Ostatnia zmiana pliku: 05.02.2003 r

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 250 do 299

V kadencja

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Druk
w formie PDF

Numer pos. Senatu

299

2002-12-06

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

87 kB

31

299A

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej

81 kB

31

298

2002-12-06

Ustawa o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

92 kB

31

298A

2002-12-10

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

83 kB

31

297

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

0,14 MB

31

297A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

83 kB

31

297Z

2002-12-17

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty

0,12 MB

31

296

2002-12-06

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,24 MB

31

296A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

91 kB

31

296Z

2002-12-17

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,13 MB

31

295

2002-12-05

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

0,27 MB

31

295A

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskami mniejszości) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

0,12 MB

31

295Z

2002-12-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

0,18 MB

31

294

2002-12-05

Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego".

81 kB

31

294A

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego".

82 kB

31

293

2002-12-05

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

0,11 MB

31

293A

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

83 kB

31

293B

2002-12-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

81 kB

31

293Z

2002-12-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych

0,12 MB

31

292

2002-11-30

Projekt uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego

91 kB

32

292S

2002-12-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego (druk nr 292)

95 kB

32

292X

2003-01-16

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego (druk nr 292 S)

0,12 MB

32

291

2002-11-26

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

88 kB

32, 33

291S

2002-12-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 291)

1,5 MB

32, 33

291X

2003-02-05

Dodatkowe sprawozdanie (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (druk nr 291)

1 MB

33

290

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

0,1 MB

30

290A

2002-12-06

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

82 kB

30

289

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

0,18 MB

30

289A

2002-12-06

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

0,11 MB

30

289Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

0,14 MB

30

288

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych

85 kB

30

288Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych

82 kB

30

288A

2002-12-05

Sprawozdanie komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych

81 kB

30

287

2002-11-25

Ustawa o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

0,2 MB

30

287A

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

84 kB

30

287Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o restrukturyzacji zobowiązań koncesyjnych operatorów stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych

0,10 MB

30

286

2002-11-25

Ustawa o Sądzie Najwyższym

0,2 MB

30

286A

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

82 kB

30

286Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

0,13 MB

30

285

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

87 kB

29

285A

2002-11-27

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

90 kB

29

285Z

2002-1129

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

0,12 MB

29

284

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

0,10 MB

30

284A

2002-12-04

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

82 kB

30

284B

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

82 kB

30

283

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

95 kB

30

283A

2002-12-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

82 kB

30

283Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

83 kB

30

282

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,23 MB

30

282A

2002-12-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

80 kB

30

281

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

0,2 MB

30

281A

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

0,10 MB

30

281Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

0,20 MB

30

280

2002-11-26

Ustawa budżetowa na rok 2003

2,5 MB

30

280A

2002-12-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2003

0,12 MB

30

280Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2003

0,25 MB

30

279

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

91 kB

29

279A

2002-11-26

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

79 kB

29

279Z

2002-11-28

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

84 kB

29

278

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

92 kB

30

278A

2002-12-04

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

81 kB

30

278B

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

84 kB

30

278Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

84 kB

30

277

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

0,10 MB

30

277A

2002-11-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej ustawie o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

81 kB

30

277B

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

81 kB

30

277Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

0,11 MB

30

276

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

86 kB

30

276A

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

90 kB

30

276B

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

83 kB

30

276Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury i Komisji Ustawodawstwa i Praworządności ( wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

0,15 MB

30

275

2002-11-25

Ustawa o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

93 kB

30

275A

2002-12-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

83 kB

30

274

2002-11-25

Ustawa zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

82 kB

30

274A

2002-11-27

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

79 kB

30

273

2002-11-25

Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

84 kB

30

273A

2002-12-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

81 kB

30

272

2002-11-25

Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej -Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 lipca 2001 r. - 30 czerwca 2002 r.

2 MB

33

271

2002-11-14

Projekt uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej

93 kB

29

271S

2002-11-21

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej (druk nr 271)

97 kB

29

271X

2002-12-12

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie uchwały w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej (druk nr 271)

91 kB

 

270

2002-11-14

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

0,1 MB

29

270A

2002-11-21

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

85 kB

29

270Z

2002-11-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

0,11 MB

29

269

2002-11-14

Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS)

85 kB

29

269pop

2002-11-15

Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) (druk poprawiony)

85 kB

29

269A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS

85 kB

29

269B

2002-11-25

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS)

85 kB

29

268

2002-11-14

Ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych

0,14 MB

30

268A

2000-11-27

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych

82 kB

30

268B

2002-12-05

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej o ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych

85 kB

30

268Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji niektórych rynków rolnych

110 kB

30

267

2002-11-14

Ustawa o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji

0,14 MB

30

267A

2002-11-22

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji

94 kB

30

267B

2002-12-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji

98 kB

30

267Z

2002-12-12

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o organizacji rynku biopaliw ciekłych oraz biokomponentów do ich produkcji

0,18 MB

30

266

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw

0,17 MB

29

266A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw

87 kB

29

266Z

2002-11-29

Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw

0,12 MB

29

265

2002-11-14

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

0,28 MB

28

265A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o

ustawie zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

82 kB

28

265Z

2002-11-21

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

28

264

2002-11-14

Ustawa o świadczeniu usług ratownictwa medycznego

95 kB

29

264A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia o ustawie o świadczeniu usług ratownictwa medycznego

86 kB

29

263

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw

0,1 MB

28

263A

2002-11-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw

88 kB

28

263Z

2002-11-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw

0,1 MB

28

262

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

86 kB

29

262A

2002-11-26

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

79 kB

29

262Z

2002-12-29

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

83 kB

29

261

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym

0,1 MB

28

261A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o policji, ustawy o administracji rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym

82 kB

28

260

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

95 kB

28

260A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

83 kB

28

259

2002-11-14

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

86 kB

29

259A

2002-11-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

82 kB

29

258

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

94 kB

27

258A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

0,11 MB

27

258Z

2002-11-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

0,12 MB

27

257

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

80 kB

28

257A

2002-11-15

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o

ustawie o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego

85 kB

28

256

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o giełdach towarowych

75 kB

27

256A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o giełdach towarowych

86 kB

27

255

2002-10-30

Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

0,17 MB

29

255A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

83 kB

29

254

2002-10-30

Ustawa o podatku leśnym

95 kB

27

254A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o podatku leśnym

83 kB

27

254B

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o ustawie o podatku leśnym

82 kB

27

254Z

2002-11-07

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) ustawie o podatku leśnym

0,11 MB

27

253

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,17 MB

27

253A

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

86 kB

27

253B

2002-11-06

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

81 kB

27

253Z

2002-11-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

0,10 MB

27

252

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

78 kB

27

252A

2002-10-31

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego o ustawie o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001 - 2006

75 kB

27

251

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
b
udżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

80 kB

27

251A

2002-11-06

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

86 kB

27

250

2002-10-30

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

85 kB

27

250A

2002-11-06

Sprawozdanie o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"

91 kB

27