980

2005-06-08

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

0,46 MB

84

980A

2005-06-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

0,16 MB

84

980Z

2005-07-01

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym

0,4 MB

84

979

2005-06-07

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

33 kB

83

979A

2005-06-15

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych"

31 kB

83

978

2005-06-08

Ustawa o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

29 kB

83

978A

2005-06-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

33 kB

83

978Z

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

52 kB

83

977

2005-06-07

Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

83 kB

84

977A

2005-06-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

51 kB

84

977Z

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

51 kB

84

976

2005-06-07

Ustawa o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski.

40 kB

84

976A

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

35 kB

84

976B

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o wyłączeniu bezprawności posiadania bez wymaganego pozwolenia lub rejestracji broni lub amunicji przez osoby walczące o suwerenność i niepodległość Polski

51 kB

84

975

2005-06-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny

23 kB

83

975A

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny

31 kB

83

974

2005-06-07

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

61 kB

84

974 A popra-
wiony

2005-06-28

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

46 kB

84

974Z

2005-06-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

47 kB

84

973

2005-06-07

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

36 kB

84

973A

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego

31 kB

84

972

2005-06-07

Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

66 kB

83

972A

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

31 kB

83

972Z

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wnioskow) o ustawie o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

52 kB

83

971

2005-06-07

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

65 kB

84

971A

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

40 kB

84

970

2005-06-07

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

33 kB

84

970A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

43 kB

84

970B

2005-06-16

sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich

47kB

84

969

2005-06-07

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby

33 kB

84

969A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby

44 kB

84

969B

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Aruby

48kB

84

968

2005-06-07

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey

33 kB

84

968A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey

44 kB

84

968B

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Guernsey

47kB

84

967

2005-06-07

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man

33 kB

84

967A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man

44 kB

84

967B

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagtranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man

48kB

84

966

2005-06-07

Ustawa o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey

33 kB

84

966A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey

43 kB

84

966B

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Jersey

48B

84

965

2005-06-03

Projekt rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

35 kB

86

965S

2005-07-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie rezolucji w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

58 kB

86

964

2005-05-24

Ustawa o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

67 kB

82

964A

2005-06-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o Ustawie o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

32 kB

82

963

2005-05-25

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,21 MB

83

963A

2005-06-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

40 kB

83

963Z

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

69B

83

962

2005-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

45 kB

83

962A

2005-06-10

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ust

37 kB

83

961

2005-05-24

Ustawa o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

0,10 MB

83

961A

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

54 kB

83

960

2005-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

76 kB

83

960A

2005-06-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

32 kB

83

959

2005-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0.74 kB

83

959A

2005-06-02

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48 kB

83

959B

2005-06-09

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

48 kB

83

958

2005-05-25

Ustawa o finansach publicznych

0,42 MB

83

958A

2005-06-14

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o finansach publicznych

43 kB

83

958Z

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o finansach publicznych

87B

83

957

2005-05-24

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

0.49 kB

83

957A

2005-06-01

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

32 kB

83

956

2005-05-20

Ustawa o kinematografii

0,13 MB

83

956A

2005-06-06

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o kinematografii

50 kB

83

956Z

2005-06-16

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o kinematografii

0,12 MB

83

955

2005-05-20

Ustawa o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

51 kB

83

955A

2005-05-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

47 kB

83

955B

2005-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o upoważnieniu do ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r.

31 kB

83

954

2005-05-20

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach

33 kB

83

954A

2005-06-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach

30 kB

83

953

2005-05-20

Ustawa o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

0,12 MB

83

953A

2005-06-01

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

34 kB

83

952

2005-05-04

Sprawozdanie Rady Ministrów: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2004 roku" wraz załącznikami.

1,4 MB

 

951

2005-05-05

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2004 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

2,7 MB

 

950

2005-05-10

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

69 kB

82

950A

2005-05-20

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

51 kB

82

950Z

2005-06-02

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty

54 kB

82